Zákon č. 242/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 71/2015
Platnosť od 14.10.2015
Účinnosť od 01.11.2015 do31.03.2020
Zrušený 461/2003 Z. z.

242

ZÁKON

z 18. septembra 2015,

ktorým sa dopĺňa zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 463/2008 Z. z., zákona č. 242/2011 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 240/2014 Z. z. a zákona č. 140/2015 Z. z. sa dopĺňa takto:

Za § 3 sa vkladá § 4, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠4

Prechodné ustanovenie účinné k 1. novembru 2015

Suma vianočného príspevku poskytnutého za rok 2015 sa poberateľovi dôchodku podľa § 1 ods. 1 a 2, ktorého úhrn súm dôchodkov podľa § 1 ods. 1, 2 a 10 nepresiahne dvojnásobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu,4) jednorazovo zvýši o 12,74 eura.“.


Čl. II

Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2015.


Andrej Kiska v. r.

Peter Pellegrini v. r.

Robert Fico v. r.