Zákon č. 268/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

Čiastka 76/2015
Platnosť od 22.10.2015
Účinnosť od 01.04.2016
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2016 okrem čl. I bodu 36, ktorý nadobúda účinnosť 1. apríla 2016.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.04.2016 Aktuálne znenie, Delená účinnosť
01.01.2016 - 31.03.2016

Pôvodný predpis

22.10.2015