Nariadenie vlády č. 221/2015 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 367/2007 Z. z. o opatreniach na kontrolu moru hydiny

Čiastka 66/2015
Platnosť od 18.09.2015
Účinnosť od 01.10.2015

OBSAH

221

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 2. septembra 2015,

ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 367/2007 Z. z. o opatreniach na kontrolu moru hydiny

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 367/2007 Z. z. o opatreniach na kontrolu moru hydiny sa mení takto:

1. § 39 znie:

㤠39

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 9.“.

2. V prílohe č. 7 piatom bode písm. c) podbode 2 sa vypúšťajú slová „v bode 4 písm. a) alebo v bode 5 písm. a),“.

3. Príloha č. 9 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 9 k nariadeniu vlády č. 367/2007 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

Smernica Rady 2005/94/ES z 20. decembra 2005 o opatreniach Spoločenstva na kontrolu vtáčej chrípky a o zrušení smernice 92/40/EHS (Ú. v. EÚ L 10, 14. 1. 2006) (Ú. v. EÚ L 137, 4. 6. 2015) v znení

– smernice Rady 2008/73/ES z 15. júla 2008 (Ú. v. EÚ L 219, 14. 8. 2008).“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. októbra 2015.


Robert Fico v. r.