Zákon č. 171/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Čiastka 55/2015
Platnosť od 28.07.2015
Účinnosť od 01.01.2016
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2015 okrem čl. I bodov 3 a 4 a čl. III, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2016.

171

ZÁKON

z 24. júna 2015,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 659/2005 Z. z., zákona č. 275/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z., zákona č. 678/2006 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 199/2007 Z. z., zákona č. 323/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 165/2008 Z. z., zákona č. 383/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 390/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 57/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 468/2010 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 512/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 223/2012 Z. z., zákona č. 287/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 436/2013 Z. z., zákona č. 102/2014 Z. z., zákona č. 292/2014 Z. z., zákona č. 324/2014 Z. z. a zákona č. 374/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 8 ods. 4 piatej vete sa nad slovom „zákona“ a v § 31 ods. 9 tretej vete sa nad slovom „predpis“ odkaz „24a)“ nahrádza odkazom „13b)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 13b znie:

13b) Zákon č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov.“.

2. V § 8a ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Na základe rozhodnutia poskytovateľa dotácie možno doklady preukazujúce splnenie podmienok na poskytnutie dotácie predložiť najneskôr do schválenia poskytnutia dotácie.“.

3. V § 9 sa odsek 1 dopĺňa písmenom n), ktoré znie:

n) Kancelárie Súdnej rady Slovenskej republiky.“.

4. V § 9 ods. 5 prvej vete sa za slová „Najvyšší súd Slovenskej republiky“ vkladajú slová „a Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky“ a v druhej vete sa za slová „Najvyššieho súdu Slovenskej republiky“ vkladajú slová „a kapitoly Kancelárie Súdnej rady Slovenskej republiky.“.

5. V § 10 ods. 4 sa slová „správu národnej rade v rámci správy o plnení“ nahrádzajú slovami „informáciu národnej rade v rámci návrhu“.

6. V § 14 odsek 1 znie:

(1) Ministerstvo financií riadi práce a usmerňuje vypracovanie návrhu rozpočtu verejnej správy, osobitne návrhu štátneho rozpočtu, pričom vychádza z programu stability.18a) Súčasťou programu stability je aj určenie podielu schodku rozpočtu verejnej správy alebo podielu prebytku rozpočtu verejnej správy na hrubom domácom produkte.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 18a znie:

18a) Čl. 3 a 4 nariadenia Rady (ES) č. 1466/97 zo 7. júla 1997 o posilnení dohľadu nad stavmi rozpočtov a o dohľade nad hospodárskymi politikami a ich koordinácii (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 10/zv. 1, Ú. v. ES L 209, 2. 8. 1997) v platnom znení.“.

7. V § 14 ods. 4 sa slová „schválených východísk rozpočtu verejnej správy“ nahrádzajú slovami „schváleného programu stability“.

8. V § 14 ods. 7 druhej vete sa slová „prerokovať ho“ nahrádzajú slovami „návrh súhrnného rozpočtu za zdravotnícke zariadenia zaradené vo verejnej správe a prerokovať ich“.

9. V § 14 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:

(8) Správca kapitoly je povinný predkladať ministerstvu financií na jeho žiadosť návrhy rozpočtov za subjekty verejnej správy vo svojej zakladateľskej pôsobnosti a zriaďovateľskej pôsobnosti, ktorých príjmy a výdavky nie sú súčasťou rozpočtu správcu kapitoly, a prerokovať ich s ministerstvom financií.“.

Doterajší odsek 8 sa označuje ako odsek 9.

10. V § 14 ods. 9 sa vypúšťa posledná veta.

11. V § 15 ods. 1 sa slová „na príjmový účet platobnej jednotky“ nahrádzajú slovami „do štátneho rozpočtu“.

12. V § 30 ods. 1 sa druhá a tretia veta nahrádzajú vetou, ktorá znie: „Vláda predkladá národnej rade v rámci návrhu rozpočtu verejnej správy aj informáciu o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka v porovnaní so schváleným rozpočtom verejnej správy na bežný rozpočtový rok.“.

13. V poznámke pod čiarou k odkazu 42ac sa citácia „Nariadenie Rady (ES) č. 1466/97 zo 7. júla 1997 o posilnení dohľadu nad stavmi rozpočtov a o dohľade nad hospodárskymi politikami a ich koordinácii (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 10/zv. 1,Ú. v. ES L 209, 2. 8. 1997) v platnom znení.“ nahrádza citáciou „Nariadenie (ES) č. 1466/97 v platnom znení.“.

Čl. II

Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 611/2005 Z. z., zákona č. 324/2007 Z. z., zákona č. 54/2009 Z. z., zákona č. 426/2013 Z. z. a zákona č. 361/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 ods. 5 sa slová „východísk rozpočtu verejnej správy“ nahrádzajú slovami „programu stability7a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:

7a) Čl. 3 a 4 nariadenia Rady (ES) č. 1466/97 zo 7. júla 1997 o posilnení dohľadu nad stavmi rozpočtov a o dohľade nad hospodárskymi politikami a ich koordinácii (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 10/zv. 1, Ú. v. ES L 209, 2. 8. 1997) v platnom znení.“.

2. V § 12 ods. 3 sa číslo „8“ nahrádza číslom „9“.

3. V § 12 ods. 4 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „pričom počas rozpočtového provizória obec a vyšší územný celok poskytujú v tomto rozsahu a termínoch údaje schváleného rozpočtu predchádzajúceho rozpočtového roka,“.

4. V § 12 ods. 4 písmeno b) znie:

b) upravený rozpočet najneskôr do 30. kalendárneho dňa v mesiaci, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom bola vykonaná zmena rozpočtu orgánom obce alebo orgánom vyššieho územného celku príslušným podľa osobitných predpisov18) a upravený rozpočet v mesiaci december rozpočtového roka najneskôr do 5. februára nasledujúceho rozpočtového roka,“.

5. V § 17 ods. 8 prvej vete sa slovo „výstavbu“ nahrádza slovom „obstaranie“.

6. Poznámka pod čiarou k odkazu 23 znie:

23) § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania.“.

7. V § 17 ods. 12 sa na konci pripájajú tieto vety: „Pokuta za prekročenie dlhu23b) sa ukladá z podielu celkovej sumy dlhu obce alebo vyššieho územného celku ku koncu príslušného rozpočtového roka na skutočných bežných príjmoch predchádzajúceho rozpočtového roka; do celkovej sumy dlhu obce alebo vyššieho územného celku podľa odsekov 7 a 8 sa nezapočítavajú záväzky z prijatia návratných zdrojov financovania podľa § 19 ods. 24 a záväzky obce v nútenej správe alebo vyššieho územného celku v nútenej správe. Ak sa medziročne podiel dlhu obce alebo vyššieho územného celku na skutočných bežných príjmoch predchádzajúceho rozpočtového roka zvýši, pokuta za prekročenie dlhu23b) sa uloží vo výške 5 % z tohto medziročného zvýšenia. Pokuta za prekročenie dlhu23b) sa neukladá, ak nepresiahne sumu 40 eur.“.

Čl. III

Zákon č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 267/2003 Z. z., zákona č. 426/2003 Z. z., zákona č. 267/2003 Z. z., zákona č. 548/2003 Z. z., zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 597/2008 Z. z., zákona č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 495/2010 Z. z., zákona č. 467/2011 Z. z., zákona č. 110/2012 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., zákona č. 261/2014 Z. z., zákona č. 322/2014 Z. z. a zákona č. 362/2014 Z. z. sa mení takto:

V § 9 odsek 3 znie:

(3) Kancelária súdnej rady je rozpočtová organizácia.“.


Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2015 okrem čl. I bodov 3 a 4 a čl. III, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2016.


Andrej Kiska v. r.

Peter Pellegrini v. r.

Robert Fico v. r.