Oznámenie č. 255/2015 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o vlastných zdrojoch finančného konglomerátu a o metódach výpočtu dostatočnej výšky vlastných zdrojov na úrovni finančného konglomerátu podľa zákona o poisťovníctve

Čiastka 73/2015
Platnosť od 17.10.2015
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

255

OZNÁMENIE


Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 7 ods. 7, § 9 ods. 7, § 10 ods. 8 a § 11 ods. 4 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o poisťovníctve“)

opatrenie z 5. októbra 2015 č. 10/2015 o vlastných zdrojoch finančného konglomerátu a o metódach výpočtu dostatočnej výšky vlastných zdrojov na úrovni finančného konglomerátu podľa zákona o poisťovníctve.

Opatrením sa ustanovuje metodika výpočtu dostatočnej výšky vlastných zdrojov, koncentrácie rizík a majetkovej angažovanosti na úrovni finančného konglomerátu podľa zákona o poisťovníctve a tiež obsah, vzor, spôsob a termíny predkladania hlásení o dostatočnej výške vlastných zdrojov, koncentrácii rizík a významných vnútroskupinových obchodoch finančného konglomerátu.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 28/2015 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska a na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.