Oznámenie č. 298/2015 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzatvorení Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Čiernej Hory o hospodárskej spolupráci

Čiastka 84/2015
Platnosť od 06.11.2015
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 9. júna 2015 v súlade s článkom 7 ods. 1.

298

OZNÁMENIE


Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 25. marca 2014 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Čiernej Hory o hospodárskej spolupráci.

Dohoda nadobudla platnosť 9. júna 2015 v súlade s článkom 7 ods. 1.

Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky a na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.

Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody sa vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Čiernou Horou skončila platnosť Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Radou ministrov Srbska a Čiernej Hory o hospodárskej spolupráci podpísanej v Belehrade 5. októbra 2005 (oznámenie č. 91/2006 Z. z.).