Zákon č. 337/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 94/2015
Platnosť od 03.12.2015
Účinnosť od 01.01.2016

OBSAH

337

ZÁKON

z 10. novembra 2015,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 479/2009 Z. z., zákona č. 38/2011 Z. z., zákona č. 548/2011 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z. a zákona č. 361/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 sa číslo „68,5“ nahrádza číslom „70,0“.

2. V § 3 sa číslo „29,2“ nahrádza číslom „30,0“.

3. Za § 7e sa vkladá § 7f, ktorý znie:

㤠7f

Daňové úrady rozdelia a poukážu výnos dane obciam a vyšším územným celkom podľa § 2 a 3 v znení účinnom od 1. januára 2016 prvýkrát v januári 2016.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2016.


Andrej Kiska v. r.

Peter Pellegrini v. r.

Robert Fico v. r.