Vyhláška č. 206/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 771/2004 Z. z. o forme a náležitostiach pitevného protokolu, o zozname pracovísk, na ktorých sa vykonávajú pitvy, a o požiadavkách na materiálno-technické vybavenie pracovísk, na ktorých sa vykonávajú pitvy v znení neskorších predpisov

Čiastka 61/2015
Platnosť od 21.08.2015
Účinnosť od 01.09.2015

OBSAH

206

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 10. augusta 2015,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 771/2004 Z. z. o forme a náležitostiach pitevného protokolu, o zozname pracovísk, na ktorých sa vykonávajú pitvy, a o požiadavkách na materiálno-technické vybavenie pracovísk, na ktorých sa vykonávajú pitvy v znení neskorších predpisov

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 48 ods. 8 a 11 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 771/2004 Z. z. o forme a náležitostiach pitevného protokolu, o zozname pracovísk, na ktorých sa vykonávajú pitvy, a o požiadavkách na materiálno-technické vybavenie pracovísk, na ktorých sa vykonávajú pitvy v znení vyhlášky č. 489/2009 Z. z. a vyhlášky č. 121/2014 Z. z. sa mení takto:

1. V prílohe č. 2 prvý bod znie:

1. Súdnolekárske a patologicko-anatomické pracovisko Bratislava,“.

2. V prílohe č. 2 sa vypúšťa druhý bod.

Doterajšie body 3 až 9 sa označujú ako body 2 až 8.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2015.


Viliam Čislák v. r.