Vyhláška č. 204/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 305/2008 Z. z. o škole v prírode

Čiastka 61/2015
Platnosť od 21.08.2015
Účinnosť od 01.09.2015

OBSAH

204

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

z 10. augusta 2015,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 305/2008 Z. z. o škole v prírode

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 138 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 305/2008 Z. z. o škole v prírode sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 5 odseky 4 až 6 znejú:

(4) Pri organizovaní školy v prírode pre deti materskej školy sa s jedným pedagogickým zamestnancom vysiela najviac desať detí. Ak je v škole v prírode pre deti materských škôl organizovaný lyžiarsky výcvik, jeden pedagogický zamestnanec vedie v rámci výcviku skupinu najviac desiatich detí. Ak je v škole v prírode pre deti materských škôl organizovaný plavecký výcvik, jeden pedagogický zamestnanec vedie v rámci výcviku skupinu najviac ôsmich detí.

(5) Pri organizovaní školy v prírode pre žiakov prvého stupňa základnej školy sa s jedným pedagogickým zamestnancom vysiela najviac 13 žiakov. Pri organizovaní školy v prírode pre žiakov druhého stupňa základnej školy sa s jedným pedagogickým zamestnancom vysiela najviac 15 žiakov. Pri organizovaní školy v prírode pre žiakov strednej školy sa s každou triedou strednej školy vysielajú dvaja pedagogickí zamestnanci. Pri organizovaní školy v prírode pre žiakov špeciálnej školy a špeciálnej triedy v základnej škole sa s každou triedou vysielajú dvaja pedagogickí zamestnanci. Do školy v prírode sa môže vyslať asistent učiteľa, ak sa školy v prírode zúčastňuje žiak alebo žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

(6) Ak je v škole v prírode pre žiakov základných škôl a stredných škôl organizovaný lyžiarsky výcvik, jeden pedagogický zamestnanec vedie v rámci výcviku skupinu najviac 15 žiakov. Ak je v škole v prírode pre žiakov základných škôl a stredných škôl organizovaný plavecký výcvik, jeden pedagogický zamestnanec vedie v rámci výcviku skupinu najviac desiatich žiakov.“.

2. V § 5 ods. 8 sa vypúšťajú písmená c) až e).

Doterajšie písmená f) až h) sa označujú ako písmená c) až e).

3. V § 5 ods. 8 písmeno d) znie:

d) zabezpečí výchovu a vzdelávanie v inej triede pre žiakov, ktorí sa nevysielajú do školy v prírode,“.

4. V § 5 ods. 9 sa slová „až f)“ nahrádzajú slovami „a c)“.

5. V § 5 sa odsek 10 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:

m) poverenie na vykonávanie funkcie vedúceho školy v prírode z vysielaných pedagogických zamestnancov; ak sú do školy v prírode vysielaní žiaci z viacerých škôl, z vysielaných pedagogických zamestnancov školy vysielajúcej najviac žiakov.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2015.


Juraj Draxler v. r.