Zákon č. 25/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony

Čiastka 9/2015
Platnosť od 25.02.2015
Účinnosť od 15.03.2015

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.03.2015 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

25.02.2015