Vyhláška č. 168/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 358/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje postup a podmienky v oblasti zavádzania a prevádzky inteligentných meracích systémov v elektroenergetike

Čiastka 54/2015
Platnosť od 22.07.2015
Účinnosť od 01.08.2015

OBSAH

168

VYHLÁŠKA

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

z 6. júla 2015,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 358/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje postup a podmienky v oblasti zavádzania a prevádzky inteligentných meracích systémov v elektroenergetike

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 95 ods. 1 písm. h) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 321/2014 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 358/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje postup a podmienky v oblasti zavádzania a prevádzky inteligentných meracích systémov v elektroenergetike sa mení takto:

§ 7 vrátane nadpisu znie:

㤠7

Lehoty na zavedenie inteligentných meracích systémov pre jednotlivé kategórie koncových odberateľov elektriny

(1) Prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy nainštaluje inteligentné meracie systémy pre koncových odberateľov elektriny podľa § 3 ods. 2 až 5 v počte zodpovedajúcom najmenej 80 % odberných miest koncových odberateľov elektriny, ktorí najneskôr do

a) 31. decembra 2014 splnili kritériá na zaradenie medzi koncových odberateľov elektriny kategórie 1, a to v lehote do 31. decembra 2015,

b) 31. decembra 2015 splnili kritériá na zaradenie medzi koncových odberateľov elektriny kategórie 1, 2 a 4, a to v lehote do 31. decembra 2016,

c) 31. decembra 2018 splnili kritériá na zaradenie medzi koncových odberateľov elektriny kategórie 1 až 4, a to v lehote do 31. decembra 2020.

(2) Prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy nainštaluje inteligentné meracie systémy pre koncových odberateľov elektriny podľa § 3 ods. 2 až 5 v počte zodpovedajúcom najmenej 80 % odberných miest koncových odberateľov elektriny, ktorí najneskôr do

a) 31. decembra 2015 splnili kritériá na zaradenie medzi koncových odberateľov elektriny kategórie 1, 2 a 4, a to v lehote do 31. decembra 2016,

b) 31. decembra 2018 splnili kritériá na zaradenie medzi koncových odberateľov elektriny kategórie 1 až 4, a to v lehote do 31. decembra 2020.“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. augusta 2015.


v z. Rastislav Chovanec v. r.