Vyhláška č. 271/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 255/2014 Z. z. o označovaní balení kontrolných známok určených na označovanie spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov a o oznamovaní a zverejňovaní údajov o týchto kontrolných známkach

Čiastka 76/2015
Platnosť od 22.10.2015
Účinnosť od 01.01.2016

OBSAH

271

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

zo 7. októbra 2015,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 255/2014 Z. z. o označovaní balení kontrolných známok určených na označovanie spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov a o oznamovaní a zverejňovaní údajov o týchto kontrolných známkach

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 9b ods. 13 zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 255/2014 Z. z. o označovaní balení kontrolných známok určených na označovanie spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov a o oznamovaní a zverejňovaní údajov o týchto kontrolných známkach sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 3 sa slová „s rovnakým počtom kusov“ nahrádzajú slovami „s rovnakou hmotnosťou v gramoch“.

2. V § 2 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo identifikačné čísla použitých kontrolných známok“.

3. V § 4 písm. c) a d) sa slová „počet kusov“ nahrádzajú slovami „hmotnosť v gramoch“.

4. Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠6a

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2016

Ustanovenie § 2 ods. 3 v znení účinnom do konca roka 2015 sa použije pri oznamovaní údajov o použitých kontrolných známkach na označovanie spotrebiteľského balenia cigár a cigariek so znakom pre sadzbu spotrebnej dane, ktorým je veľké písmeno „A“,2) najneskôr do 29. februára 2016.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:

2) § 44o ods. 12 zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2016.


Peter Kažimír v. r.