Oznámenie č. 300/2015 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Vnútornej dohody medzi zástupcami vlád členských štátov Európskej únie zasadajúcimi v Rade o financovaní pomoci Európskej únie na základe viacročného finančného rámca na obdobie rokov 2014 – 2020 v súlade s Dohodou o partnerstve AKT – EÚ a o poskytnutí finančnej pomoci zámorským krajinám a územiam, na ktoré sa vzťahuje štvrtá časť Zmluvy o fungovaní Európskej únie

Čiastka 85/2015
Platnosť od 11.11.2015
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 1. marca 2015 v súlade s článkom 14 ods. 2. Pre Slovenskú republiku nadobudla platnosť v ten istý deň, t. j. 1. marca 2015.

300

OZNÁMENIE


Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 24. júna 2013 bola v Luxemburgu za Slovenskú republiku podpísaná Vnútorná dohoda medzi zástupcami vlád členských štátov Európskej únie zasadajúcimi v Rade o financovaní pomoci Európskej únie na základe viacročného finančného rámca na obdobie rokov 2014 – 2020 v súlade s Dohodou o partnerstve AKT – EÚ a o poskytnutí finančnej pomoci zámorským krajinám a územiam, na ktoré sa vzťahuje štvrtá časť Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Dohoda nadobudla platnosť 1. marca 2015 v súlade s článkom 14 ods. 2. Pre Slovenskú republiku nadobudla platnosť v ten istý deň, t. j. 1. marca 2015.

Rozhodnutím Rady Európskej únie č. 2015/334 z 2. marca 2015 sa mení dohoda v nadväznosti na pristúpenie Chorvátska k Európskej únii a k Európskemu rozvojovému fondu (Úradný vestník Európskej únie č. L 58/75 z 3. marca 2015).

Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.