Oznámenie č. 251/2015 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia Národnej banky Slovenska o predkladaní výkazu veriteľa poskytujúceho spotrebiteľské úvery v obmedzenom rozsahu

Čiastka 72/2015
Platnosť od 15.10.2015
Účinnosť do 31.12.2017
Zrušený 338/2017 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. novembra 2015.

251

OZNÁMENIE


Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 20b ods. 9 zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

opatrenie z 5. októbra 2015 č. 9/2015 o predkladaní výkazu veriteľa poskytujúceho spotrebiteľské úvery v obmedzenom rozsahu (ďalej len „opatrenie“).

Cieľom opatrenia je stanovenie obsahu, spôsobu, termínov vypracúvania a predkladania výkazu o objeme poskytnutých spotrebiteľských úverov veriteľmi s povolením na poskytovanie spotrebiteľských úverov v obmedzenom rozsahu Národnej banke Slovenska podľa príslušného splnomocňovacieho ustanovenia zákona.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. novembra 2015.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 28/2015 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska a na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.