Zákon č. 332/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Čiastka 93/2015
Platnosť od 02.12.2015
Účinnosť od 02.12.2015

OBSAH

332

ZÁKON

z 12. novembra 2015,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 310/1999 Z. z., zákona č. 115/2000 Z. z., zákona č. 128/2002 Z. z., zákona č. 524/2005 Z. z., zákona č. 215/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 42/2013 Z. z., zákona č. 361/2013 Z. z., zákona č. 101/2014 Z. z., zákona č. 199/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z. a zákona č. 273/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 ods. 4 písmeno c) znie:

c) čestného vyhlásenia žiadateľa o tom, že všetky ním predávané výrobky sú jeho vlastné použité výrobky a predáva ich v primeranom množstve, ak ide o žiadateľa podľa § 10 písm. c).“.

2. V § 3 sa odsek 4 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

d) čestného vyhlásenia žiadateľa o tom, že výrobky sú originálom diela alebo jeho rozmnoženinou, ak ide o žiadateľa podľa § 10 písm. d).“.

3. V § 6 písmeno b) znie:

b) výbušniny a výbušné predmety,11)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:

11) § 2 písm. a) a b) zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 12 sa vypúšťa.

4. V § 6 písmeno e) znie:

e) alkoholické nápoje;14a) zákaz sa nevzťahuje na predaj alkoholických nápojov na príležitostných trhoch,“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 14a znie:

14a) § 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov.“.

5. V § 9 odsek 1 znie:

(1) V obci sa ambulantne môžu predávať

a) knihy, periodická tlač, originály alebo rozmnoženiny audiovizuálnych diel alebo iných diel,

b) drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky,

c) spotrebné výrobky; ustanovenie § 7 ods. 2 tým nie je dotknuté,

d) jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste vrátane nebalenej zmrzliny,23)

e) ovocie a zelenina,

f) potraviny v súlade so všeobecne záväzným nariadením obce podľa § 7 ods. 1 vrátane balených mrazených krémov a balenej zmrzliny,

g) kvetiny, dreviny a priesady,

h) žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií,24)

i) sladkovodné trhové ryby.19)“.

6. V § 10 písm. b) sa vypúšťa odkaz 27.

7. V § 10 písm. c) sa vypúšťa slovo „predávajúci“.

8. § 10 sa dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

d) fyzické osoby, ktoré sú autormi predávaného výrobku, ktorý je originálom diela alebo jeho rozmnoženinou.27)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 27 znie:

27) Napríklad § 3 ods. 1 písm. b) zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon), § 6 a 7 zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Andrej Kiska v. r.

Peter Pellegrini v. r.

Robert Fico v. r.