Oznámenie č. 322/2015 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzatvorení Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Jordánskym hášimovským kráľovstvom o leteckých dopravných službách

Čiastka 91/2015
Platnosť od 26.11.2015
Redakčná poznámka

Zmluva nadobudla platnosť 20. októbra 2015 v súlade s článkom 21.

322

OZNÁMENIE


Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 12. novembra 2014 bola v Ammáne podpísaná Zmluva medzi Slovenskou republikou a Jordánskym hášimovským kráľovstvom o leteckých dopravných službách.

Národná rada Slovenskej republiky so zmluvou vyslovila súhlas uznesením č. 1800 zo 17. júna 2015 a rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.

Prezident Slovenskej republiky zmluvu ratifikoval 6. augusta 2015.

Zmluva nadobudla platnosť 20. októbra 2015 v súlade s článkom 21.

K oznámeniu č. 322/2015 Z. z.

ZMLUVA

medzi Slovenskou republikou a Jordánskym hášimovským kráľovstvom o leteckých dopravných službách

Slovenská republika a Jordánske hášimovské kráľovstvo (ďalej len „zmluvné strany“);

ako strany Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve, otvoreného na podpis v Chicagu 7. decembra 1944;

so želaním podporovať medzinárodný letecký systém založený na súťaži leteckých dopravcov na trhu s minimálnymi zásahmi štátu;

so želaním podporovať ich vzájomné vzťahy v oblasti civilného letectva a zlepšiť možnosti rozvoja medzinárodných leteckých dopravných služieb medzi nimi;

s vedomím, že efektívne a konkurenčné medzinárodné letecké dopravné služby zlepšujú obchod, spokojnosť zákazníkov a ekonomický rast;

so želaním umožniť leteckým dopravcom ponúkať cestujúcej verejnosti a zasielateľom široké možnosti služieb a s prianím povzbudiť jednotlivé letecké spoločnosti vytvárať a implementovať inovatívne a konkurencieschopné ceny;

s vedomím svojho záväzku zabezpečiť a udržiavať najvyšší stupeň bezpečnosti a bezpečnostnej ochrany medzinárodných leteckých dopravných služieb a opätovne potvrdzujúc hlboké znepokojenie nad činmi a hrozbami proti bezpečnostnej ochrane lietadiel, ktoré ohrozujú bezpečnosť osôb alebo majetku, nepriaznivo ovplyvňujú vykonávanie leteckých dopravných služieb a znižujú verejnú dôveru k bezpečnosti civilného letectva; a

so zreteľom na Dohodu medzi Európskym spoločenstvom a Jordánskym hášimovským kráľovstvom o určitých aspektoch leteckých dopravných služieb, podpísanú 25. februára 2008 v Bruseli;

dohodli sa takto:

Článok 1

POJMY

1. Na účely tejto zmluvy, ak v texte nie je uvedené inak:

a) pojem „dohovor“ znamená dohovor o medzinárodnom civilnom letectve otvorený na podpis v Chicagu 7. decembra 1944 a zahŕňa aj každú prílohu schválenú podľa článku 90 tohto dohovoru a všetky zmeny a doplnenia príloh alebo dohovoru podľa článku 90 a článku 94, ak tieto prílohy a dodatky nadobudli platnosť pre obe zmluvné strany;

b) pojem „zmluva“ znamená túto zmluvu, jej prílohy, zmeny a doplnenia;

c) pojem „vládne orgány civilného letectva“ znamená v prípade Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky – sekcia civilného letectva; v prípade Jordánskeho hášimovského kráľovstva Regulačnú komisiu civilného letectva; alebo v oboch prípadoch akýkoľvek iný orgán alebo osobu splnomocnenú na plnenie funkcií, ktoré v súčasnosti vykonávajú uvedené orgány;

d) pojem „dohodnuté služby“ znamená medzinárodné pravidelné letecké dopravné služby ktoré možno vykonávať podľa ustanovení tejto zmluvy na určených trasách;

e) pojem „určené letecké spoločnosti“ znamená letecké spoločnosti, ktoré boli určené a poverené v súlade s článkom 3 tejto zmluvy;

f) pojem „územie“ má význam uvedený v článku 2 dohovoru;

g) pojmy „letecká dopravná služba“, „medzinárodná letecká dopravná služba“, „letecká spoločnosť“ a „pristátie na neprepravné účely“ majú význam uvedený v článku 96 dohovoru;

h) pojem „kapacita“ znamená:

(i) vo vzťahu k lietadlu disponibilitu sedadiel a/alebo leteckého nákladu daného lietadla na trase alebo úseku trasy;

(ii) vo vzťahu k dohodnutým službám kapacitu lietadla používaného na tieto služby, vynásobenú frekvenciou vykonávanou týmto lietadlom počas daného obdobia na trase alebo úseku trasy;

i) pojem „tarifa“ znamená ceny, ktoré sa platia za prepravu cestujúcich a leteckého nákladu a podmienky, za ktorých tieto ceny platia vrátane cien a podmienok pre agentov a iné sprievodné služby s výnimkou odplaty a podmienok pre prepravu pošty;

j) pojem „preprava“ znamená prepravu cestujúcich, batožín, leteckého nákladu a pošty;

k) pojem „užívateľské poplatky“ znamená poplatok, ktorý príslušné orgány uložili alebo dovolili uložiť leteckým spoločnostiam za poskytnutie majetku alebo zariadení letiska, leteckých navigačných zariadení a zariadení alebo služieb spojených s leteckou bezpečnostnou ochranou vrátane súvisiacich služieb a zariadení pre lietadlá, ich posádky, cestujúcich a náklad.

2. Príloha k tejto zmluve alebo akékoľvek jej zmeny a doplnenia tvoria nedeliteľnú súčasť zmluvy.

3. Odkazy v tejto zmluve na letecké spoločnosti Slovenskej republiky sa považujú za odkazy na letecké spoločnosti určené Slovenskou republikou a odkazy v tejto zmluve na letecké spoločnosti Jordánskeho hášimovského kráľovstva sa považujú za odkazy na letecké spoločnosti určené Jordánskym hášimovským kráľovstvom.

Článok 2

UDELENIE PRÁV

1. Každá zmluvná strana udeľuje druhej zmluvnej strane práva uvedené v tejto zmluve na účely vytvorenia a vykonávania pravidelných medzinárodných leteckých dopravných služieb na trasách určených v prílohe tejto zmluvy. Letecké spoločnosti určené každou zmluvnou stranou užívajú tieto práva:

a) právo prelietať bez pristátia nad územím druhej zmluvnej strany;

b) právo pristávať na území druhej zmluvnej strany na neprepravné účely; a

c) pri vykonávaní dohodnutých služieb na určených trasách právo pristávať na území zmluvných strán v miestach uvedených v pláne trás, ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy, na účely naloženia alebo vyloženia – v medzinárodnej doprave – cestujúcich, nákladu a pošty.

2. Z odseku 1 tohto článku nevyplýva pre určenú leteckú spoločnosť jednej zmluvnej strany právo nakladať na území druhej zmluvnej strany cestujúcich, batožinu, náklad a poštu, ktoré sa prepravujú za odplatu alebo odplatný nájom a sú určené pre iné miesto na území tejto druhej zmluvnej strany.

3. Práva uvedené v odseku 1 písm. a) a b) tohto článku budú okrem leteckých spoločností určených podľa článku 3 tejto zmluvy užívať aj ostatné letecké spoločnosti každej zmluvnej strany.

4. Ak v dôsledku ozbrojeného konfliktu, prírodných katastrof alebo politickej nestability určená letecká spoločnosť jednej zmluvnej strany nie je schopná vykonávať dopravnú službu na obvyklej trase, druhá zmluvná strana urobí všetko preto, aby uľahčila pokračovanie prevádzky takejto dopravnej služby vhodným dočasným presmerovaním trás.

Článok 3

URČENIE LETECKÝCH SPOLOČNOSTÍ A PREVÁDZKOVÉ POVOLENIE

1. Každá zmluvná strana má právo prostredníctvom jej vládnych orgánov civilného letectva určiť vládnym orgánom civilného letectva druhej zmluvnej strany jednu alebo niekoľko leteckých spoločností na účely prevádzkovania dohodnutých služieb na určených trasách, ako aj zrušiť alebo zmeniť takéto určenia.

2. Po prijatí oznámenia o určení a žiadosti od určenej leteckej spoločnosti druhá zmluvná strana udelí s minimálnym procedurálnym zdržaním príslušné oprávnenia a povolenia za predpokladu, že:

a) v prípade leteckej spoločnosti určenej Slovenskou republikou:

(i) letecká spoločnosť je založená na území Slovenskej republiky podľa Zmluvy o fungovaní Európskej únie a vlastní platnú licenciu na vykonávanie leteckej dopravy v súlade s právom Európskej únie; a

(ii) členský štát Európskej únie zodpovedný za vydanie osvedčenia leteckého prevádzkovateľa vykonáva a zabezpečuje skutočnú regulačnú kontrolu leteckej spoločnosti a v určení sú zreteľne uvedené príslušné vládne orgány civilného letectva; a

(iii) leteckú spoločnosť priamo alebo prostredníctvom väčšinového vlastníckeho podielu vlastnia a skutočne riadia členské štáty Európskej únie a/alebo štátni príslušníci členských štátov Európskej únie a/alebo iné štáty uvedené v prílohe a/alebo štátni príslušníci týchto iných štátov.

b) v prípade leteckej spoločnosti určenej Jordánskym hášimovským kráľovstvom:

(i) letecká spoločnosť má sídlo na území Jordánskeho hášimovského kráľovstva a hlavné miesto podnikania a trvalé sídlo v Jordánskom hášimovskom kráľovstve; a

(ii) nad leteckou spoločnosťou sa vykonáva skutočná regulačná kontrola podľa zákonov a iných právnych predpisov platných v Jordánskom hášimovskom kráľovstve; a

(iii) leteckú spoločnosť priamo alebo prostredníctvom väčšinového vlastníckeho podielu vlastní a skutočne riadi Jordánske hášimovské kráľovstvo a/alebo štátni príslušníci Jordánskeho hášimovského kráľovstva.

c) určená letecká spoločnosť spĺňa ustanovenia uvedené v článku 14 (Bezpečnostná ochrana letectva) a článku 15 (Bezpečnosť letectva); a

d) určená letecká spoločnosť je spôsobilá splniť ďalšie podmienky predpísané zákonmi a inými právnymi predpismi bežne uplatňovanými podľa dohovoru na vykonávanie medzinárodných leteckých dopravných služieb zmluvnou stranou, ktorá prijala oznámenie o určení.

Článok 4

ZRUŠENIE ALEBO POZASTAVENIE PREVÁDZKOVÉHO POVOLENIA

1. Vládne orgány civilného letectva oboch zmluvných strán môžu zrušiť, pozastaviť platnosť alebo obmedziť príslušné povolenie leteckej spoločnosti určenej vládnymi orgánmi civilného letectva druhej zmluvnej strany, ak:

a) v prípade leteckej spoločnosti určenej Slovenskou republikou:

(i) letecká spoločnosť nie je založená na území Slovenskej republiky podľa Zmluvy o fungovaní Európskej únie a nevlastní platnú licenciu na vykonávanie leteckej dopravy v súlade s právom Európskej únie; alebo

(ii) členský štát Európskej únie zodpovedný za vydanie osvedčenia leteckého prevádzkovateľa nevykonáva a nezabezpečuje skutočnú regulačnú kontrolu leteckej spoločnosti a v určení nie sú zreteľne uvedené príslušné vládne orgány civilného letectva; alebo

(iii) leteckú spoločnosť priamo alebo prostredníctvom väčšinového vlastníckeho podielu nevlastnia a skutočne neriadia členské štáty Európskej únie a/alebo štátni príslušníci členských štátov Európskej únie a/alebo iné štáty uvedené v prílohe a/alebo štátni príslušníci týchto iných štátov.

Pri výkone svojho práva podľa tohto odseku Jordánske hášimovské kráľovstvo nesmie diskriminovať leteckých dopravcov Európskej únie na základe štátnej príslušnosti vlastníkov.

b) v prípade leteckej spoločnosti určenej Jordánskym hášimovským kráľovstvom:

i) letecká spoločnosť nemá sídlo na území Jordánskeho hášimovského kráľovstva a hlavné miesto podnikania a trvalé sídlo v Jordánskom hášimovskom kráľovstve; alebo

ii) nad leteckou spoločnosťou sa nevykonáva skutočná regulačná kontrola podľa zákonov a iných právnych predpisov platných v Jordánskom hášimovskom kráľovstve; alebo

iii) leteckú spoločnosť priamo alebo prostredníctvom väčšinového vlastníckeho podielu nevlastní a skutočne neriadi Jordánske hášimovske kráľovstvo a/alebo štátni príslušníci Jordánskeho hášimovského kráľovstva.

c) určená letecká spoločnosť nesplnila ustanovenia uvedené v článku 14 (Bezpečnostná ochrana letectva) a článku 15 (Bezpečnosť letectva); alebo

d) určená letecká spoločnosť nie je spôsobilá splniť ďalšie podmienky predpísané zákonmi a inými právnymi predpismi bežne uplatňovanými podľa dohovoru na vykonávanie medzinárodných leteckých dopravných služieb zmluvnou stranou, ktorá prijala oznámenie o určení.

2. Tento článok neobmedzuje práva každej zmluvnej strany odňať, zrušiť, obmedziť alebo uložiť podmienky na prevádzkové povolenie alebo technické povolenie leteckej spoločnosti alebo leteckých spoločností druhej zmluvnej strany v súlade s ustanoveniami článku 14 (Bezpečnostná ochrana letectva) a článku 15 (Bezpečnosť letectva).

Článok 5

UPLATŇOVANIE ZÁKONOV A INÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV

1. Zákony a iné právne predpisy jednej zmluvnej strany vzťahujúce sa na prílet lietadiel používaných v medzinárodnej leteckej doprave na jeho územie, ich pobyt na jeho území a odlet z neho alebo na ich prevádzku a poskytovanie letových prevádzkových služieb týmto lietadlám počas ich pobytu na tomto území, platia pre lietadlá oboch zmluvných strán bez rozdielu štátnej príslušnosti a budú dodržiavané určenými leteckými spoločnosťami druhej zmluvnej strany pri vstupe na toto územie, pobyte na ňom a odlete z neho.

2. Zákony a iné právne predpisy jednej zmluvnej strany súvisiace so vstupnými, vybavovacími, imigračnými, pasovými, colnými, menovými, zdravotnými požiadavkami a karanténou platia pre určené letecké spoločnosti druhej zmluvnej strany a pre ich alebo nimi používané lietadlá v medzinárodnej leteckej doprave, ich posádky, cestujúcich, batožinu, letecký náklad a poštu, pri tranzite, vstupe, odlete a počas pobytu na území tejto zmluvnej strany.

3. Žiadna zmluvná strana nesmie uprednostniť svoju vlastnú ani inú leteckú spoločnosť pred určenou leteckou spoločnosťou druhej zmluvnej strany vykonávajúcou podobné medzinárodné letecké dopravné služby pri uplatňovaní svojich predpisov uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku alebo pri využívaní letísk, vzletovo-pristávacích dráh, služieb riadenia letovej prevádzky a súvisiacich zariadení pod jej kontrolou.

Článok 6

UZNÁVANIE OSVEDČENÍ A LICENCIÍ

1. Osvedčenie o letovej spôsobilosti, osvedčenia o odbornej spôsobilosti a licencie, ktoré boli vydané alebo potvrdené jednou zmluvnou stranou a ktorých platnosť sa ešte neskončila, budú uznané druhou zmluvnou stranou za platné za predpokladu, že požiadavky, na ktorých základe boli tieto osvedčenia alebo licencie vydané alebo potvrdené, sú rovnaké alebo vyššie ako minimálne štandardy stanovené podľa dohovoru.

2. Každá zmluvná strana si však vyhradzuje právo odmietnuť uznať platnosť osvedčení o odbornej spôsobilosti a licencií, ktoré jej vlastným štátnym príslušníkom udelila alebo ktorých platnosť v prospech ich vlastných štátnych príslušníkov potvrdila druhá zmluvná strana alebo iný štát na účely preletu nad jeho územím alebo pristátia na jeho území.

Článok 7

OSLOBODENIE OD CLA, DANÍ A INÝCH PLATIEB

1. Každá zmluvná strana, na základe reciprocity, oslobodí určenú leteckú spoločnosť alebo určené letecké spoločnosti druhej zmluvnej strany v čo najväčšom možnom rozsahu podľa právnych predpisov platných na jeho území od dovozových obmedzení, cla, dane z pridanej hodnoty, spotrebných daní, inšpekčných poplatkov a iných vnútroštátnych povinných daní a platieb za lietadlá, pohonné látky, mazivá, spotrebné technické zásoby, náhradné dielce vrátane motorov, bežné vybavenie lietadiel, zásoby lietadiel (vrátane potravín, nápojov a alkoholu, tabakových a iných výrobkov určených na predaj cestujúcim alebo použitie cestujúcimi v obmedzených množstvách počas letu) a iné predmety určené na použitie alebo používané výlučne v spojení s prevádzkovaním alebo obsluhou lietadiel tejto leteckej spoločnosti, ako aj letenky, letecké nákladné listy, všetky tlačoviny označené logom spoločnosti a bežné propagačné materiály distribuované bezplatne touto leteckou spoločnosťou.

2. Výnimky podľa tohto článku sa vzťahujú na tovar uvedený v odseku 1 tohto článku:

a) dovezený na územie jednej zmluvnej strany určenou leteckou spoločnosťou druhej zmluvnej strany alebo v jej mene;

b) ponechaný na palube lietadla určenej leteckej spoločnosti jednej zmluvnej strany po prílete alebo pri odlete z územia druhej zmluvnej strany; alebo

c) prijatý na palubu lietadla určenej leteckej spoločnosti jednej zmluvnej strany na území druhej zmluvnej strany so zámerom jeho použitia v rámci dohodnutých služieb;

bez ohľadu na to, či tento tovar bude alebo nebude použitý alebo úplne alebo čiastočne spotrebovaný na území zmluvnej strany udeľujúcej výnimku za predpokladu, že tento tovar nebude scudzený na území uvedenej zmluvnej strany.

Možno požadovať, aby tovar uvedený pod písmenam a), b) a c) tohto článku zostal pod colným dohľadom alebo colnou kontrolou.

3. Bežné palubné vybavenie, ako aj materiály a zásoby, ktoré sa obvykle ponechávajú na palube lietadla určenej leteckej spoločnosti jednej zmluvnej strany, možno vyložiť na území druhej zmluvnej strany len so súhlasom colných orgánov tohto štátu. V takom prípade ich možno umiestniť pod colný dohľad až dovtedy, kým nebudú vyvezené naspäť alebo kým sa s nimi nenaloží inak v súlade s colnými predpismi.

4. Žiadne ustanovenie tejto zmluvy nebráni Slovenskej republike uložiť, na nediskriminačnom základe, dane, odvody, clo alebo poplatky za pohonné látky dodávané na jej území, určené na použitie v lietadle určeného leteckého dopravcu Jordánskeho hášimovského kráľovstva, ktoré vykonáva letecké dopravné služby medzi miestom na území Slovenskej republiky a iným miestom na území Slovenskej republiky alebo miestom na území iného členského štátu Európskej únie.

5. Žiadne ustanovenie tejto zmluvy nebráni Jordánskemu hášimovskému kráľovstvu uložiť, na nediskriminačnom základe, dane, odvody, clo alebo poplatky za pohonné látky dodávané na jeho území, určené na použitie v lietadle určeného leteckého dopravcu Slovenskej republiky, ktoré vykonáva letecké dopravné služby medzi miestami na území Jordánskeho hášimovského kráľovstva.

Článok 8

PRIAMY TRANZIT

Cestujúci, batožina a letecký náklad v priamom tranzite cez územie jednej zmluvnej strany, ktoré neopustia priestor letiska vyhradený na tento účel, sa podrobia len veľmi zjednodušenej kontrole s výnimkou kontroly súvisiacej s opatreniami spojenými s bezpečnostnou ochranou civilného letectva a s kontrolou narkotík. Batožina a náklad v priamom tranzite sú oslobodené od cla a iných platieb.

Článok 9

UŽÍVATEĽSKÉ POPLATKY

1. Žiadna zmluvná strana nezaťaží alebo nedovolí zaťažiť určenú leteckú spoločnosť (spoločnosti) druhej zmluvnej strany užívateľskými poplatkami, ktoré by boli vyššie ako užívateľské poplatky pre vlastné letecké spoločnosti vykonávajúce podobné medzinárodné letecké dopravné služby.

2. Každá zmluvná strana bude prostredníctvom organizácie leteckých dopravcov (ak takáto organizácia existuje) podporovať konzultácie o užívateľských poplatkoch medzi svojimi kompetentnými orgánmi, ktoré poplatky vyberajú a leteckými spoločnosťami, ktoré využívajú služby a zariadenia poskytované týmito orgánmi. Ak dochádza k zmenám užívateľských poplatkov, mali by užívatelia dostať primerané upozornenie, ktoré im umožní vyjadriť ich názor ešte predtým, ako zmena nastane.

Článok 10

OBCHODNÉ ČINNOSTI

1. Určené letecké spoločnosti každej zmluvnej strany majú právo, na základe reciprocity, zriadiť na území druhej zmluvnej strany kancelárie a mať zástupcov, ako aj obchodný, prevádzkový a technický personál potrebný na vykonávanie dohodnutých služieb.

2. Požadovaný personál môže byť podľa rozhodnutia určených leteckých spoločností každej zmluvnej strany buď vlastný, alebo letecká spoločnosť využije služby inej organizácie, spoločnosti alebo leteckých spoločností pôsobiacich na území druhej zmluvnej strany, pričom takýto personál musí byť oprávnený vykonávať tieto služby na území tejto zmluvnej strany.

a) Zástupcovia a personál musia dodržiavať platné zákony a iné právne predpisy druhej zmluvnej strany a konať v súlade s nimi;

b) Každá zmluvná strana udelí na základe reciprocity a s minimálne možným zdržaním zástupcom a personálu podľa odseku (1) povolenie na zamestnanie, víza a iné požadované dokumenty; a

c) Obidve zmluvné strany budú napomáhať a urýchľovať vybavenie žiadostí o povolenie na zamestnanie pre personál vykonávajúci určitý dočasný výkon prác.

Článok 11

FINANČNÉ USTANOVENIA

1. Každá určená letecká spoločnosť má právo predávať a vystavovať na území druhej zmluvnej strany svoje vlastné prepravné doklady, a to priamo alebo podľa svojho uváženia prostredníctvom agentov. Letecká spoločnosť má právo tieto dokumenty predávať a akákoľvek osoba si ich môže kúpiť a zaplatiť za ne v miestnej mene alebo v akejkoľvek voľne zmeniteľnej mene.

2. Každá určená letecká spoločnosť má právo previesť na inú menu a poukázať na požiadanie do svojej krajiny oficiálnym výmenným kurzom miestne výnosy prevyšujúce sumy dosiahnuté v súvislosti s prepravou cestujúcich, leteckého nákladu a pošty. Uvedený transfer bude vykonaný v konvertibilných menách a v zhode s vnútroštátnym právom, devízovým zákonom a platnými predpismi.

3. Ak sa platby medzi zmluvnými stranami riadia osobitnou dohodou, budú pre transfer prostriedkov podľa odseku (2) platiť ustanovenia tejto osobitnej dohody.

Článok 12

USMERNENIE PRE OBCHODNÉ ČINNOSTI

1. Zmluvné strany umožnia leteckým spoločnostiam, na základe reciprocity, voľne súťažiť v poskytovaní dohodnutých služieb podľa tejto zmluvy za predpokladu, že určeným leteckým spoločnostiam oboch zmluvných strán je poskytnutá čestná a rovnaká príležitosť prevádzkovať dohodnuté služby na určených trasách medzi ich územiami.

2. Určeným leteckým spoločnostiam oboch zmluvných strán nebudú pri prevádzkovaní dohodnutých služieb, ktoré sa týkajú cestujúcich, leteckého nákladu a/alebo pošty, stanovené žiadne obmedzenia ohľadne kapacity, počtu uskutočnených letov (frekvencia) a/alebo typu používaných lietadiel. Určené letecké spoločnosti oboch zmluvných strán si môžu slobodne určiť frekvenciu a kapacitu svojej prevádzky dohodnutých služieb.

3. Žiadna zmluvná strana jednostranne nestanoví obmedzenia kapacity lietadiel používaných určenými leteckými spoločnosťami druhej zmluvnej strany s výnimkou, ak je to potrebné na základe unifikovaných podmienok týkajúcich sa colných, technických prevádzkových a/alebo environmentálnych požiadaviek.

4. Určené letecké spoločnosti oboch zmluvných strán si môžu určiť svoje tarify na komerčnej báze a v súlade s obchodnou situáciou na trhu tak, aby neporušili príslušné zákony o hospodárskej súťaži.

5. Od určených leteckých spoločností oboch zmluvných strán sa nebude vyžadovať, aby sa o svojich tarifách radili s inými leteckými spoločnosťami, ktoré lietajú na celej trase alebo na jej časti.

Článok 13

SCHVAĽOVANIE LETOVÝCH PORIADKOV

1. Letecké spoločnosti určené jednou zmluvnou stranou predložia svoje letové poriadky dohodnutých služieb na schválenie vládnym orgánom civilného letectva druhej zmluvnej strany aspoň šesťdesiat (60) dní pred plánovaným dátumom ich implementácie. Vládnym orgánom civilného letectva druhej zmluvnej strany budú predložené na schválenie aj všetky zmeny letového poriadku, a to najmenej tridsať (30) dní vopred.

2. Určené letecké spoločnosti poskytnú na požiadanie vládnych orgánov civilného letectva druhej zmluvnej strany aj iné informácie, ktoré im umožnia presvedčiť sa, že ustanovenia zmluvy sa náležite dodržiavajú.

Článok 14

BEZPEČNOSTNÁ OCHRANA LETECTVA

1. Zmluvné strany v súlade so svojimi právami a povinnosťami podľa medzinárodného práva opätovne potvrdzujú, že ich vzájomná povinnosť chrániť bezpečnosť civilného letectva pred činmi protiprávneho zasahovania je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

2. Bez toho, aby bola obmedzená všeobecná platnosť ich práv a povinností podľa medzinárodného práva, zmluvné strany budú konať najmä v súlade s ustanoveniami Dohovoru o trestných a niektorých iných činoch spáchaných na palube lietadla, podpísaného v Tokiu 14. septembra 1963, Dohovoru o potláčaní protiprávneho zmocnenia sa lietadiel, podpísaného v Haagu 16. decembra 1970 a Dohovoru o potláčaní protiprávnych činov ohrozujúcich bezpečnosť civilného letectva, podpísaného v Montreale 23. septembra 1971 a všetkých medzinárodných zmluvných dokumentov v tejto oblasti, ktoré sú záväzné pre obe zmluvné strany.

3. Zmluvné strany si na požiadanie navzájom poskytnú všetku potrebnú pomoc s cieľom zabrániť neoprávnenému zmocneniu sa civilných lietadiel a iným protiprávnym činom namiereným proti bezpečnosti týchto lietadiel, ich cestujúcich a posádky, letísk a leteckých navigačných zariadení, ako aj každému inému ohrozeniu bezpečnosti civilného letectva.

4. Zmluvné strany budú vo vzájomných vzťahoch konať v súlade s ustanoveniami o bezpečnostnej ochrane letectva stanovenými Medzinárodnou organizáciou civilného letectva (ďalej len “ICAO“), ktoré sú prílohami dohovoru v rozsahu, v ktorom tieto bezpečnostné ustanovenia platia pre zmluvné strany; budú vyžadovať, aby prevádzkovatelia lietadiel z ich registra alebo prevádzkovatelia lietadiel ktorí majú hlavné miesto podnikania alebo trvalé sídlo na ich území a prevádzkovatelia letísk na ich území konali v súlade s týmito ustanoveniami o bezpečnostnej ochrane letectva.

5. Každá zmluvná strana súhlasí s tým, že od prevádzkovateľov lietadiel možno požadovať, aby dodržiavali ustanovenia bezpečnostnej ochrany letectva uvedené v odseku 4 tohto článku, ktoré druhá zmluvná strana vyžaduje pri vstupe, odlete a počas pobytu na území tejto druhej zmluvnej strany.

6. Každá zmluvná strana zabezpečí, aby sa na jej území skutočne uplatňovali primerané opatrenia na ochranu lietadiel a bezpečnostná kontrola cestujúcich, posádky, príručnej batožiny, batožiny, nákladu a zásob lietadla pred nastúpením a počas nastupovania alebo nakladania. Každá zmluvná strana musí tiež kladne reagovať na žiadosť druhej zmluvnej strany o primerané osobitné bezpečnostné opatrenia s cieľom čeliť konkrétnej hrozbe.

7. Ak dôjde k incidentu alebo hrozbe incidentu protiprávneho zmocnenia sa civilného lietadla alebo iných protiprávnych činov proti bezpečnosti civilných lietadiel, ich cestujúcich a posádky, letísk alebo leteckých navigačných zariadení, zmluvné strany si budú navzájom pomáhať uľahčením komunikácie a ďalšími vhodnými opatreniami s cieľom rýchlo a bezpečne ukončiť tento incident alebo jeho hrozbu.

8. Každá zmluvná strana, ak to považuje za vhodné, prijme také opatrenia, ktoré zabezpečia, že lietadlo, na ktorom bol spáchaný čin protiprávneho sa zmocnenia alebo iný čin protiprávneho zasahovania, ktoré pristálo na jej území, bude zadržané na zemi, pokiaľ by jeho odlet nebol vynútený prvoradou povinnosťou zachrániť ľudský život. Ak to bude potrebné, takéto opatrenia možno prijať na základe vzájomných konzultácií.

9. Ak by mala jedna zmluvná strana pochybnosti v súvislosti s ustanoveniami o bezpečnostnej ochrane letectva podľa tohto článku, môžu vládne orgány civilného letectva jednej zmluvnej strany požiadať o okamžité konzultácie vládne orgány civilného letectva druhej zmluvnej strany.

Článok 15

BEZPEČNOSŤ LETECTVA

1. Každá zmluvná strana môže kedykoľvek požiadať o konzultácie o bezpečnostných normách uplatňovaných druhou zmluvnou stranou v oblastiach týkajúcich sa leteckých zariadení, posádok lietadiel, lietadiel a ich prevádzkovania. Tieto konzultácie sa uskutočnia do tridsiatich (30) dní od predloženia žiadosti.

2. Ak po týchto konzultáciách jedna zmluvná strana zistí, že druhá zmluvná strana v skutočnosti neuplatňuje a nedodržiava bezpečnostné normy v oblastiach uvedených v odseku 1 tohto článku, ktoré zodpovedajú štandardom podľa dohovoru, bude druhá zmluvná strana informovaná o týchto zisteniach a o nevyhnutných zamýšľaných krokoch na účely ich zosúladenia so štandardmi ICAO. Druhá zmluvná strana prijme vhodné nápravné opatrenie v dohodnutej lehote.

3. V súlade s článkom 16 dohovoru je ďalej dohodnuté, že každé lietadlo používané leteckou spoločnosťou alebo v mene leteckej spoločnosti jednej zmluvnej strany pre lety na územie alebo z územia druhej zmluvnej strany môže byť počas pobytu na území druhej zmluvnej strany podrobené kontrole oprávnenými zástupcami druhej zmluvnej strany, ak to nepovedie k neprimeranému zdržaniu v prevádzke lietadla. Bez ohľadu na povinnosti uvedené v článku 33 dohovoru, účelom takejto kontroly (v tomto článku nazvanej „inšpekcia na ploche“) je overiť platnosť príslušnej dokumentácie lietadla, licencií posádky a skontrolovať, že skutočný stav lietadla a jeho vybavenie zodpovedá aktuálnym stanoveným štandardom podľa dohovoru.

4. Ak výsledok inšpekcie alebo niekoľkých inšpekcií na ploche vyvolá:

a) vážne obavy, že lietadlo alebo prevádzkovanie lietadla nespĺňa minimálne štandardy platné v tom čase podľa dohovoru; alebo

b) vážne obavy, že bezpečnostné štandardy platné v tom čase podľa dohovoru nie sú účinne dodržiavané a spravované,

zmluvná strana vykonávajúca inšpekciu na ploche môže na účely článku 33 dohovoru dospieť k záveru, že požiadavky, na ktorých základe boli osvedčenia alebo licencie pre príslušné lietadlo alebo pre posádku tohto lietadla vydané alebo uznané, alebo požiadavky, na ktorých základe je toto lietadlo prevádzkované, nie sú aspoň rovnocenné s minimálnymi štandardmi podľa dohovoru.

5. V prípade, že prístup na účely vykonania inšpekcie na ploche lietadla prevádzkovaného leteckou spoločnosťou alebo leteckými spoločnosťami jednej zmluvnej strany v súlade s odsekom 3 tohto článku bude odopretý zástupcom tejto leteckej spoločnosti alebo týchto leteckých spoločností, druhá zmluvná strana bude môcť usúdiť, že vznikli vážne obavy podľa odseku 4 tohto článku a vyvodiť závery v ňom uvedené.

6. Každá zmluvná strana si vyhradzuje právo ihneď pozastaviť platnosť alebo zmeniť prevádzkové povolenie leteckej spoločnosti alebo leteckých spoločností druhej zmluvnej strany v prípade, že prvá zmluvná strana usúdi, v dôsledku inšpekcie alebo inšpekcií na ploche, odopretia prístupu na účely vykonania inšpekcie na odbavovacej ploche, konzultácií alebo inak, že pre bezpečnosť prevádzky leteckej spoločnosti je nevyhnutné ihneď prijať potrebné opatrenia.

7. Ak vládne orgány civilného letectva Slovenskej republiky určili leteckú spoločnosť, ktorej regulačnú kontrolu vykonáva a udržiava členský štát Európskej únie, práva vládnych orgánov civilného letectva Jordánskeho hášimovského kráľovstva podľa tohto článku budú platiť rovnako pre prijatie, vykonávanie alebo dodržiavanie bezpečnostných štandardov týmto členským štátom Európskej únie a pre prevádzkové povolenie tejto leteckej spoločnosti na účely tohto článku a článkov 4 a 6.

8. Každé opatrenie vykonávané zmluvnou stranou v súlade s odsekom 2 alebo odsekom 6 tohto článku bude ukončené, ak zanikne dôvod, pre ktorý bolo toto opatrenie prijaté.

Článok 16

KONZULTÁCIE A ZMENY

1. Každá zmluvná strana môže kedykoľvek požiadať o konzultácie o vykonávaní, výklade, uplatňovaní, alebo zmene a doplnení tejto zmluvy. Konzultácie sa uskutočnia medzi vládnymi orgánmi civilného letectva priamo alebo korešpondenčne a začnú sa do šesťdesiatich (60) dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti druhej zmluvnej strane, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

2. Dohodnuté zmeny a doplnenia musia byť vykonané písomnou formou a nadobudnú platnosť podľa článku 21.

3. Zmeny a doplnenia prílohy tejto zmluvy môžu dohodnúť písomnou formou priamo vládne orgány civilného letectva zmluvných strán.

Článok 17

RIEŠENIE SPOROV

1. Ak medzi zmluvnými stranami vznikne spor týkajúci sa výkladu alebo vykonávania tejto zmluvy, budú sa zmluvné strany v prvom rade snažiť vyriešiť ho rokovaniami.

2. Ak zmluvné strany nevyriešia spor na rokovaniach, môžu na základe vzájomnej dohody požiadať inú osobu alebo inštitúciu o vypracovanie odporúčania na jeho riešenie.

3. Ak zmluvné strany nevyriešia spor spôsobom podľa odsekov (1) a (2), predložia ho na rozhodnutie rozhodcovskému súdu zloženému z troch rozhodcov, z ktorých po jednom menuje každá zmluvná strana a na treťom sa dohodnú dvaja nominovaní rozhodcovia. Každá zmluvná strana vymenuje jedného rozhodcu do šesťdesiatich (60) dní odo dňa, kedy jedna zmluvná strana prijala od druhej zmluvnej strany diplomatickou cestou oznámenie o žiadosti predložiť spor rozhodcovskému súdu a tretí rozhodca bude vymenovaný do ďalších šesťdesiatich (60) dní. Ak jedna zo zmluvných strán nevymenuje svojho rozhodcu v uvedenej lehote, ktorákoľvek zmluvná strana môže požiadať prezidenta Rady Medzinárodnej organizácie civilného letectva (ICAO), aby vymenoval rozhodcu alebo rozhodcov. Ak je prezident Rady ICAO štátnym príslušníkom jednej zo zmluvných strán, môže na vykonanie vymenovania požiadať viceprezidenta Rady ICAO, alebo ak je aj on štátnym príslušníkom jednej zo zmluvných strán, iného člena Rady ICAO, ktorý nie je štátnym príslušníkom jednej zo zmluvných strán. V každom prípade tretí rozhodca, ktorý musí byť štátnym príslušníkom tretieho štátu, bude predsedom súdu a určí, kde sa bude rozhodcovský súd konať.

4. Rozhodcovský súd si stanoví vlastný rozhodcovský poriadok.

5. Náklady spojené s činnosťou rozhodcovského súdu budú rozdelené rovnako medzi zmluvné strany.

6. Zmluvné strany sa zaväzujú konať v zhode s akýmkoľvek rozhodnutím dosiahnutým uplatnením tohto článku.

7. Ak jedna zo zmluvných strán alebo jej určená letecká spoločnosť nebude rešpektovať rozhodnutie dosiahnuté podľa odseku 3 tohto článku, druhá zmluvná strana môže obmedziť, odoprieť alebo zrušiť akékoľvek právo alebo výsady, ktoré boli udelené podľa tejto zmluvy.

Článok 18

REGISTRÁCIA V MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCII CIVILNÉHO LETECTVA

Táto zmluva a všetky jej zmeny a doplnenia budú registrované v ICAO jednou zo zmluvných strán.

Článok 19

PLATNOSŤ MNOHOSTRANNÝCH DOHOVOROV

Ak pre obidve zmluvné strany nadobudne platnosť všeobecný mnohostranný letecký dohovor, ustanovenia takéhoto dohovoru budú mať prednosť pred touto zmluvou.

Článok 20

UKONČENIE DOHODY

1. Táto zmluva sa uzaviera na neurčitý čas.

2. Každá zo zmluvných strán môže zmluvu kedykoľvek diplomatickou cestou písomne vypovedať. Platnosť zmluvy sa skončí po uplynutí dvanástich (12) mesiacov odo dňa doručenia oznámenia o výpovedi druhej zmluvnej strane, za predpokladu, že výpoveď nebude na základe dohody zmluvných strán pred uplynutím tejto lehoty odvolaná. Oznámenie o výpovedi bude súčasne zaslané na vedomie ICAO. Ak druhá zmluvná strana nepotvrdí prijatie oznámenia o výpovedi zmluvy, toto bude považované za prijaté po uplynutí štrnástich (14) dní odo dňa prijatia oznámenia o výpovedi v ICAO.

Článok 21

NADOBUDNUTIE PLATNOSTI

Táto zmluva nadobudne platnosť šesťdesiatym (60.) dňom nasledujúcim po dni doručenia neskoršieho písomného oznámenia, ktorým si zmluvné strany diplomatickou cestou navzájom oznámili splnenie príslušných podmienok stanovených vnútroštátnymi právnymi predpismi pre nadobudnutie jej platnosti.

Na dôkaz toho podpísaní zástupcovia, náležite splnomocnení na tento účel, podpísali túto zmluvu.

Dané v Ammáne dňa 12. novembra 2014 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom, arabskom a anglickom jazyku, pričom všetky znenia sú rovnako autentické. V prípade rozdielnosti výkladu je rozhodujúce znenie v anglickom jazyku.

Za Slovenskú republiku

Miroslav Lajčák v. r.

Za Jordánske hášimovské kráľovstvo

Lina Shbeeb v. r.

PRÍLOHA

Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Jordánskym hášimovským kráľovstvom o leteckých dopravných službách

A. Plán trás

Letecké spoločnosti určené Slovenskou republikou sú oprávnené vykonávať pravidelné medzinárodné letecké dopravné služby v oboch smeroch na týchto určených trasách:

Body na SlovenskuMedziľahlé bodyBody v JordánskuBody za
ľubovoľné bodyľubovoľné bodyľubovoľné bodyľubovoľné body

Letecké spoločnosti určené Jordánskym hášimovským kráľovstvom sú oprávnené vykonávať pravidelné medzinárodné letecké dopravné služby v oboch smeroch na týchto určených trasách:

Body v JordánskuMedziľahlé bodyBody na SlovenskuBody za
ľubovoľné bodyľubovoľné bodyľubovoľné bodyľubovoľné body

Poznámky:

1. Určené letecké spoločnosti každej zmluvnej strany môžu vynechať ľubovoľný bod alebo body na určených trasách na jednom alebo všetkých letoch za predpokladu, že začiatočný alebo konečný bod letu je na území tejto zmluvnej strany.

2. Prepravné práva 5. slobody môžu vykonávať určené spoločnosti každej zmluvnej strany, len ak na to dajú súhlas vládne orgány civilného letectva oboch zmluvných strán.

3. Pri vykonávaní leteckých dopravných služieb na určených trasách si môže ktorákoľvek určená letecká spoločnosť jednej zmluvnej strany vytvoriť dojednanie o linkách spoločnej prevádzky s:

a) leteckou spoločnosťou alebo leteckými spoločnosťami tej istej zmluvnej strany,

b) leteckou spoločnosťou alebo leteckými spoločnosťami druhej zmluvnej strany,

c) leteckou spoločnosťou alebo leteckými spoločnosťami tretej strany. Ak by táto tretia strana neschválila alebo nepovolila porovnateľné dojednanie leteckým spoločnostiam druhej zmluvnej strany s leteckými spoločnosťami vykonávajúcimi dopravné služby do, z a cez takú tretiu krajinu, vládne orgány civilného letectva zúčastnenej zmluvnej strany majú právo takéto dojednanie neakceptovať.

4. Ustanovenia o linkách spoločnej prevádzky s treťou stranou uvedené vyššie, platia len pri splnení podmienok, že všetky letecké spoločnosti v týchto dojednaniach:

a) dostali súhlas od vládnych orgánov civilného letectva zmluvných strán a spĺňajú požiadavky stanovené pre takéto dojednania vládnymi orgánmi civilného letectva zmluvných strán,

b) boli im udelené základné obchodné práva a dodržiavajú požiadavky tejto zmluvy

c) poskytujú zákazníkom vhodné informácie týkajúce sa takýchto dojednaní o linkách spoločnej prevádzky

B. Zoznam ostatných štátov uvedených v článkoch 3 a 4 tejto zmluvy

1) Islandská republika (na základe Dohody o európskom hospodárskom priestore);

2) Lichtenštajnské kniežatstvo (na základe Dohody o európskom hospodárskom priestore);

3) Nórske kráľovstvo (na základe Dohody o európskom hospodárskom priestore);

4) Švajčiarska konfederácia (na základe Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o leteckej doprave).