Vyhláška č. 295/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 528/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z prírodného žiarenia

Čiastka 84/2015
Platnosť od 06.11.2015
Účinnosť od 01.01.2016 do31.03.2018
Zrušený 87/2018 Z. z.

295

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 9. septembra 2015,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 528/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z prírodného žiarenia

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 62 písm. v) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 528/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrob­nosti o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z prírodného žiarenia sa mení takto:

1. V § 1 písm. b) a c) sa slová „v dodávanej vode“ nahrádzajú slovami „v dodávanej pramenitej vode, pramenitej vode vhodnej na prípravu stravy pre dojčatá a prírodnej minerálnej vode1a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

1a) Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. marca 2004 č. 608/9/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca prírodnú minerálnu vodu, pramenitú vodu a balenú pitnú vodu v znení neskorších predpisov (oznámenie č. 198/2004 Z. z.).“.

2. § 4 znie:

㤠4

(1) Za systematické stanovovanie a hodnotenie obsahu prírodných rádionuklidov v dodávanej pramenitej vode, pramenitej vode vhodnej na prípravu stravy pre dojčatá a prírodnej minerálnej vode sa považuje úplný rozbor a hodnotenie obsahu prírodných rádionuklidov v rozsahu a spôsobom podľa prílohy č. 4 tabuľky č. 1.

(2) Spôsob evidencie výsledkov stanovenia a hodnotenia obsahu prírodných rádionuklidov v dodávanej pramenitej vode, pramenitej vode vhodnej na prípravu stravy pre dojčatá a prírodnej minerálnej vode je uvedený v prílohe č. 5.

(3) Smerné hodnoty na vykonanie opatrení na zníženie obsahu prírodných rádionuklidov v dodávanej pramenitej vode, pramenitej vode vhodnej na prípravu stravy pre dojčatá a prírodnej minerálnej vode sú uvedené v prílohe č. 4 tabuľke č. 2.

(4) Najvyššie prípustné hodnoty obsahu prírodných rádionuklidov v dodávanej pramenitej vode, pramenitej vode vhodnej na prípravu stravy pre dojčatá a prírodnej minerálnej vode odvodené z úväzku efektívnej dávky 0,1 mSv z príjmu rádionuklidov za rok sú uvedené v prílohe č. 4 tabuľke č. 3.“.

3. Prílohy č. 4 a 5 vrátane nadpisov znejú:

„Príloha č. 4 k vyhláške č. 528/2007 Z. z.

ÚPLNÝ ROZBOR A HODNOTENIE OBSAHU PRÍRODNÝCH RÁDIONUKLIDOV V DODÁVANEJ PRAMENITEJ VODE, PRAMENITEJ VODE VHODNEJ NA PRÍPRAVU STRAVY PRE DOJČATÁ A PRÍRODNEJ MINERÁLNEJ VODE, SMERNÉ HODNOTY NA VYKONANIE OPATRENÍ A NAJVYŠŠIE PRÍPUSTNÉ HODNOTY PRE OBSAH PRÍRODNÝCH RÁDIONUKLIDOV V DODÁVANEJ PRAMENITEJ VODE, PRAMENITEJ VODE VHODNEJ NA PRÍPRAVU STRAVY PRE DOJČATÁ A PRÍRODNEJ MINERÁLNEJ VODE

Tabuľka č. 1

Úplný rozbor a hodnotenie obsahu prírodných rádionuklidov v dodávanej pramenitej vode, pramenitej vode vhodnej na prípravu stravy pre dojčatá a prírodnej minerálnej vode

Druh vodyFrekvenciaRozsah
Pramenitá voda, pramenitá voda vhodná na prípravu stravy pre dojčatá a prírodná minerálna vodaJedenkrát za roka) celková objemová aktivita alfa,

b) celková objemová aktivita beta,

c) objemová aktivita 222Rn,

d) objemová aktivita 226Ra, ak celková objemová aktivita alfa presiahne smernú hodnotu na vykonanie opatrení,

e) obsah prírodných izotopov uránu, ak celková objemová aktivita alfa po odpočítaní príspevku od 226Ra presiahne smernú hodnotu na vykonanie opatrení,

f) objemové aktivity ďalších rádionuklidov emitujúcich žiarenie alfa uvedených v tabuľke č. 3, ak celková objemová aktivita alfa po odpočítaní príspevku 226Ra a prírodných izotopov uránu presiahne smernú hodnotu na vykonanie opatrení,

g) objemová aktivita 40K, ak celková objemová aktivita beta presiahne smernú hodnotu na vykonanie opatrení,
h) objemové aktivity ďalších rádionuklidov emitujúcich žiarenie beta uvedených v tabuľke č. 3, ak celková objemová aktivita beta po odpočítaní príspevku 40K presiahne smernú hodnotu na vykonanie opatrení.

Tabuľka č. 2

Smerné hodnoty na vykonanie opatrení na zníženie obsahu prírodných rádionuklidov

Druh vodyCelková objemová
aktivita alfa [Bq·l-1]
Celková objemová
aktivita beta [Bq·l-1]
Objemová aktivita
222Rn [Bq·l-1]
Pramenitá voda vhodná na prípravu stravy
pre dojčatá
0,10,220
Prírodná minerálna voda1,02,0100
Pramenitá voda0,20,5100

Tabuľka č. 3

Najvyššie prípustné hodnoty obsahu prírodných rádionuklidov v dodávanej pramenitej vode, pramenitej vode vhodnej na prípravu stravy pre dojčatá a prírodnej minerálnej vode

RádionuklidPramenitá voda
vhodná na prípravu
stravy pre dojčatá
[Bq·l-1]
Prírodná
minerálna voda
[Bq·l-1]
Pramenitá voda
[Bq·l-1]
210Pb0,10,80,3
210Po0,10,50,2
222Rn100600300
223Ra

224Ra

226Ra

228Ra
0,2

0,3

0,2

0,1
5,0

7,5

1,9

0,7

1,5

2,3

0,6

0,3
234U

235U

238U
1,8

1,9

2,0
12,1

12,6

13,2
3,9

4,1

4,3

Príloha č. 5 k vyhláške č. 528/2007 Z. z.

PROTOKOL O VÝSLEDKU STANOVENIA A HODNOTENIA OBSAHU PRÍRODNÝCH RÁDIONUKLIDOV V DODÁVANEJ PRAMENITEJ VODE, PRAMENITEJ VODE VHODNEJ NA PRÍPRAVU STRAVY PRE DOJČATÁ A PRÍRODNEJ MINERÁLNEJ VODE

1.Identifikačné údaje výrobcu alebo dovozcu prírodnej minerálnej
vody, pramenitej vody (názov, adresa, telefónne číslo, faxové
číslo, e-mailová adresa)
2.Predmet činnosti
3.Druh vody – pramenitá voda, pramenitá voda vhodná
na prípravu stravy pre dojčatá, prírodná minerálna voda
4.Obchodný názov balenej vody
5.Dátum výroby balenej vody
6.Spôsob technologickej úpravy vody
7.Ročný objem dodávanej pramenitej vody, pramenitej vody vhodnej
na prípravu stravy pre dojčatá a prírodnej minerálnej vody
8.Dátum a miesto odberu vzorky vody
9.Spôsob odberu vzorky vody
(opíše sa presne spôsob odberu vzorky vody)
10.Dátum merania vzorky vody
11.Výsledky stanovení
aUaNDPoužitá
metodika
Merací
prístroj
aV, cα [Bq·l-1]
aV, cβ [Bq·l-1]
aV, Rn222 [Bq·l-1]
aV, Ra226 [Bq·l-1]
Iné:
a – objemová aktivita, U - rozšírená neistota s koeficientom pokrytia k = 2, aND – najmenšia detegovateľná objemová aktivita (na hladine významnosti 95 %)
12.Identifikačné údaje laboratória, ktoré vykonalo stanovenie podľa bodu 11
Názov laboratória
Adresa
Číslo povolenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
13.Vypracoval
(meno, priezvisko a funkcia zodpovednej osoby)

."

4. V prílohe č. 4 poznámka pod čiarou k odkazu 3 sa vypúšťa.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2016.


Viliam Čislák v. r.