Vyhláška č. 314/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 25/2014 Z. z. o integrovaných obslužných miestach a podmienkach ich zriaďovania, označovania, prevádzky a o sadzobníku úhrad v znení vyhlášky č. 3/2015 Z. z.

Čiastka 90/2015
Platnosť od 24.11.2015
Účinnosť od 01.12.2015

OBSAH

314

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 13. novembra 2015,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 25/2014 Z. z. o integrovaných obslužných miestach a podmienkach ich zriaďovania, označovania, prevádzky a o sadzobníku úhrad v znení vyhlášky č. 3/2015 Z. z.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 59 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení zákona č. 273/2015 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 25/2014 Z. z. o integrovaných obslužných miestach a podmienkach ich zriaďovania, označovania, prevádzky a o sadzobníku úhrad v znení vyhlášky č. 3/2015 Z. z. sa mení takto:

1. V § 5 odsek 2 znie:

(2) Celkovou úhradou za službu obslužného miesta je súčet úhrady za činnosť obslužného miesta a správneho poplatku alebo súdneho poplatku alebo poplatku za výpis z registra trestov. Úhrada za činnosť obslužného miesta sa považuje za úhradu vrátane dane z pridanej hodnoty, ak je prevádzkovateľ platiteľom tejto dane.“.

2. Prílohy č. 1 až 3 vrátane nadpisov znejú:

„Príloha č. 1 k vyhláške č. 25/2014 Z. z.

VZOR

ŽIADOSŤ O ZÁPIS

príloha 01

Príloha č. 2 k vyhláške č. 25/2014 Z. z.

VZOR

ŽIADOSŤ O VYKONANIE ZMENY V ÚDAJOCH ZAPÍSANÝCH DO REGISTRA PREVÁDZKARNÍ OBSLUŽNÝCH MIEST

príloha 02

Príloha č. 3 k vyhláške č. 25/2014 Z. z.

SADZOBNÍK ÚHRAD ZA ČINNOSŤ OBSLUŽNÉHO MIESTA

príloha 03


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembra 2015.


Peter Kažimír v. r.