Oznámenie č. 210/2015 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Vykonávacieho protokolu medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Chorvátskej republiky o spolupráci počas turistickej sezóny

Čiastka 62/2015
Platnosť od 01.09.2015
Redakčná poznámka

Vykonávací protokol nadobudol platnosť 3. júna 2015 v súlade s článkom 7 ods. 1.

210

OZNÁMENIE


Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 12. mája 2015 bol v Záhrebe a 19. mája 2015 v Bratislave podpísaný Vykonávací protokol medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Chorvátskej republiky o spolupráci počas turistickej sezóny. Vykonávací protokol bol uzavretý na základe článku 11 ods. 2 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o policajnej spolupráci podpísanej 17. novembra 2010 v Záhrebe (oznámenie č. 169/2011 Z. z.).

Vykonávací protokol nadobudol platnosť 3. júna 2015 v súlade s článkom 7 ods. 1.

Do textu vykonávacieho protokolu možno nahliadnuť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky a na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.