Oznámenie č. 231/2015 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa

Čiastka 68/2015
Platnosť od 30.09.2015

231

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 5 ods. 4 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov bol na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 18. septembra 2015 uložený dodatok o pristúpení zamestnávateľa ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa:


Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa z 1. apríla 2015 uzatvorený 27. júla 2015 medzi Asociáciou priemyslu, poľnohospodárstva a služieb

a

Odborovým zväzom výroby, obchodu a služieb.