Oznámenie č. 301/2015 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzatvorení Protokolu medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o zmene a doplnení Zmluvy medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o hraničných priechodoch na spoločných štátnych hraniciach

Čiastka 85/2015
Platnosť od 11.11.2015
Redakčná poznámka

Protokol nadobudne platnosť 30. novembra 2015 v súlade s článkom 2.

301

OZNÁMENIE


Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 6. februára 2015 bol v Kyjeve podpísaný Protokol medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o zmene a doplnení Zmluvy medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o hraničných priechodoch na spoločných štátnych hraniciach podpísanej 15. júna 1995 v Kyjeve (oznámenie č. 54/1998 Z. z.).

Protokol nadobudne platnosť 30. novembra 2015 v súlade s článkom 2.

Do textu protokolu možno nahliadnuť na Ministerstve financií Slovenskej republiky a na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.