Opatrenie č. 283/2015 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje pevná suma zvýšenia dôchodkovej dávky a percento zvýšenia úrazovej renty v roku 2016

Čiastka 80/2015
Platnosť od 29.10.2015
Účinnosť od 01.01.2016

OBSAH

283

OPATRENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

z 21. októbra 2015,

ktorým sa ustanovuje pevná suma zvýšenia dôchodkovej dávky a percento zvýšenia úrazovej renty v roku 2016

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 82 ods. 12 písm. a) a § 89 ods. 10 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Pevná suma zvýšenia dôchodkovej dávky v roku 2016 sa ustanovuje takto:

a) 1,90 eura, ak ide o starobný dôchodok,

b) 0,60 eura, ak ide o starobný dôchodok vyplácaný v sume jednej polovice,

c) 1,90 eura, ak ide o predčasný starobný dôchodok,

d) 0,70 eura, ak ide o predčasný starobný dôchodok vyplácaný v sume jednej polovice,

e) 1,70 eura, ak ide o invalidný dôchodok priznaný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, invalidný dôchodok podľa § 266 zákona a sociálny dôchodok,

f) 0,60 eura, ak ide o invalidný dôchodok priznaný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % vyplácaný v sume jednej polovice a invalidný dôchodok podľa § 266 zákona vyplácaný v sume jednej polovice,

g) 1 euro, ak ide o invalidný dôchodok priznaný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť najviac o 70 %,

h) 0,40 eura, ak ide o invalidný dôchodok priznaný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť najviac o 70 % vyplácaný v sume jednej polovice,

i) 1,20 eura, ak ide o vdovský dôchodok a vdovecký dôchodok,

j) 0,60 eura, ak ide o vdovský dôchodok vyplácaný v sume jednej polovice a vdovecký dôchodok vyplácaný v sume jednej polovice,

k) 0,60 eura, ak ide o sirotský dôchodok,

l) 0,30 eura, ak ide o sirotský dôchodok vyplácaný v sume jednej polovice.

§ 2

Zvýšenie úrazovej renty v roku 2016 je 0,46 %.


§ 3

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2016.


Ján Richter v. r.