Nariadenie vlády č. 285/2015 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 58/2013 Z. z. o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov

Čiastka 81/2015
Platnosť od 31.10.2015
Účinnosť od 31.10.2015

OBSAH

285

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 28. októbra 2015,

ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 58/2013 Z. z. o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 27a zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 58/2013 Z. z. o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 326/2013 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 192/2014 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 164/2015 Z. z. sa dopĺňa takto:

§ 4 sa dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

h) stavbu, na ktorú bolo vydané osvedčenie o významnej investícii a ktorej výstavbu bude zabezpečovať podnik so 100 % majetkovou účasťou štátu.3)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:

3) § 1 ods. 3 písm. b) zákona č. 175/1999 Z. z. v znení zákona č. 154/2015 Z. z.“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Robert Fico v. r.