Oznámenie č. 28/2015 Z. z.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu o hodnotách výstrojných súčastí pre príslušníkov Policajného zboru na výkon služby v roku 2015

Čiastka 9/2015
Platnosť od 25.02.2015
Účinnosť do 29.02.2016
Zrušený 111/2016 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. marca 2015.

28

OZNÁMENIE


Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vydalo podľa § 129 ods. 8 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení zákona č. 181/1999 Z. z.

výnos zo 17. februára 2015 č. 19/2015 o hodnotách výstrojných súčastí pre príslušníkov Policajného zboru na výkon služby v roku 2015.

Výnos ustanovuje hodnoty výstrojných súčastí, ktoré tvoria hodnotu služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Policajného zboru na výkon služby v roku 2015.

Týmto výnosom sa zrušuje výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zo 17. februára 2014 č. 30/2014 o ustanovení hodnoty služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Policajného zboru v roku 2014 (oznámenie č. 48/2014 Z. z.).

Výnos nadobúda účinnosť 1. marca 2015.

Výnos je uverejnený v čiastke 10/2015 Vestníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, na krajských riaditeľstvách Policajného zboru a na okresných riaditeľstvách Policajného zboru.