Oznámenie č. 182/2015 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o solventnosti pre poisťovne, na ktoré sa neuplatňuje osobitný režim, a pre zaisťovne, pobočky zahraničných poisťovní a pobočky zahraničných zaisťovní

Čiastka 56/2015
Platnosť od 31.07.2015
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

182

OZNÁMENIE


Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 49 ods. 10 a § 63 ods. 3 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

opatrenie zo 14. júla 2015 č. 6/2015 o solventnosti pre poisťovne, na ktoré sa neuplatňuje osobitný režim, a pre zaisťovne, pobočky zahraničných poisťovní a pobočky zahraničných zaisťovní.

Opatrenie sa vzťahuje na poisťovne, na ktoré sa neuplatňuje osobitný režim a pobočky zahraničných poisťovní, zaisťovne a pobočky zahraničných zaisťovní.

Opatrenie ustanovuje spôsob výpočtu základnej kapitálovej požiadavky na solventnosť, definície jednotlivých modulov a podmodulov základnej kapitálovej požiadavky na solventnosť, mechanizmus symetrickej úpravy v podmodule akciového rizika a absolútnu spodnú hranicu minimálnej kapitálovej požiadavky na solventnosť.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 20/2015 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska a na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.