Vyhláška č. 186/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 9/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásenia údajov do Národného registra zdravotníckych pracovníkov a jeho charakteristiky

Čiastka 57/2015
Platnosť od 05.08.2015
Účinnosť od 15.08.2015

OBSAH

186

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 28. júla 2015,

ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 9/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásenia údajov do Národného registra zdravotníckych pracovníkov a jeho charakteristiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 14 ods. 1 písm. a) zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 9/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásenia údajov do Národného registra zdravotníckych pracovníkov a jeho charakteristiky sa dopĺňa takto:

1. V prílohe písm. a) prvom bode a druhom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo zaslaním požadovaných údajov z informačného systému spravodajskej jednotky vo formáte kompatibilnom s dátovým rozhraním hlásenia do registra podľa štandardov zdravotníckej informatiky2)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:

2) § 9 zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 77/2015 Z. z.
§ 8 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 107/2015 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy zdravotníckej informatiky a lehoty poskytovania údajov.“.

2. V prílohe písm. c) sa za slová „regionálneho rozvoja Slovenskej republiky“ vkladá čiarka a slová „Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, vyšší územný celok“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. augusta 2015.


v z. Mario Mikloši v. r.