Oznámenie č. 305/2015 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o spôsobe určenia hodnoty cenných papierov a nehnuteľností, v ktorých sú umiestnené prostriedky technických rezerv v poisťovníctve pre poisťovne, na ktoré sa uplatňuje osobitný režim

Čiastka 85/2015
Platnosť od 11.11.2015
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

305

OZNÁMENIE


Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 178 ods. 3 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

opatrenie z 20. októbra 2015 č. 15/2015 o spôsobe určenia hodnoty cenných papierov a nehnuteľností, v ktorých sú umiestnené prostriedky technických rezerv v poisťovníctve pre poisťovne, na ktoré sa uplatňuje osobitný režim.

Opatrením sa upravuje zavedenie oceňovania cenných papierov a nehnuteľností, v ktorých sú umiestnené prostriedky technických rezerv v poisťovníctve pre poisťovne v osobitnom režime v rámci nového regulatórneho režimu Solventnosť II. Opatrenie ustanovuje zásady oceňovania, podľa ktorých sa aktíva oceňujú sumou, za ktorú by ich poisťovne mohli vymieňať v nezávislej transakcii medzi informovanými, dobrovoľne súhlasiacimi stranami; hodnota cenných papierov a nehnuteľností sa môže určiť aj podľa medzinárodných účtovných štandardov prijatých nariadením Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie (ES) č. 1606/2002 v platnom znení.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 31/2015 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska a na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.