Oznámenie č. 284/2015 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 30. decembra 2003 č. 07045/2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov

Čiastka 80/2015
Platnosť od 29.10.2015
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. novembra 2015.

284

OZNÁMENIE


Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 11 ods. 1 a § 20 ods. 1 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov

opatrenie z 27. októbra 2015 č. 07045-42/2015-OL, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 30. decembra 2003 č. 07045/2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov (oznámenie č. 588/2003 Z. z.).

Opatrením sa zvyšuje pevná cena za zdravotnú starostlivosť poskytovanú ambulanciou vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby a cena dopravy vrtuľníkom za jednu letovú minútu, ktorá sa zároveň mení z maximálnej ceny na pevnú cenu.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. novembra 2015.

Opatrenie je uverejnené v čiastke č. 12/2015 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.