Oznámenie č. 211/2015 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o zmene prílohy k Dohode medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Spolkovým ministerstvom pre európske a medzinárodné záležitosti Rakúskej republiky o vykonávaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a spolkovou vládou Rakúskej republiky o vzájomnom zastupovaní prostredníctvom diplomatických misií a konzulárnych úradov svojich štátov v konaní o udelení víza

Čiastka 62/2015
Platnosť od 01.09.2015
Redakčná poznámka

Zmena prílohy dohody nadobudne platnosť 1. septembra 2015.

211

OZNÁMENIE


Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že výmenou nót z 23. januára 2015 a 10. júla 2015 bola dohodnutá zmena prílohy k Dohode medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Spolkovým ministerstvom pre európske a medzinárodné záležitosti Rakúskej republiky o vykonávaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a spolkovou vládou Rakúskej republiky o vzájomnom zastupovaní prostredníctvom diplomatických misií a konzulárnych úradov svojich štátov v konaní o udelení víza, podpísanej 6. mája 2011 (oznámenie č. 544/2009 Z. z., oznámenie č. 152/2011 Z. z. a oznámenie č. 241/2013 Z. z.).

Zmena prílohy dohody nadobudne platnosť 1. septembra 2015.

Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.