Opatrenie č. 283/2015 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje pevná suma zvýšenia dôchodkovej dávky a percento zvýšenia úrazovej renty v roku 2016

Čiastka 80/2015
Platnosť od 29.10.2015
Účinnosť od 01.01.2016

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2016 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

29.10.2015