Vyhláška č. 180/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na vydanie povolenia na vykonávanie verejného zdravotného poistenia

(v znení č. 174/2018 Z. z., 166/2019 Z. z.)

Čiastka 56/2015
Platnosť od 31.07.2015
Účinnosť od 15.06.2019

OBSAH