Zákon č. 266/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Čiastka 76/2015
Platnosť od 22.10.2015
Účinnosť od 01.11.2015

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.11.2015 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

22.10.2015