Zákon č. 336/2015 Z. z.Zákon o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 94/2015
Platnosť od 03.12.2015
Účinnosť od 01.01.2019 do30.11.2019 (za 1 mesiac)