Oznámenie č. 290/2015 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o doplnení zoznamu zmluvných strán Dohovoru o uľahčení prístupu k justičným orgánom v cudzine

Čiastka 82/2015
Platnosť od 03.11.2015
Redakčná poznámka

Vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Kazašskou republikou nadobudol dohovor platnosť 1. apríla 2015.

290

OZNÁMENIE


Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 1. apríla 2015 sa Kazašská republika stala zmluvnou stranou Dohovoru o uľahčení prístupu k justičným orgánom v cudzine z 25. októbra 1980 (oznámenie č. 182/2003 Z. z., oznámenie č. 347/2003 Z. z., oznámenie č. 80/2004 Z. z., oznámenie č. 375/2004 Z. z., oznámenie č. 454/2006 Z. z., oznámenie č. 246/2007 Z. z., oznámenie č. 419/2008 Z. z., oznámenie č. 175/2012 Z. z. a oznámenie č. 365/2012 Z. z.).

Vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Kazašskou republikou nadobudol dohovor platnosť 1. apríla 2015.

Kazašská republika neuplatnila výhrady a určila ústredný orgán podľa článku 3 dohovoru.

K oznámeniu č. 290/2015 Z. z.

DOPLNENIE

zoznamu zmluvných strán Dohovoru o uľahčení prístupu k justičným orgánom v cudzine

(uzavretého 25. októbra 1980)

Zoznam zmluvných strán dohovoru k 1. júnu 2003 a prehľad ich výhrad a vyhlásení uvedený v prílohe k oznámeniu č. 182/2003 Z. z. sa dopĺňa takto:

„Kazašská republika:

a) Dohovor pre Kazašskú republiku nadobudol platnosť 1. apríla 2015.

b) Kazašská republika určila ako ústredný orgán podľa článku 3 dohovoru na prijímanie žiadostí o právnu pomoc:

Ministerstvo spravodlivosti a Odbor pre zabezpečovanie súdnych činností na Najvyššom súde Kazašskej republiky, Správny úrad Najvyššieho súdu Kazašskej republiky (Ministry of Justice and the Department for Provision of Court Activity under the Supreme Court of the Republic of Kazachstan, Administrative Office of the Supreme Court of the Republic of Kazachstan).“.