Oznámenie č. 286/2015 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní mimoriadnej podpory v sektore mlieka a bravčového mäsa

Čiastka 81/2015
Platnosť od 31.10.2015
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

286

OZNÁMENIE


Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky vydalo podľa § 1 ods. 2 zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov

výnos z 29. októbra 2015 č. 504/2015-100 o poskytovaní mimoriadnej podpory v sektore mlieka a bravčového mäsa.

Tento výnos upravuje spôsob podávania žiadosti o poskytnutie mimoriadnej podpory pre sektor mlieka a bravčového mäsa podľa delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1853 z 15. októbra 2015, ktorým sa stanovuje dočasná mimoriadna pomoc pre poľnohospodárov v sektoroch chovu hospodárskych zvierat (Ú. v. EÚ L 271, 16. 10. 2015).

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Výnos je uverejnený v čiastke č. 22/2015 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.