Oznámenie č. 212/2015 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Arménskej republiky o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností

Čiastka 62/2015
Platnosť od 01.09.2015
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudne platnosť 1. septembra 2015 v súlade s článkom 14 ods. 1.

212

OZNÁMENIE


Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 11. novembra 2014 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Arménskej republiky o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností.

Dohoda nadobudne platnosť 1. septembra 2015 v súlade s článkom 14 ods. 1.

Do textu dohody možno nahliadnuť na Národnom bezpečnostnom úrade Slovenskej republiky a na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.