Vyhláška č. 201/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách

Čiastka 61/2015
Platnosť od 21.08.2015
Účinnosť od 01.09.2015

OBSAH

201

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

z 12. augusta 2015,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 33 ods. 8, § 34 ods. 2, § 35 ods. 2, § 37 ods. 4, § 39 ods. 4 a § 40 ods. 8 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a podľa § 3a ods. 5 zákona č. 37/2014 Z. z. o Dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 129/2015 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách sa mení a dopĺňa takto:

1. Úvodná veta znie:

„Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 31 ods. 5, § 33 ods. 8, § 34 ods. 2, § 35 ods. 2, § 37 ods. 4, § 39 ods. 4, § 40 ods. 8, § 41 ods. 11 a § 49 ods. 3 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a podľa § 3a ods. 5 zákona č. 37/2014 Z. z. o Dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 129/2015 Z. z. ustanovuje:“.

2. V § 1 ods. 3 písm. a) treťom bode, § 2 ods. 2 písm. c) a d), § 25 ods. 2 písm. e), § 34 ods. 3 písm. b), prílohe č. 1 piatom bode písm. a) a šiestom bode písm. c), prílohe č. 11 prvej a druhej časti piatom bode sa slová „požiarnotechnické zariadenia“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „požiarne zariadenia“ v príslušnom tvare.

3. § 3 a 4 vrátane nadpisov znejú:

㤠3

Celoplošné rozmiestnenie síl a prostriedkov

(1) Dobrovoľné hasičské zbory obcí zaradené do kategórie podľa § 4 ods. 1 písm. a) až d) sa na základe určenia stupňa nebezpečenstva katastrálneho územia jednotlivých obcí zaradia do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov.

(2) Postup pri vypracovaní celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek na území Slovenskej republiky je uvedený v prílohe č. 1a.

(3) Do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov sa môže zaradiť aj občianske združenie, ktoré spolupracuje s Hasičským a záchranným zborom a disponuje špeciálnou hasičskou technikou na nasadenie pri rozsiahlych, zložitých a časovo náročných zásahoch (ďalej len „dobrovoľný hasičský zbor špeciál“).

(4) Výsledkom celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov je

a) určenie minimálneho potrebného počtu hasičských jednotiek a ich času dojazdu na miesto požiaru alebo inej nežiaducej udalosti v katastrálnom území obce v závislosti od stupňa nebezpečenstva,

b) zaradenie hasičských jednotiek a dobrovoľných hasičských zborov špeciál do poplachového plánu,

c) návrh na zriadenie hasičských staníc.

(5) Krajské riaditeľstvo môže zmeniť podľa reálnej situácie zaradenie katastrálneho územia obce do stupňa nebezpečenstva, ako aj určenie minimálneho počtu hasičských jednotiek a ich času dojazdu na miesto požiaru alebo inej nežiaducej udalosti v katastrálnom území obce.

§ 4

Dobrovoľný hasičský zbor obce

(1) Dobrovoľný hasičský zbor obce sa podľa stupňa nebezpečenstva katastrálneho územia obce môže zaradiť do týchto kategórií:

a) A1,

b) A,

c) B,

d) C,

e) D.

(2) Úlohy, podmienky nasadenia a požiadavky na akcieschopnosť dobrovoľného hasičského zboru obce sú uvedené v prílohe č. 1b.

(3) Minimálne početné stavy, funkčné obsadenie a minimálne materiálno-technické vybavenie dobrovoľného hasičského zboru obce sú uvedené v prílohe č. 1c.

(4) Dobrovoľný hasičský zbor obce, ktorá nepožiada o zaradenie dobrovoľného hasičského zboru obce do kategórie dobrovoľných hasičských zborov obce, je zaradený do kategórie D.

(5) Súčasťou žiadosti o zaradenie do kategórie podľa odseku 1 je aj dokumentácia preukazujúca splnenie podmienok podľa odsekov 2 a 3. Ak dobrovoľný hasičský zbor obce prestane po zaradení do kategórie spĺňať podmienky podľa odseku 2 alebo odseku 3, krajské riaditeľstvo zmení jeho zaradenie do kategórie, pre ktorú podmienky spĺňa.

(6) Krajské riaditeľstvo môže zaradiť dobrovoľný hasičský zbor obce do nižšej kategórie, ak na základe určenia stupňa nebezpečenstva katastrálneho územia obce nie je v žiadanej kategórii potrebný.

(7) Krajské riaditeľstvo písomne informuje obec o zaradení alebo o zmene zaradenia dobrovoľného hasičského zboru obce do kategórie podľa odseku 1.“.

4. Za § 4 sa vkladajú § 4a a 4b, ktoré vrátane nadpisov znejú:

㤠4a

Dobrovoľný hasičský zbor špeciál

(1) Dobrovoľný hasičský zbor špeciál môže byť podľa charakteru plánovaného nasadenia a úloh, ktoré bude plniť, zaradený do kategórie

a) špeciál ľahký,

b) špeciál ťažký,

c) logistický špeciál.

(2) Žiadosť o zaradenie do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov podáva dobrovoľný hasičský zbor špeciál ministerstvu. Súčasťou žiadosti je

a) zoznam špeciálnej techniky, ktorou dobrovoľný hasičský zbor špeciál disponuje,

b) minimálne početné stavy,

c) funkčné obsadenie a

d) minimálne materiálno-technické vybavenie.

(3) Minimálne početné stavy, funkčné obsadenie a minimálne materiálno-technické vybavenie dobrovoľného hasičského zboru špeciál posudzuje ministerstvo podľa charakteru plánovaného nasadenia a typu špeciálnej techniky, ktorou dobrovoľný hasičský zbor špeciál disponuje.

(4) O zaradení alebo vyradení z celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov a kategórie zaradenia podľa odseku 1 sa žiadateľ písomne informuje po posúdení možnosti využitia dobrovoľného hasičského zboru špeciál.

(5) Úlohy, podmienky nasadenia a požiadavky na akcieschopnosť dobrovoľného hasičského zboru špeciál sú uvedené v prílohe č. 1d.

§ 4b

Finančná podpora

(1) Finančná podpora dobrovoľných hasičských zborov obce sa skladá z

a) paušálnej finančnej podpory,

b) refundácie pohonných látok za uskutočnený výjazd mimo katastrálneho územia obce, ktorá je jeho zriaďovateľom, na základe vyžiadania pomoci operačným strediskom Hasičského a záchranného zboru (ďalej len „operačné stredisko“),

c) iných finančných príspevkov.

(2) Paušálna finančná podpora sa poskytuje dobrovoľnému hasičskému zboru obce na zabezpečenie jeho akcieschopnosti na základe zaradenia podľa § 4 ods. 1 písm. a) až d) raz za rok v sume

a) 5 000 eur pre dobrovoľný hasičský zbor obce kategórie A1,

b) 3 000 eur pre dobrovoľný hasičský zbor obce kategórie A,

c) 2 000 eur pre dobrovoľný hasičský zbor obce kategórie B,

d) 700 eur pre dobrovoľný hasičský zbor obce kategórie C.

(3) Iné finančné príspevky sa poskytujú podľa finančných možností Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky a konkrétnych potrieb dobrovoľného hasičského zboru obce.

(4) Paušálna finančná podpora sa poskytuje dobrovoľnému hasičskému zboru špeciál na zabezpečenie jeho akcieschopnosti raz za rok.“.

5. V § 5 ods. 5 sa vypúšťajú slová „mestskom hasičskom a záchrannom zbore a v“ a slová „zamestnanci mesta zaradení v slúžiacej zmene mestského hasičského a záchranného zboru a“.

6. V § 5 odseky 7 až 12 znejú:

(7) Na nepretržitý príjem hlásení o vzniku požiarov a nežiaducich udalostí sa zriaďuje ohlasovňa požiarov.

(8) Ohlasovňu požiarov zriaďuje

a) v závodnom hasičskom útvare právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ,

b) závodný hasičský zbor právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa,

c) obec (mesto).

(9) Závodný hasičský útvar zriaďuje odbornú službu

a) spojovaciu,

b) protiplynovú a

c) strojnú.

(10) V závodnom hasičskom zbore a dobrovoľnom hasičskom zbore obce sa zriaďuje odborná služba strojná a spojovacia.

(11) Hasičská jednotka môže používať prostriedky hasičskej záchrannej služby, povodňovej záchrannej služby alebo protiplynovej služby, ak má tieto služby zriadené.

(12) Na skrátenie času príchodu na miesto zásahu sa môže výkon služby hasičskej jednotky v zmene organizovať na viacerých hasičských staniciach alebo hasičských zbrojniciach; ich súčasťou môžu byť aj ohlasovne požiarov.“.

7. § 6 vrátane nadpisu znie:

㤠6

Akcieschopnosť hasičskej jednotky

(1) Závodný hasičský útvar a závodný hasičský zbor sa považujú za akcieschopné, ak je dodržaný minimálny početný stav slúžiacej zmeny a materiálno-technické vybavenie určené v rozhodnutí krajského riaditeľstva.

(2) Materiálno-technické vybavenie hasičskej jednotky tvoria:

a) hasičská technika,2)

b) vecné prostriedky,2a)

c) osobné ochranné pracovné prostriedky, prostriedky na sebazáchranu, prostriedky na ochranu dýchacích ciest, prostriedky na ochranu povrchu tela, prostriedky na poskytovanie prvej pomoci, prostriedky na určenie škodlivosti prostredia a prostriedky na likvidáciu požiaru alebo úniku nebezpečnej látky,

b) rádiové a ostatné telekomunikačné zariadenia, signalizačné zariadenia a výpočtová technika umožňujúca informačnú podporu veliteľovi zásahu, zber, spracovanie a distribúciu informácií o zásahovej činnosti hasičskej jednotky,

c) prostriedky hasičskej záchrannej služby a povodňovej záchrannej služby, ak sú tieto služby v hasičskej jednotke zriadené,

d) hasiace látky, dekontaminačné látky a sorpčné látky,

e) ostatné prostriedky.

(3) Hasičská technika vo vybavení hasičskej jednotky je zaradená

a) do pohotovosti na použitie pri likvidácii požiarov a iných nežiaducich udalostí; v prípade potreby sa môže použiť aj na vykonávanie odbornej prípravy alebo na zabezpečenie činností so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, ak nedôjde k zníženiu jej akcieschopnosti,

b) do zálohy na plnenie úloh uvedených v písmene a), na odbornú prípravu, ako aj na plnenie iných úloh a činností súvisiacich s výkonom služby,

c) mimo prevádzky na vykonanie zábehu, opravy, kontroly alebo je určená na vyradenie; vykonávanie zábehu, opravy a kontroly tejto hasičskej techniky môže byť súčasťou odbornej prípravy.

(4) O dennom zaradení hasičskej techniky do pohotovosti, zálohy alebo mimo prevádzky rozhoduje veliteľ hasičskej jednotky alebo ním určený zástupca.

(5) Do pohotovosti sa nezaraďuje hasičská technika počas zábehu, hasičská technika, na ktorej nebola urobená predpísaná údržba a kontrola technického stavu a ani vecné prostriedky, na ktorých sa zistili iné prevádzkové vlastnosti, než predpisuje výrobca, alebo iné nedostatky brániace bezpečnej prevádzke.3)

(6) Za minimálne vybavenie dobrovoľného hasičského zboru obce, ktorý nie je zaradený do kategórie podľa § 4 ods. 1 písm. a) až d), a závodného hasičského zboru, ktorý nemá rozhodnutím krajského riaditeľstva určený minimálny početný stav a materiálno-technické vybavenie, sa považuje, ak má akcieschopnú

a) cisternovú automobilovú striekačku alebo dopravný automobil s motorovou striekačkou,

b) hadicové vedenie, ktoré umožňuje dopravu hasiacej látky do vzdialenosti najmenej 300 m,

c) osobné ochranné pracovné prostriedky používané pri likvidácii požiarov alebo na vykonávanie záchranných prác pre každého zamestnanca alebo člena hasičského družstva,

d) vecné prostriedky na rozoberanie, uvoľňovanie a odstraňovanie konštrukcií pri zásahu.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 2, 2a a 3 znejú:

2) § 2 písm. a) vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 162/2006 Z. z. o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach prevádzkovania a o zabezpečení pravidelnej kontroly hasičskej techniky a vecných prostriedkov na ochranu pred požiarmi.

2a) § 2 písm. d) vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 162/2006 Z. z.

3) Zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

8. V § 7 odsek 1 znie:

(1) Ohlasovňa požiarov alebo operačné pracovisko hasičskej jednotky

a) zabezpečuje nepretržitý príjem hlásení o vzniku požiarov alebo nežiaducich udalostí spravidla zo svojho zásahového obvodu alebo od operačného strediska a zabezpečuje vyhlasovanie poplachu,

b) zabezpečuje prenos správ, informácií a požiadaviek na poskytnutie pomoci územne príslušnému operačnému stredisku krajského riaditeľstva,

c) spracúva prehľady a zmeny aktuálneho stavu síl a prostriedkov; zníženie akcieschopnosti hasičskej jednotky ohlasuje územne príslušnému operačnému stredisku krajského riaditeľstva.“.

9. V § 9 ods. 1 sa slová „zamestnancov a členov“ nahrádzajú slovami „členov dobrovoľných hasičských zborov obcí, členov závodných hasičských zborov (ďalej len „člen“) a zamestnancov“.

10. V § 10 ods. 4 sa slová „Okresné riaditeľstvo“ nahrádzajú slovami „okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (ďalej len „okresné riaditeľstvo“)“.

11. V § 10 sa vypúšťa odsek 5.

Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 5.

12. V § 11 ods. 2 písm. a) za slovom „požiaroch“ sa čiarka nahrádza slovom „a“ a slová „živelných pohromách, dopravných nehodách, haváriách a pri iných mimoriadnych udalostiach“ sa nahrádzajú slovami „nežiaducich udalostiach“.

13. V § 12 ods. 1 uvádzacej vete sa čiarka za slovom „povodní“ nahrádza slovom „a“ a slová „nehôd a iných mimoriadnych udalostí“ sa nahrádzajú slovami „nežiaducich udalostí“.

14. V § 13 odsek 2 znie:

(2) Veliteľ zásahu podľa situácie na mieste zásahu

a) zabezpečuje prieskum a vyhodnocovanie situácie; ak treba, vyhlasuje vyšší stupeň poplachu,

b) rozhoduje o zvolávaní ďalších hasičských jednotiek potrebných na likvidáciu požiaru a o vykonaní záchranných prác pri požiaroch a nežiaducich udalostiach,

c) nasadzuje hasičské jednotky a určuje hlavný smer a spôsob zásahovej činnosti, určuje veliteľov zásahových úsekov a náčelníka riadiaceho štábu a vydáva im rozkazy na plnenie úloh súvisiacich so zásahom,

d) vyžaduje použitie vrtuľníka na vykonanie leteckého prieskumu, záchrany osôb alebo likvidácie požiaru prostredníctvom územne príslušného operačného strediska,

e) spolupracuje so špeciálnymi službami, napríklad s vodárňami, plynárňami, elektrárňami, so záchrannou zdravotnou službou a spojmi,

f) zriaďuje veliteľské stanovište a zabezpečuje jeho označenie,

g) kontroluje dodržiavanie zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane používania osobných ochranných pracovných prostriedkov,8)

h) priebežne informuje príslušné operačné stredisko o situácii na mieste zásahu, potrebe síl a prostriedkov a o zmene v osobe veliteľa zásahu,

i) spolupracuje s Policajným zborom alebo s iným poriadkovým orgánom pri udržiavaní poriadku na mieste zásahu a v jeho blízkom okolí,

j) podáva informácie dotknutým orgánom o situácii na mieste zásahu,

k) vykonáva obhliadku požiariska alebo miesta nežiaducej udalosti po likvidácii požiaru alebo nežiaducej udalosti, jeho odovzdanie vlastníkovi alebo inej oprávnenej osobe a určenie nevyhnutných opatrení na jeho kontrolu,

l) spracúva správu o zásahu a zabezpečuje bez zbytočného odkladu jej zaslanie na územne príslušné operačné stredisko; vzor správy o zásahu je uvedený v prílohe č. 8.“.

15. V § 13 ods. 7 sa slovo „príslušníka“ nahrádza slovami „príslušníka Hasičského a záchranného zboru (ďalej len „príslušník“)“.

16. V § 14 ods. 1 a ods. 4 písm. c) sa slová „živelná pohroma alebo iná mimoriadna udalosť“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „nežiaduca udalosť“ v príslušnom tvare.

17. V § 14 ods. 4 písm. m), prílohe č. 5 trinástom bode písm. b) za slovom „požiaru“ sa čiarka nahrádza slovom „alebo“ a slová „živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti“ sa nahrádzajú slovami „nežiaducej udalosti“.

18. V § 15 za slovom „požiaroch“ sa čiarka nahrádza slovom „a“ a slová „živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach“ sa nahrádzajú slovami „nežiaducich udalostiach“.

19. V § 17 ods. 8 sa slovo „a“ za slovom „útvarov“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „a veliteľov dobrovoľných hasičských zborov obcí.“.

20. V § 18 ods. 1 písm. b) sa slová „živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach“ nahrádzajú slovami „nežiaducich udalostiach“.

21. V § 18 odseky 3 až 8 znejú:

(3) Špecializovaná príprava veliteľov závodných hasičských útvarov a ich zástupcov, veliteľov zmien a veliteľov čiat sa vykonáva v rozsahu

a) 80 hodín, ak absolvovali špecializovanú prípravu alebo obdobnú prípravu ako nižší velitelia,

b) 200 hodín, ak neabsolvovali špecializovanú prípravu ani obdobnú prípravu ako nižší velitelia.

(4) Špecializovaná príprava technikov odborných služieb závodných hasičských útvarov sa vykonáva v rozsahu 80 hodín.

(5) Špecializovaná príprava veliteľov družstiev závodných hasičských útvarov sa vykonáva v rozsahu 120 hodín.

(6) Obsah špecializovanej prípravy veliteľov závodných hasičských útvarov a ich zástupcov je uvedený v prílohe č. 11.

(7) Špecializovanú prípravu veliteľov dobrovoľných hasičských zborov obcí, veliteľov družstiev dobrovoľných hasičských zborov obcí a veliteľov závodných hasičských zborov v rozsahu 24 hodín vykonáva okresné riaditeľstvo, právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá má na túto činnosť oprávnenie vydané ministerstvom. Ak ide o špecializovanú prípravu veliteľov dobrovoľných hasičských zborov obcí, okresné riaditeľstvo spolupracuje s Dobrovoľnou požiarnou ochranou Slovenskej republiky a s občianskymi združeniami na úseku ochrany pred požiarmi. Obsah špecializovanej prípravy veliteľov dobrovoľných hasičských zborov obcí a veliteľov závodných hasičských zborov je uvedený v prílohe č. 12.

(8) Odbornú prípravu na získanie odborností na výkon špeciálnych činností9) zameraných na likvidáciu požiarov a na vykonávanie záchranných prác pri požiaroch, nežiaducich udalostiach, na obsluhu hasičskej techniky a na činnosti súvisiace s výkonom služby vykonáva ministerstvo, právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ, ktorá má na takú činnosť oprávnenie. Odborná príprava sa skončí skúškou pred skúšobnou komisiou určenou ministerstvom, právnickou osobou alebo fyzickou osobou-podnikateľom, ktorá má na túto činnosť oprávnenie.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:

9) Napríklad vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov, vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov.“.

22. V § 19 ods. 1 predvetí a v prílohe č. 5 dvadsiatom prvom bode sa čiarka za slovom „požiaroch“ nahrádza slovom „a“ a slová „živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach“ sa nahrádzajú slovami „nežiaducich udalostiach“.

23. V § 19 ods. 2 sa vypúšťajú slová „veliteľa mestského hasičského a záchranného zboru a jeho zástupcu,“.

24. V § 19 ods. 4 prvej vete sa za slovo „veliteľov“ vkladajú slová „a veliteľov družstiev“ a slová „obecných (mestských) hasičských zborov“ sa nahrádzajú slovami „dobrovoľných hasičských zborov obcí“.

25. V § 23 ods. 3 sa vypúšťajú slová „veliteľ mestského hasičského a záchranného zboru alebo“.

26. V § 24 odsek 1 znie:

(1) Overeniu odbornej spôsobilosti sa podrobuje

a) veliteľ závodného hasičského útvaru,

b) zástupca veliteľa závodného hasičského útvaru,

c) veliteľ zmeny závodného hasičského útvaru,

d) veliteľ čaty závodného hasičského útvaru,

e) veliteľ družstva závodného hasičského útvaru,

f) technik špecialista odbornej služby závodného hasičského útvaru,

g) veliteľ dobrovoľného hasičského zboru obce,

h) veliteľ družstva dobrovoľného hasičského zboru obce,

i) veliteľ závodného hasičského zboru,

j) veliteľ družstva závodného hasičského zboru.“.

27. V § 25 ods. 2 uvádzacia veta znie:

„Veliteľ závodného hasičského útvaru a jeho zástupca, veliteľ zmeny a veliteľ čaty, veliteľ družstva tejto hasičskej jednotky, ako aj veliteľ a veliteľ družstva dobrovoľného hasičského zboru obce a veliteľ a veliteľ družstva závodného hasičského zboru preukazujú znalosť“.

28. V § 25 ods. 2 písm. c), prílohe č. 10 časti Teoretická príprava, spojovacia služba piatom bode, prílohe č. 10 časti Praktický výcvik, spojovacia služba treťom a štvrtom bode, prílohe č. 11 časti I treťom bode písm. m), prílohe č. 12 treťom bode písm. h) sa slová „živelných pohromách, nehodách a iných mimoriadnych udalostiach“ nahrádzajú slovami „nežiaducich udalostiach“.

29. V § 26 odsek 1 znie:

(1) Overovanie odbornej spôsobilosti vykonáva

a) ministerstvo, ak ide o veliteľov a zástupcov veliteľov, veliteľov zmien, veliteľov čiat a technikov špecialistov odborných služieb závodných hasičských útvarov,

b) krajské riaditeľstvo, ak ide o zamestnancov vo funkcii veliteľa družstva, veliteľa a veliteľa družstva závodného hasičského zboru,

c) okresné riaditeľstvo, ak ide o veliteľov a veliteľov družstiev dobrovoľných hasičských zborov obcí.“.

30. V § 27 ods. 1 sa slová „podľa § 25 príslušný orgán“ nahrádzajú slovami „príslušný orgán podľa § 26“.

31. V § 27 odsek 2 znie:

(2) Na výkon funkcie veliteľa dobrovoľného hasičského zboru obce sa nevyžaduje ďalšia odborná spôsobilosť, ak túto funkciu vykonáva príslušník alebo zamestnanec, ktorý má osobitnú odbornú spôsobilosť v oblasti operatívneho riadenia.“.

32. § 27 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

(6) Osoba s odbornou spôsobilosťou veliteľa závodného hasičského útvaru alebo veliteľa závodného hasičského zboru je tiež osoba, ktorá bola príslušníkom, získala osobitnú odbornú spôsobilosť na vykonávanie činnosti v oblasti operatívneho riadenia a túto činnosť vykonávala najmenej päť po sebe nasledujúcich rokov bezprostredne pred skončením služobného pomeru. Osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydá na žiadosť ministerstvo alebo krajské riaditeľstvo po skončení služobného pomeru bez overenia vedomostí.“.

33. V § 29 ods. 1 písm. a) a b) sa čiarka za slovom „požiarov“ nahrádza slovom „a“ a slová „živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach“ sa nahrádzajú slovami „nežiaducich udalostiach“.

34. V § 29 ods. 3, § 31 ods. 7, § 34 ods. 5 a prílohe č. 3 druhom bode sa slová „mimoriadna udalosť“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „nežiaduca udalosť“ v príslušnom tvare.

35. V § 30 ods. 1 sa vypúšťajú slová „mestského hasičského a záchranného zboru a“.

36. V § 30 ods. 4 sa slová „v odseku 2 písm. a), c), d)“ nahrádzajú slovami „v odseku 2 písm. a) až e)“.

37. V § 32 písmená b) a c) znejú:

b) poplachový plán,

c) povodňový plán.7)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:

7) § 10 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov.“.

38. § 36 vrátane nadpisu znie:

㤠36

Poplachový plán

(1) Poplachový plán určuje sily a prostriedky zboru na vykonanie výjazdu na zásah a zahŕňa sily a prostriedky hasičských jednotiek, ktoré môžu byť vyžiadané operačným strediskom na poskytnutie pomoci.

(2) Poplachový plán vypracúva zbor na účely nasadzovania síl a prostriedkov hasičských jednotiek na účinný zásah.

(3) Pri spracúvaní poplachového plánu koordinuje krajské riaditeľstvo zaraďovanie síl a prostriedkov do jednotlivých stupňov poplachu s príslušnými okresnými riaditeľstvami; okresné riaditeľstvo koordinuje zaraďovanie síl a prostriedkov do jednotlivých stupňov poplachu s obcami alebo právnickými osobami, ktoré poskytujú pomoc pri likvidácii požiaru alebo nežiaducej udalosti.“.

39. § 37 sa vypúšťa.

40. § 38 vrátane nadpisu znie:

㤠38

Prístup k ostatnej dokumentácii

(1) Poplachový plán je prístupný na ohlasovni požiarov príslušnej hasičskej stanice okresného riaditeľstva a na operačnom stredisku krajského riaditeľstva. Výpis z poplachového plánu je prístupný na operačnom pracovisku závodného hasičského útvaru, na ohlasovni požiarov závodného hasičského zboru a u zriaďovateľa dobrovoľného hasičského zboru obce.

(2) Dokumentácia likvidácie požiarov a povodňový plán sú prístupné na ohlasovni požiarov príslušnej hasičskej stanice okresného riaditeľstva a na operačnom stredisku krajského riaditeľstva. Dokumentácia likvidácie požiarov je prístupná v ohlasovni požiarov a hasičskej stanici závodného hasičského útvaru, hasičskej zbrojnici závodného hasičského zboru a hasičskej stanici alebo hasičskej zbrojnici dobrovoľného hasičského zboru obce.“.

41. § 39 a 40 znejú:

㤠39

(1) Zriaďovateľ dobrovoľného hasičského zboru obce poskytuje členovi dobrovoľného hasičského zboru obce rovnošatu.

(2) Strih rovnošaty má byť riešený tak, aby umožňoval bezpečný výkon služby, nosenie funkčného označenia, ako aj označenia príslušnosti k dobrovoľnému hasičskému zboru obce.

(3) Funkčné označenie je umiestnené na výložke rovnošaty na pravej strane blúzy nad chlopňou horného vrecka. Označenie príslušnosti k dobrovoľnému hasičskému zboru obce je umiestnené na vonkajšej strane ľavého rukáva rovnošaty.

§ 40

(1) Funkčné označenie členov dobrovoľného hasičského zboru obce tvoria

a) päťlístkové rozety striebornej farby s priemerom 14 mm pre funkciu

1. hasič – jedna rozeta,

2. starší hasič – dve rozety,

3. technik-strojník – tri rozety,

b) päťlístkové rozety striebornej farby s priemerom 14 mm a lemovka striebornej farby pretkávaná modrou niťou pre funkciu

1. veliteľ družstva – jedna rozeta,

2. veliteľ jednotky – dve rozety.

(2) Príslušnosť členov k dobrovoľnému hasičskému zboru obce sa označuje znakom. Znak má tvar štítu s rozmermi 75 mm x 90 mm. Na znaku je uvedený názov dobrovoľného hasičského zboru obce a jej sídlo. V strede znaku je erb obce. Rozmery erbov sa riadia heraldickými pravidlami.

(3) Grafické znázornenie funkčných označení členov dobrovoľných hasičských zborov obcí je uvedené v prílohe č. 15.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 12 sa vypúšťa.

42. V prílohe č. 1 šiestom bode písm. c) sa slová „§ 2 ods. 1 písm. b)“ nahrádzajú slovami „§ 2 ods. 4“.

43. Za prílohu č. 1 sa vkladajú prílohy č. 1a až 1d, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„Príloha č. 1a k vyhláške č. 611/2006 Z. z.

Postup pri vypracúvaní celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek na území Slovenskej republiky

Na spracovanie analýzy požiarneho nebezpečenstva územného obvodu zhromažďuje krajské riaditeľstvo a okresné riaditeľstvo tieto podklady:

a) mapu kraja s vyznačenými zásahovými obvodmi jednotlivých hasičských jednotiek s členením na zbor a dobrovoľné hasičské zbory obcí,

b) počty výjazdov zboru v jednotlivých zásahových obvodoch hasičských staníc s členením na katastrálne územie jednotlivých miest a obcí,

c) aktuálne oficiálne počty obyvateľov trvale žijúcich v jednotlivých územiach zásahových obvodov,

d) zoznamy objektov, ktoré ovplyvňujú kritérium charakteru územia.

Spracovanie tabuliek na určenie koeficientov podľa jednotlivých kritérií

Hodnota koeficientu Kc sa určuje ako súčet (Σ) koeficientov Ko, Kui a Kz. Na základe takto získanej hodnoty sa určí čas dojazdu a počet hasičských jednotiek potrebných na zabezpečenie optimálneho počtu síl a prostriedkov na riešenie nežiaducich udalostí v katastrálnom území obce alebo mesta.

Krajské riaditeľstvo môže v odôvodnených prípadoch na návrh okresného riaditeľstva upraviť kategóriu hasičskej jednotky odlišne od výsledkov analýzy, a to s ohľadom na úlohy, ktoré predpokladá, že bude dobrovoľný hasičský zbor obce v rámci kraja plniť.

Kritériá na hodnotenie zásahového obvodu hasičskej jednotky v závislosti od podmienok katastrálneho územia

Určenie stupňa nebezpečenstva pre územný obvod sa uskutočňuje na základe výsledného súčtu bodov (Kc), ktoré získalo katastrálne územie pri hodnotení podľa týchto kritérií:

a) Kritérium počtu obyvateľov Ko

Počet obyvateľov zásahového obvoduHodnota Ko
do 10003
od 1 001 do 1 5006
od 1 501 do 2 0009
od 2 001 do 3 00012
od 3 001 do 4 00015
od 4 001 do 5 00018
od 5 001 do 6 00021
od 6 001 do 13 00024
od 13 001 do 20 00027
od 20 001 do 26 00030
od 26 001 do 33 00033
od 33 001 do 40 00036
od 40 001 do 46 00039
od 46 001 do 53 00042
od 53 001 do 60 00045
od 60 001 do 66 00048
od 66 001 do 73 00051
od 73 001 do 80 00054
od 80 001 do 86 00057
od 86 001 do 93 00060
od 93 001 do 100 00063
od 100 001 do 106 00066
od 106 001 do 113 00069
od 113 001 do 120 00072
od 120 00175

Kritériom počtu obyvateľov sa rozumie počet obyvateľov v katastrálnom území obce alebo mesta; v tomto počte sa berie do úvahy iba počet trvalo bývajúcich obyvateľov. Mestská časť Bratislavy a mestská časť Košíc sa posudzuje ako samostatné katastrálne územie.

b) Kritériá hodnotenia katastrálneho územia obce/mesta Kui

Charakteristika katastrálneho územia obce/mestaHodnota Kui
V zásahovom obvode hasičských staníc sa nachádzajú rekreačné oblasti, v ktorých je prechodný nárast obyvateľstva o > 500.Ku1 = 1
Vyskytujú sa obytné budovy s požiarnou výškou viac ako 22,5 m.
Vyskytujú sa obytné budovy s podzemnými podlažiami, napríklad podzemné garáže.
Vyskytujú sa obytné budovy s požiarnou výškou viac ako 22,5 m
a s podzemnými podlažiami, napríklad podzemné garáže.
Ku2 = 1
Ku2 = 2
Ku2 = 3
Vyskytujú sa obytné, administratívne alebo obchodné budovy, ktoré presahujú požiarnu výšku 40 m.Ku3 = 3
Na území je zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti alebo zariadenie
sociálnych služieb s počtom lôžok nad 50 v jednej budove.
Na území je zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti alebo zariadenie
sociálnych služieb s počtom lôžok nad 100 v jednej budove.
Ku4 = 1

Ku4 = 3
Obchodné centrá so supermarketmi alebo zábavné centrá
s celkovou kapacitou nad 1 000 osôb.
Obchodné centrá so supermarketmi alebo zábavné centrá
s celkovou kapacitou nad 3 000 osôb.
Ku5 = 1

Ku5 = 3
Historické jadro alebo sústava objektov, ktoré sú vyhlásené za národnú kultúrnu pamiatku1) podľa osobitného predpisu.Ku6 = 2
Hotely, ubytovne a zariadenia s ubytovacou kapacitou nad 100 lôžok.
Hotely, ubytovne a zariadenia s ubytovacou kapacitou nad 300 lôžok.
Ku7 = 1
Ku7 = 3
Fyzické osoby-podnikatelia a právnické osoby zaradené
a) do kategórie B podľa zákona č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných
priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „zákon č. 128/2015 Z. z.“)
b) do kategórie A podľa zákona č. 128/2015 Z. z.
Ku8 = 2

Ku8 = 3
Priemyselné zóny s plochou nad 1 000 000 m2.
Priemyselné zóny s plochou do 1 000 000 m2.
Ak je v priemyselnej zóne závodný hasičský zbor zriadený aspoň
pre jednu z právnických osôb alebo fyzickú osobu-podnikateľa.
Ak je v priemyselnej zóne závodný hasičský útvar zriadený aspoň
pre jednu z právnických osôb alebo fyzickú osobu-podnikateľa.
Ku9=4
Ku9=3
Ku9=2

Ku9=1
Kritické nehodové lokality.
Opakujúce sa kritické nehodové lokality.
Ku10=1
Ku10=2

Hodnota koeficientu Ku je daná súčtom hodnôt Kui.

c) Kritérium výjazdov k zásahom Kz

Hodnota kritéria Kz sa určuje na základe vykonaných výjazdov k zásahom zboru v katastrálnom území; do výjazdov sa nezapočítavajú cvičenia a požiare bez zásahu.

Počet výjazdov za rok
(priemer za posledných 5 rokov)
Hodnota Kz
Do 101
blod 11 do 202
od 21 do 303
od 31 do 404
od 41 do 505
od 51 do 606
od 61 do 707
od 71 do 808
od 81 do 1009
od 101 do 12010
od 121 do 14011
od 141 do 16012
od 161 do 18013
od 181 do 20014
od 201 do 22015
od 221 do 24016
od 241 do 26017
od 261 do 28018
od 281 do 30019
od 301 do 32020
od 321 do 34021
od 341 do 36022
od 361 do 38023
od 381 do 40024
od 401 do 42025
od 421 do 44026
od 441 do 46027
od 461 do 48028
od 481 do 50029
od 501 do 52030
od 521 do 54031
od 541 do 56032
od 560 do 58033
od 581 do 60034

Určenie hodnoty Kc

Kc=Ko + Kui + Kz

Určenie hodnoty Kc
Ko
Kui
Kz
Hodnota Kc

Na základe určenej hodnoty Kc sa určí stupeň nebezpečenstva katastrálneho územia obce, počet hasičských jednotiek (HJ) a čas ich dojazdu na hodnotené katastrálne územie obce.

Hodnota kritéria KcStupeň nebezpečenstvaPočet hasičských jednotiek (HJ) a čas dojazdu
151 a viacI.2 HJ do 7 min. a ďalšia 1 HJ do 10 min.
101 až 150II.1 HJ do 7 min. a ďalšie 2 HJ do 10 min.
51 až 100III.2 HJ do 10 min. a ďalšia 1 HJ do 15 min.
25 až 50IV.1 HJ do 10 min. a ďalšie 2 HJ do 15 min.
15 až 24V.2 HJ do 15 min. a ďalšia 1 HJ do 20 min.
9 až 14VI.1 HJ do 15 min. a ďalšie 2 HJ do 20 min.
do 8VII.1 HJ do 20 min. a ďalšia 1 HJ do 25 min.

Stupeň nebezpečenstva katastrálneho územia obce môže byť zvýšený o jeden stupeň, ak to vyžaduje charakter nebezpečenstva katastrálneho územia obce.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

1) Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.“.

Príloha č. 1b k vyhláške č. 611/2006 Z. z.

Úlohy, podmienky nasadenia a požiadavky na akcieschopnosť dobrovoľného hasičského zboru obce

I. Kategória A1:

a) hasičská jednotka určená pre katastrálne územie obce so stupňom nebezpečenstva III. až VII.,

b) hasičská jednotka prvého nasadenia určená na poskytovanie pomoci v oblastiach, v ktorých nemá zbor dostatočné plošné pokrytie a nespĺňa požiadavku času dojazdu na miesto nežiaducej udalosti.

Úlohy:

a) vykonanie

1. prvotného zásahu „1 C“ vodným prúdom pri záchrane osoby pri požiari v objekte,

2. základného prieskumu a jednoduchej technickej záchrany, napríklad vstup do uzatvoreného priestoru,

3. samostatného zásahu pri menších požiaroch v jednoduchých stavbách,

4. prvotného zásahu pri vnútorných požiaroch objektov, spoločného zásahu so zborom pri vnútornom alebo vonkajšom požiari objektov a pri požiari v prírodnom prostredí, napríklad striedanie príslušníkov, zásobovanie vodou a podobne,

5. jednoduchých technických zásahov pri dopravných nehodách motorových vozidiel, napríklad vyslobodzovanie zranených osôb z havarovaných vozidiel pomocou ručného náradia, záchyt drobného úniku ropných produktov a prevádzkových kvapalín z havarovaných vozidiel a podobne,

6. jednoduchých zásahov spojených so záchranou osôb v rámci súčinnosti so záchrannou zdravotnou službou, napríklad transport zranených osôb, použitie jednoduchých technických prostriedkov na vstup do uzatvorených objektov a podobne,

b) zásahová činnosť pri nežiaducich udalostiach, napríklad veterné a snehové kalamity, povodne a podobne,

c) spoločný zásah so zborom pri

1. úniku nebezpečných látok v doprave alebo v technologických procesoch, napríklad budovanie a obsluha improvizovaných dekontaminačných pracovísk, zásobovanie vodou a podobne,

2. dopravných nehodách s hromadným postihnutím osôb, napríklad transport zranených do miesta triedenia, zastavenie a zachytenie unikajúcich prevádzkových kvapalín, stabilizácia vozidla a podobne,

3. únikoch ropných látok do vodných tokov, napríklad budovanie norných stien, záchyt ropných látok a podobne.

Požiadavky na akcieschopnosť hasičskej jednotky:

a) absolvovanie základnej prípravy všetkými členmi hasičskej jednotky podľa § 16 ods. 4, absolvovanie špecializovanej prípravy na získanie odbornej spôsobilosti na funkciu veliteľa hasičskej jednotky, veliteľa družstva a technika špecialistu odbornej služby alebo ďalšie odborné spôsobilosti podľa § 18 a 24,

b) zdravotná spôsobilosť všetkých členov hasičskej jednotky, psychologická spôsobilosť na vybrané činnosti, napríklad vedenie vozidla s právom prednostnej jazdy,1)

c) vybavenie členov hasičskej jednotky osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami na základe hodnotenia zdravotných rizík a kategorizácie prác,

d) dodržiavanie počtov a funkčného zloženia členov hasičskej jednotky,

e) dodržiavanie vybavenosti hasičskej jednotky hasičskou technikou,

f) dodržiavanie vybavenosti hasičskej jednotky autonómnymi dýchacími prístrojmi podľa kategórie dobrovoľného hasičského zboru obce,

g) vybavenie hasičskej techniky vozidlovou rádiostanicou a určeným počtom prenosných rádiostaníc,

h) výjazd hasičskej jednotky od vyžiadania pomoci operačným strediskom v počte 1 + 3 do desiatich minút,

i) od vyžiadania pomoci operačným strediskom sa musí do troch hodín dostaviť do hasičskej zbrojnice 66 % členov hasičskej jednotky.

II. Kategória A:

a) hasičská jednotka určená pre katastrálne územie obce so stupňom nebezpečenstva V. až VII,

b) hasičská jednotka prvého nasadenia určená na poskytovanie pomoci v oblastiach, v ktorých zbor nemá dostatočné plošné pokrytie a nespĺňa požiadavku času dojazdu na miesto nežiaducej udalosti.

Úlohy:

a) vykonanie

1. prvotného zásahu „1 C“ vodným prúdom pri záchrane osoby pri požiari v objekte,

2. základného prieskumu a jednoduchej technickej záchrany, napríklad vstup do uzatvoreného priestoru,

3. samostatného zásahu pri menších požiaroch v prírodnom prostredí,

4. prvotného zásahu pri vonkajších požiaroch objektov, spoločného zásahu so zborom pri vnútornom alebo vonkajšom požiari objektov a požiari v prírodnom prostredí, napríklad striedanie príslušníkov, zásobovanie vodou a podobne,

5. jednoduchých technických zásahov pri dopravných nehodách motorových vozidiel, napríklad vyslobodzovanie zranených osôb z havarovaných vozidiel pomocou ručného náradia, záchyt drobného úniku ropných produktov a prevádzkových kvapalín z havarovaných vozidiel a podobne,

6. jednoduchých zásahov spojených so záchranou osôb v rámci súčinnosti so záchrannou zdravotnou službou, napríklad transport zranených osôb, použitie jednoduchých technických prostriedkov na vstup do uzatvorených objektov a podobne,

b) zásahová činnosť pri nežiaducich udalostiach, napríklad veterné a snehové kalamity, povodne a podobne.

Požiadavky na akcieschopnosť hasičskej jednotky:

a) absolvovanie základnej prípravy členov všetkými členmi hasičskej jednotky podľa § 16 ods. 4, absolvovanie špecializovanej prípravy na získanie odbornej spôsobilosti na funkciu veliteľ hasičskej jednotky, veliteľ družstva a technik špecialista odbornej služby alebo ďalšie odborné spôsobilosti podľa § 18 a 24,

b) zdravotná spôsobilosť všetkých členov hasičskej jednotky, psychologická spôsobilosť na vybrané činnosti, napríklad vedenie vozidla s právom prednostnej jazdy,1)

c) vybavenie členov hasičskej jednotky osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami na základe hodnotenia zdravotných rizík a kategorizácie prác,

d) dodržiavanie počtov a funkčného zloženia členov hasičskej jednotky,

e) dodržiavanie vybavenosti hasičskej jednotky hasičskou technikou,

f) vybavenie hasičskej techniky vozidlovou rádiostanicou a určeným počtom prenosných rádiostaníc,

g) výjazd hasičskej jednotky od vyžiadania pomoci operačným strediskom v počte 1 + 3 do desiatich minút,

h) od vyžiadania pomoci operačným strediskom sa musí do troch hodín dostaviť do hasičskej zbrojnice 66 % členov hasičskej jednotky.

III. Kategória B:

Hasičská jednotka určená na podporu zboru – diaľková doprava vody pomocou cisternovej automobilovej striekačky, tvorenie hadicového vedenia, tylové zabezpečenie hasičských jednotiek a vykonávanie jednoduchých likvidačných prác.

Úlohy:

a) vykonanie samostatného zásahu pri menších požiaroch v exteriéri a prírodnom prostredí,

b) uskutočnenie zásahu spoločne so zborom pri vnútornom alebo vonkajšom požiari objektov alebo pri požiari v prírodnom prostredí, napríklad striedanie príslušníkov, zásobovanie vodou a podobne,

c) zasahovanie pri nežiaducich udalostiach, napríklad veterné a snehové kalamity, povodne a podobne.

Požiadavky na akcieschopnosť hasičskej jednotky:

a) absolvovanie základnej prípravy členov všetkými členmi hasičskej jednotky podľa § 16 ods. 4, absolvovanie špecializovanej prípravy na získanie odbornej spôsobilosti na funkcie veliteľ hasičskej jednotky, veliteľ družstva a technik špecialista odbornej služby alebo ďalšie odborné spôsobilosti podľa § 18 a 24,

b) zdravotná spôsobilosť všetkých členov hasičskej jednotky, psychologická spôsobilosť na vybrané činnosti, napríklad vedenie vozidla s právom prednostnej jazdy,1)

c) vybavenie členov hasičskej jednotky osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami na základe hodnotenia zdravotných rizík a kategorizácie prác,

d) dodržiavanie počtov a funkčného zloženia členov hasičskej jednotky,

e) dodržiavanie vybavenia hasičskej jednotky hasičskou technikou,

f) vybavenie hasičskej techniky vozidlovou rádiostanicou a určeným počtom prenosných rádiostaníc,

g) od vyžiadania pomoci operačným strediskom sa musí do dvoch hodín dostaviť na hasičskú zbrojnicu do pohotovosti družstvo 1 + 3; čas výjazdu v pohotovosti je do desiatich minút,

h) od vyžiadania pomoci operačným strediskom sa musí do troch hodín dostaviť do hasičskej zbrojnice 66 % členov hasičskej jednotky.

IV. Kategória C:

Hasičská jednotka určená na podporu zboru – diaľková doprava vody, tylové zabezpečenie hasičských jednotiek a poskytovanie pomoci v oblastiach pri dlhotrvajúcich a zložitejších zásahoch.

Úlohy:

a) vykonanie samostatného zásahu pri menších požiaroch v exteriéri a v prírodnom prostredí,

b) podpora a tylové zabezpečenie hasičských jednotiek pri vnútornom alebo vonkajšom požiari objektov alebo pri požiari v prírodnom prostredí,

c) zásahová činnosť pri nežiaducich udalostiach, napríklad veterné a snehové kalamity a povodne.

Požiadavky na akcieschopnosť hasičskej jednotky:

a) zdravotná spôsobilosť všetkých členov hasičskej jednotky, psychologická spôsobilosť na vybrané činnosti, napríklad vedenie vozidla s právom prednostnej jazdy,1)

b) vybavenie členov hasičskej jednotky osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami na základe hodnotenia zdravotných rizík a kategorizácie prác,

c) disponovanie v čase zásahu hasičov jednoduchými vecnými prostriedkami, základným ženijným materiálom, napríklad lopaty, motykosekery a podobne,

d) od vyžiadania pomoci operačným strediskom sa musí do dvoch hodín dostaviť do hasičskej zbrojnice a byť v pohotovosti družstvo 1 + 3; čas výjazdu v pohotovosti je do desiatich minút,

e) od vyžiadania pomoci operačným strediskom sa musí do troch hodín dostaviť do hasičskej zbrojnice 66 % členov hasičskej jednotky.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

1) § 40 ods. 1 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

Príloha č. 1c k vyhláške č. 611/2006 Z. z.

Minimálne početné stavy, funkčné zloženie členov a minimálne materiálno-technické vybavenie dobrovoľných hasičských zborov obcí podľa jednotlivých kategórií

Vnútorná organizácia hasičskej jednotky
a materiálno-technické vybavenie
dobrovoľného hasičského zboru obce
(DHZO)
Kategória hasičskej jednotky
dobrovoľného hasičského zboru
obce (DHZO)
DHZO
A1
DHZO
A
DHZO
B
DHZO
C
Minimálny početný stav členov DHZO1717921
Minimálny počet členov DHZO v pohotovosti na výjazd4444
Funkčné zloženie členov hasičskej jednotky (§ 5 ods. 4)
Veliteľ jednotky1111
Veliteľ družstva/technik špecialista odbornej služby44
Technik strojník662
Starší hasič44
Hasič22620
Hasičská technika
Dopravný automobil s motorovou striekačkou1a), b)1a), b)1a)
Cisternová automobilová striekačka11
Prenosná motorová striekačka/plávajúca motorová striekačka1111b)
Prenosný odsávač dymu/pretlakový ventilátor11b)
Prenosná osvetľovacia stanica11b)
Vecné prostriedky
Nasávacia hadica s celkovou dĺžkou 10 m, môže byť z viac ks1111b)
Nasávací kôš1111b)
Záchytné lano1111b)
Ventilové lano1111b)
Hydrantový nadstavec1111b)
Kľúč k podzemnému hydrantu1111b)
Kľúč k nadzemnému hydrantu1111b)
Ejektor1111b)
Zberač1111b)
Hadicový prechod (B 75/spojka nasávacej hadice)1111b)
Hadicový prechod B 75/C 523333b)
Hadicový prechod C 52/D 252222b)
Tlaková hadica B 75/20 m15151515b)
Tlaková hadica B 75/5 m2222b)
Tlaková hadica C 52/20 m8888b)
Tlaková hadica D 25/20 m6666b)
Rozdeľovač 2 x C52/1xB752111b)
Rozdeľovač 2 x D25/1xC5211 b)1 b)
Pretlakový ventil1111b)
Prúdnica B 751111b)
Prúdnica C 52 s uzáverom2222b)
Prúdnica C 52 clonová2222b)
Prúdnica C 52 kombinovaná11b)1 b)
rin0Nadstavec pre strednú penu na prúdnicu C 52 kombinovanú11b)1 b)
Nadstavec pre ťažkú penu na prúdnicu C 52 kombinovanú11b)1 b)
Prúdnica D 25222 b)
Prenosný primiešavač na penidlo so savičkou11b)1 b)
Prúdnica na strednú penu11b)1 b)
Prúdnica na ťažkú penu11b)1 b)
Primiešavač na suché zmáčadlo11b)1 b)
Prejazdový mostík2222b)
Objímky na hadice B 755555b)
Objímky na hadice C 525555b)
Hákový rebrík1c1)1c1)1b)
Nastavovací rebrík 4-dielny1c2)1c2)1b)
Vysúvací rebrík11b)1b)
Záchranné lano1111
Viazak na hadice444
Trhací hák111
Sekera hasičská1111
Krompáč1114
Lopata44416
Metla222
Píla rámová (bruchačka)111
Vedro plechové333
Hasiaci vak222b)4b)
Hasiaci prístroj práškový (najmenej 5 kg)221b)
Hasiaci prístroj CO2 (najmenej 5 kg)111b)
Penidlo 6 % v kanistroch 25 l22b)1b)
Prostriedky spojovacej služby
Vozidlová rádiostanica111 b)
Prenosná rádiostanica33 b)1 b)
Mobilný telefón111 b)
Prostriedky protiplynovej služby
Autonómny dýchací prístroj s ochrannou maskou33b)3b)
Náhradné zásobníky na stlačený vzduch33b)3b)
Prostriedky hasičskej záchrannej služby
Variabilný ručný vyslobodzovací nástroj11b)1b)
Ručné páčidlo111b)
Rezač bezpečnostných pásov111b)
Motorová reťazová píla1b)1b)1b)
Lanový navijak s nezávislým pohonom1b)1b)1b)
Tesniaci tmel111b)
Nádoba na zachytenie ropných látok111b)
Sorpčný had hydrofóbny111b)
Súprava jednoduchého ručného náradia111b)
Sypký sorbent (kg)202010b)
Rezač svorníkov111b)1b)
Prostriedky povodňovej záchrannej služby
Záchranné koleso /záchranný pás11b)1b)
Vrhačka s plávajúcim lanom1b)1b)1b)
Kalové čerpadlo elektrické s príslušenstvom11c1)1b)
Kalové čerpadlo na spaľovací motor s príslušenstvom11c2)1b)
Záchranná vesta3112b)
Osobné ochranné pracovné prostriedky a výstroj
Jednovrstvový zásahový odev (nohavice, kabát)1 e) ,f)1 d)1d)
Viacvrstvový zásahový odev (nohavice, kabát)1e)1 f)1b)
Hasičská prilba s chráničom tváre a nátylníkom1e)1 d)1d)
Zásahová obuv1e)1 e)1e)
Zásahové rukavice (pár)1e)1 e)1d)
Hasičský opasok1d)1 d)1d)
Ochranná nomexová kukla1e), f)1 e) f)1e), f)
Respirátor jednorazový10101020
Hasičská sekerka so závesníkom333b)
Rukavice jednorazové (pár)30202050
Čižmy gumové (pár)3214
Čižmy gumové bedrové (rybárky)/nohavicové (pár/kus)111b)2
Funkčná (termo) bielizeň1e), f)1e), f)1e), f)
Ručné svietidlo1d)1d)1d)3
Pracovný odev (nohavice, blúza)1e) f)1e), f)1e)1e)
Pracovná bunda zimná1e), f)1e), f)1e), f)10
Pracovné rukavice (pár)1e)1e)1d)40
Pracovný plášť do dažďa/pončo1 d)1 d)1 d)20
Pracovná obuv (pár)1 e) f)1 e) f)1 e)1 e)

Vysvetlivky:

a) Dopravný automobil s motorovou striekačkou môže byť nahradený cisternovou automobilovou striekačkou.

b) Hasičská jednotka dobrovoľného hasičského zboru obce sa vybavuje hasičskou technikou iba v odôvodnených prípadoch v závislosti od požiarnobezpečnostnej charakteristiky zásahového obvodu.

c) Hasičská jednotka dobrovoľného hasičského zboru obce sa vybavuje hasičskou technikou v závislosti od miestnych podmienok, pričom zriaďovateľ volí najmenej jeden z alternatívnych prvkov označených c1) až cx).

d) Vybavuje sa každý člen hasičského družstva dobrovoľného hasičského zboru obce.

e) Vybavuje sa každý člen dobrovoľného hasičského zboru obce.

f) Člen dobrovoľného hasičského zboru obce sa vybavuje osobným ochranným pracovným prostriedkom podľa katalógu rizík zriaďovateľa dobrovoľného hasičského zboru obce.“.

Príloha č. 1d k vyhláške č. 611/2006 Z. z.

Úlohy, podmienky nasadenia a požiadavky na akcieschopnosť dobrovoľného hasičského zboru špeciál

I. Kategória špeciál ľahký:

Poskytovanie pomoci v odľahlých a neprístupných horských oblastiach alebo v prírodnom prostredí a na vodných plochách.

Úlohy:

a) záchrana a vyhľadávanie postihnutých osôb, stanovenie ich polohy a poskytnutie záchrany postihnutým osobám,

b) vyhľadávanie a záchrana ľudí z vody a poskytnutie pomoci s využitím člnov pre ľudí, ktorí uviazli v dôsledku povodne,

c) poskytovanie pomoci pri záchrane života a v prípade nutnosti vydávanie prostriedkov a zabezpečenie nevyhnutných potrieb,

d) pátranie po ľuďoch v zaplavených mestských a vidieckych oblastiach,

e) vyslobodzovanie ľudí zo zaplavených oblastí,

f) spolupráca s pátracím tímom vo vzduchu/pátranie vo vzduchu, napríklad vrtuľníky a lietadlá,

g) poskytovanie nevyhnutnej pomoci v zaplavenej oblasti,

h) preprava zdravotníckych pracovníkov v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti,1) preprava liekov, zdravotníckeho materiálu a podobne,

i) preprava potravín a pitnej vody,

j) poskytnutie prvej pomoci,

k) vykonanie samostatnej záchrany a vyhľadávania pomocou technického pátracieho vybavenia a technických prostriedkov na to určených,

l) samostatné vykonávanie činností súvisiacich s prevozom alebo presunom zranených alebo inak postihnutých osôb,

m) operatívnosť 24 hodín a sedem dní v týždni.

Požiadavky na akcieschopnosť:

a) absolvovanie základnej prípravy všetkými členmi dobrovoľného hasičského zboru špeciál podľa § 16 ods. 4 a absolvovanie špecializovanej prípravy na získanie odbornej spôsobilosti na funkciu veliteľa dobrovoľného hasičského zboru špeciál podľa § 18 a 24,

b) odborná spôsobilosť člena dobrovoľného hasičského zboru špeciál, ak je požadovaná osobitným predpisom,

c) zdravotná spôsobilosť všetkých členov dobrovoľného hasičského zboru špeciál, psychologická spôsobilosť na vybrané činnosti, napríklad vedenie vozidla s právom prednostnej jazdy,2)

d) vybavenie členov dobrovoľného hasičského zboru špeciál osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami na základe hodnotenia zdravotných rizík a kategorizácie prác,

e) dodržiavanie početných stavov a funkčného zloženia členov dobrovoľného hasičského zboru špeciál,

f) vybavenie a akcieschopnosť dobrovoľného hasičského zboru špeciál hasičskou technikou,

g) vybavenie zásahovej techniky vozidlovou rádiostanicou alebo prenosnou rádiostanicou,

h) vybavenie najmenej 4 ks prenosných rádiostaníc,

i) dodržiavanie minimálneho početného stavu – štyria členovia dobrovoľného hasičského zboru špeciál s odbornou spôsobilosťou,

j) výjazd dobrovoľného hasičského zboru špeciál s požadovanou hasičskou technikou od vyžiadania pomoci operačným strediskom do dvoch hodín,

k) sebestačnosť pri zásahu najmenej 72 hodín.

II. Kategória špeciál ťažký:

a) poskytovanie pomoci pri rozsiahlych, zložitých a časovo náročných zásahoch špeciálnou hasičskou technikou,

b) disponovanie špeciálnou hasičskou technikou a členmi dobrovoľného hasičského zboru špeciál odborne spôsobilými na jej obsluhu.

Úlohy:

Podpora hasičských jednotiek pri rozsiahlych, ťažkých a časovo náročných zásahoch špeciálnou zásahovou technikou, napríklad veterné a snehové kalamity, povodne, rozsiahle lesné požiare, diaľková doprava vody a podobne.

Požiadavky na akcieschopnosť:

a) absolvovanie základnej prípravy všetkými členmi dobrovoľného zboru špeciál podľa § 16 ods. 4 a absolvovanie špecializovanej prípravy na získanie odbornej spôsobilosti na funkciu veliteľ dobrovoľného hasičského zboru špeciál podľa § 18 a 24,

b) odborná spôsobilosť člena dobrovoľného hasičského zboru špeciál, ak je požadovaná osobitným predpisom,

c) vybavenie členov dobrovoľného hasičského zboru špeciál osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami na základe hodnotenia zdravotných rizík a kategorizácie prác,

d) dodržiavanie početných stavov a funkčného zloženia členov dobrovoľného hasičského zboru špeciál,

e) vybavenie a akcieschopnosť dobrovoľného hasičského zboru špeciál zásahovou technikou,

f) vybavenie zásahovej techniky vozidlovou rádiostanicou alebo prenosnou rádiostanicou,

g) vybavenie najmenej 4 ks prenosných rádiostaníc,

h) dodržiavanie minimálneho početného stavu – štyria členovia dobrovoľného hasičského zboru špeciál s odbornou spôsobilosťou,

i) výjazd dobrovoľného hasičského zboru špeciál s požadovanou hasičskou technikou od vyžiadania pomoci operačným strediskom do dvoch hodín,

j) sebestačnosť pri zásahu najmenej 72 hodín.

III. Kategória logistický špeciál:

Logisticky podporuje hasičské jednotky a ohrozené obyvateľstvo počas zásahu hasičskej jednotky pri zabezpečovaní núdzového stravovania a ubytovania v rámci humanitárnej pomoci.

Úlohy:

a) poskytnutie dočasného núdzového ubytovania vrátane základných služieb, napríklad stany, prikrývky, lôžka a podobne, a to najmä v počiatočných fázach nežiaducej udalosti v spolupráci s existujúcimi štruktúrami, miestnymi orgánmi a medzinárodnými organizáciami až do odovzdania miestnym orgánom,

b) poskytnutie dočasného núdzového stravovania vrátane základných služieb, napríklad stany, stoly, stoličky a podobne, a to najmä v počiatočných fázach nežiaducej udalosti v spolupráci s existujúcimi štruktúrami, miestnymi orgánmi a medzinárodnými organizáciami až do odovzdania miestnym orgánom,

c) samostatné vykonávanie činností pri prevoze alebo presune zranených alebo postihnutých osôb.

Požiadavky na akcieschopnosť:

a) odborná spôsobilosť pre danú činnosť, ak je vyžadovaná osobitným predpisom,

b) vybavenie členov dobrovoľného hasičského zboru špeciál osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami na základe hodnotenia zdravotných rizík a kategorizácií prác,

c) dodržiavanie početných stavov a funkčného zloženia členov dobrovoľného hasičského zboru špeciál,

d) vybavenie a akcieschopnosť dobrovoľného hasičského zboru špeciál zásahovou technikou a technickými prostriedkami,

e) dodržiavanie minimálneho početného stavu – štyria členovia dobrovoľného hasičského zboru špeciál s odbornou spôsobilosťou,

f) výjazd dobrovoľného hasičského zboru špeciál s požadovanou hasičskou technikou od vyžiadania pomoci operačným strediskom do dvoch hodín,

g) sebestačnosť pri zásahu najmenej 72 hodín.

Základná príprava podľa § 16 ods. 4 pre člena dobrovoľného hasičského zboru obce platí pre člena dobrovoľného hasičského zboru špeciál rovnako.

Podmienky na získanie odbornej spôsobilosti na funkciu veliteľa dobrovoľného hasičského zboru obce podľa § 24 platia pre veliteľa dobrovoľného hasičského zboru špeciál rovnako.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 1 a 2 znejú:

1) Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2) § 40 ods. 1 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

44. V prílohe č. 4 poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

1) Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov.“.

45. V prílohe č. 5 prvom bode sa slová „Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb“.

46. V prílohe č. 5 siedmom bode písm. c), ôsmom bode písm. a), deviatom bode písm. d) a e), desiatom bode písm. a) a b), jedenástom bode, dvanástom bode písm. a), trinástom bode písm. a), pätnástom bode, šestnástom bode, osemnástom bode písm. b), prílohe č. 10 časti Praktický výcvik, spojovacia služba prvom bode sa slová „iná mimoriadna udalosť“ vo všetkých tvaroch nahrádza slovami „nežiaduca udalosť“ v príslušnom tvare.

47. V prílohe č. 5 deviatom bode písm. d) sa za slovami „závodných hasičských zborov“ vypúšťa čiarka a slová „mestského hasičského a záchranného zboru“ a v písmene e) sa slová „mestského hasičského a záchranného zboru“ nahrádzajú slovami „dobrovoľného hasičského zboru obce“.

48. V prílohe č. 5 osemnástom bode písm. a) sa slová „hasičského a záchranného útvaru“ nahrádzajú slovami „operačného strediska krajského riaditeľstva“.

49. V prílohe č. 5 dvadsiatom treťom a dvadsiatom štvrtom bode sa slová „volací znak“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „volacia značka“ v príslušnom tvare.

50. V prílohe č. 6 poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

1) Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov.“.

51. V prílohe č. 10 časti Teoretická príprava, Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci sa za slovom zásahoch vypúšťa čiarka a slová „haváriách a iných mimoriadnych udalostiach“.

52. V prílohe č. 11 sa v nadpise I. časti vypúšťajú slová „veliteľa mestského hasičského a záchranného zboru,“ a v nadpise II. a III. časti slová „mestského hasičského a záchranného zboru a“.

53. V prílohe č. 12 nadpis znie: „OBSAH ŠPECIALIZOVANEJ PRÍPRAVY VELITEĽOV A VELITEĽOV DRUŽSTIEV DOBROVOĽNÝCH HASIČSKÝCH ZBOROV OBCÍ A VELITEĽOV A VELITEĽOV DRUŽSTIEV ZÁVODNÝCH HASIČSKÝCH ZBOROV“.

54. V prílohe č. 13 sa v nadpise II. časti vypúšťajú slová „a mestských hasičských a záchranných zborov“.

55. V prílohe č. 15 nadpis znie: „GRAFICKÉ ZNÁZORNENIE FUNKČNÝCH OZNAČENÍ ČLENOV DOBROVOĽNÉHO HASIČSKÉHO ZBORU OBCE“

56. Príloha č. 16 sa vypúšťa.

57. Slová „obecný (mestský) hasičský zbor“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte vyhlášky nahrádzajú slovami „dobrovoľný hasičský zbor obce“ v príslušnom tvare.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2015.


Robert Kaliňák v. r.