Vyhláška č. 169/2015 Z. z.Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, o technickom postupe pri úprave zbrane kategórie A, kategórie B alebo kategórie C na expanznú zbraň kategórie D

Čiastka 54/2015
Platnosť od 22.07.2015
Účinnosť od 01.08.2015 do16.01.2020
Zrušený 190/2003 Z. z.
Redakčná poznámka

Zákon č. 376/2019 Z. z. vložil do zákona č. 190/2003 Z. z. nový § 74, ktorý je zrušovacím ustanovením pre vyhlášku č. 169/2015 Z. z.

169

VYHLÁŠKA

Úradu pre normalizáciu

z 15. júla 2015,

o technickom postupe pri úprave zbrane kategórie A, kategórie B alebo kategórie C na expanznú zbraň kategórie D

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky podľa § 35 ods. 5 zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 120/2015 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Táto vyhláška ustanovuje technický postup pri úprave zbrane kategórie A, kategórie B alebo kategórie C na zbraň kategórie D uvedenú v § 7 ods. 1 písm. d) zákona.

§ 2

(1) Úprava zbrane kategórie A, kategórie B alebo kategórie C na zbraň kategórie D uvedenú v § 7 ods. 1 písm. d) zákona sa vykonáva v súlade s technickou dokumentáciou spracovanou držiteľom skupiny B zbrojnej licencie, ktorý úpravu vykoná.

(2) Pri úprave zbrane kategórie A, kategórie B alebo kategórie C na zbraň kategórie D uvedenú v § 7 ods. 1 písm. d) zákona sa dodržiava tento postup:

a) hlavné časti zbrane kategórie D uvedenej v § 7 ods. 1 písm. d) zákona sa upravia tak, aby využitie mechanických vlastností materiálu neumožnilo spätnú úpravu zbrane kategórie D uvedenej v § 7 ods. 1 písm. d) zákona na zbraň, do ktorej by bolo možné nabíjať a z nej strieľať strelivo určené pre zbraň kategórie A, kategórie B alebo kategórie C,

b) v hlavni zbrane kategórie D uvedenej v § 7 ods. 1 písm. d) zákona sa umiestnia zábrany, ktorých odstránenie spôsobí zničenie hlavne,

c) rozmery nábojovej komory zbrane kategórie D uvedenej v § 7 ods. 1 písm. d) zákona sú také, aby strelivo určené pre zbraň kategórie A, kategórie B alebo kategórie C nebolo možné vystreliť,

d) pri zbrani kategórie D uvedenej v § 7 ods. 1 písm. d) zákona s presadenou nábojovou komorou pri pokuse o odstránenie hlavne dôjde k poškodeniu jej nerozoberateľného spoja s puzdrom záveru,

e) ústia nábojových komôr revolverového valca zbrane kategórie D uvedenej v § 7 ods. 1 písm. d) zákona sa oproti hlavni zúžia a presadia,

f) pri zbrani kategórie D uvedenej v § 7 ods. 1 písm. d) zákona, ktorej konštrukcia je riešená tak, že pri bežnej manipulácii a čistení zbrane sa umožňuje rozobratie hlavných častí; tieto hlavné časti nesmú umožňovať z nich strieľať strelivo určené pre zbraň kategórie A, kategórie B alebo kategórie C.

§ 3

(1) Označenie zbrane uvedenej v § 7 ods. 1 písm. d) zákona kontrolnou expanznou značkou sa vykoná trvalým a viditeľným spôsobom. Kontrolnou expanznou značkou sa označí hlaveň a aspoň jedna ďalšia hlavná časť tejto zbrane.

(2) Vzor kontrolnej expanznej značky podľa § 35 ods. 3 písm. c) zákona je uvedený v prílohe.

§ 4

Táto vyhláška bola prijatá v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických noriem a technických predpisov.1)


§ 5

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augusta 2015.


Jozef Mihok v. r.


Príloha k vyhláške č. 169/2015 Z. z.

VZOR

Kontrolná expanzná značka:

Kontrolná expanzná značka

Poznámky pod čiarou

1) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22.júna 1998, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov, ako aj pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 20) v platnom znení.