Zákon č. 23/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Čiastka 9/2015
Platnosť od 25.02.2015
Účinnosť od 15.03.2015

OBSAH

23

ZÁKON

z 28. januára 2015,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 40/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z. a zákona č. 363/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. Slová „aplikovaný výskum“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „priemyselný výskum“ v príslušnom tvare.

2. Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:

3) Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (Ú. v. EÚ L 187, 26. 6. 2014).“.

3. V § 1 odsek 3 znie:

(3) Tento zákon sa nevzťahuje na

a) štátnu pomoc poskytovanú pre výskum a vývoj a na obstarávanie nehmotného majetku podľa osobitného predpisu,4)

b) podnikateľa v ťažkostiach,4a)

c) podnikateľa, voči ktorému je nárokované vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Európskej komisie, v ktorom bola táto pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom,4b)

d) pomoc, ktorá nemá stimulačný účinok.4c)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 4a až 4c znejú:

4a) Čl. 2 bod 18 nariadenia (EÚ) č. 651/2014.

4b) Čl. 1 bod 4 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 651/2014.

4c) Čl. 6 nariadenia (EÚ) č. 651/2014.“.

4. Poznámky pod čiarou k odkazom 7 a 8 znejú:

7) Čl. 2 bod 84 nariadenia (EÚ) č. 651/2014.

8) Čl. 2 bod 85 nariadenia (EÚ) č. 651/2014.“.

5. V § 2 sa vypúšťajú písmená e) až h). Poznámky pod čiarou k odkazom 9 až 11 sa vypúšťajú.

Doterajšie písmeno i) sa označuje ako písmeno e).

6. V § 3 ods. 1 písm. a) druhý bod znie:

2. vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti12a) projektu výskumu a vývoja (ďalej len „štúdia uskutočniteľnosti“),“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 12a znie:

12a) Čl. 2 bod 87 nariadenia (EÚ) č. 651/2014.“.

7. V § 3 ods. 1 písm. a) sa vypúšťa tretí a štvrtý bod. Poznámka pod čiarou k odkazu 13 sa vypúšťa.

8. Poznámky pod čiarou k odkazom 15 a 16 znejú:

15) Čl. 2 ods. 3 prílohy 1 k nariadeniu (EÚ) č. 651/2014.

16) Čl. 2 ods. 2 prílohy 1 k nariadeniu (EÚ) č. 651/2014.“.

9. V § 3 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:

(7) Ministerstvo školstva uchováva podrobné záznamy s informáciami a podpornou dokumentáciou ­po­trebnou na zistenie, či boli splnené všetky podmienky ustanovené v tomto zákone a v osobitnom predpise.16a) Takéto záznamy sa uchovávajú desať rokov odo dňa poskytnutia posledného stimulu na základe tohto zákona a osobitného predpisu.16a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 16a znie:

16a) Čl. 12 nariadenia (EÚ) č. 651/2014.“.

Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 8.

10. Poznámka pod čiarou k odkazu 17 znie:

17) Čl. 4 ods. 1, čl. 8 a čl. 25 nariadenia (EÚ) č. 651/2014.“.

11. V § 4 ods. 7 sa slová „b) až g) nebude“ nahrádzajú slovami „b) až d) a štúdia uskutočniteľnosti nebudú“.

12. Poznámka pod čiarou k odkazu 19 znie:

19) § 17 zákona č. 172/2005 Z. z. v znení zákona č. 233/2008 Z. z., čl. 25 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 651/2014.“.

13. V § 5 odsek 2 znie:

(2) Oprávnené náklady na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti ustanovuje osobitný predpis.20)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 20 znie:

20) Čl. 25 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 651/2014.“.

14. V § 5 sa vypúšťajú odseky 3 až 5. Poznámky pod čiarou k odkazom 21 až 26 sa vypúšťajú.

15. V § 6 ods. 1 sa slová „b) až f)“ nahrádzajú slovami „b) až d) alebo na štúdii uskutočniteľnosti“.

16. V § 6 ods. 2 písm. a) prvom bode sa za slová „právna forma“ vkladá čiarka a slová „veľkosť podniku21)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 21 znie:

21) Príloha 1 k nariadeniu (EÚ) č. 651/2014.“.

17. V § 6 ods. 2 písm. j) uvádzacej vete sa slová „projekt podľa § 2 písm. e) až g)“ nahrádzajú slovami „štúdia uskutočniteľnosti“.

18. V § 6 ods. 2 písm. j) piaty bod znie:

5. spôsob zabezpečenia plnenia cieľov projektu poskytnutím zoznamu účasti vlastných zamestnancov výskumu a vývoja, zoznamu vlastných prístrojov a technických zariadení a popísaním požiadavky na zabezpečenie nových prístrojov a technických zariadení,“.

19. V § 9 ods. 2 sa slová „realizovateľnosti projektu“ nahrádzajú slovom „uskutočniteľnosti“.

20. V § 9 sa vypúšťajú odseky 3 a 5.

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.

21. V § 10 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.

22. V § 11 sa vypúšťa odsek 5.

Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 5 a 6.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 15. marca 2015.


Andrej Kiska v. r.

Peter Pellegrini v. r.

Robert Fico v. r.