Zákon č. 282/2015 Z. z.Zákon o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 177/2018 Z. z.)

Čiastka 80/2015
Platnosť od 29.10.2015
Účinnosť od 01.09.2018