Oznámenie č. 245/2015 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa

Čiastka 71/2015
Platnosť od 14.10.2015

245

OZNÁMENIE


Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 30. septembra 2015 uložené tieto kolektívne zmluvy vyššieho stupňa:

1. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže na rok 2016 z 3. septembra 2015 uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky

a

Odborovým zväzom Zboru väzenskej a justičnej stráže.

2. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2015 – 2017 z 15. septembra 2015 uzavretá medzi Integrovaným odborovým zväzom

a

Úniou zamestnávateľov v civilnom letectve Slovenskej republiky.