Vyhláška č. 17/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 41/2012 Z. z. o mede v znení vyhlášky č. 106/2012 Z. z.

Čiastka 5/2015
Platnosť od 12.02.2015
Účinnosť od 24.06.2015

OBSAH

17

VYHLÁŠKA

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

z 2. februára 2015,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 41/2012 Z. z. o mede v znení vyhlášky č. 106/2012 Z. z.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 41/2012 Z. z. o mede v znení vyhlášky č. 106/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 4 ods. 6 sa slová „Peľ a zložky“ nahrádzajú slovami „Špecifické stavebné prvky“.

2. V § 5 odsek 6 znie:

(6) Na etikete musí byť uvedená krajina pôvodu. Ak má med pôvod vo viac ako jednom členskom štáte Európskej únie alebo v štáte, ktorý nie je členským štátom Európskej únie, názov krajín pôvodu možno nahradiť označením:

a) „Zmes medov z EÚ“,

b) „Zmes medov mimo EÚ“, alebo

c) „Zmes medov z EÚ a mimo EÚ“.“.

3. § 5 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

(8) Peľ ako prírodný špecifický stavebný prvok medu sa nepovažuje za zložku medu podľa osobitného predpisu.1)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

1) Článok 2 ods. 2 písm. f) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 z 25. októbra 2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a ktorým sa zrušuje smernica Komisie 87/250/EHS, smernica Rady 90/496/EHS, smernica Komisie 1999/10/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES, smernice Komisie 2002/67/ES a 2008/5/ES a nariadenie Komisie (ES) č. 608/2004 (Ú. v. EÚ L 304, 22. 11. 2011).“.

4. Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠6a

Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 24. júna 2015

Med, ktorý bol vyrobený podľa predpisov účinných do 23. júna 2015, možno umiestňovať na trh až do vyčerpania zásob.“.

5. Doterajší text prílohy č. 2 sa označuje ako prvý bod a dopĺňa sa druhým bodom, ktorý znie:

2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/63/EÚ z 15. mája 2014, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 2001/110/ ES o mede (Ú. v. EÚ L 164, 3. 6. 2014).“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 24. júna 2015.


Ľubomír Jahnátek v. r.