Nariadenie vlády č. 164/2015 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 58/2013 Z. z. o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov

Čiastka 54/2015
Platnosť od 22.07.2015
Účinnosť od 01.08.2015

OBSAH

164

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 8. júla 2015,

ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 58/2013 Z. z. o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 27a zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 58/2013 Z. z. o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 326/2013 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 192/2014 Z. z. sa dopĺňa takto:

§ 4 sa dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

g) stavbu, na ktorú bolo vydané osvedčenie o významnej investícii,2) v sume najmenej jednej miliardy eur investičných nákladov a jej realizáciou sa vytvorí najmenej 2 000 nových pracovných miest.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:

2) § 3 zákona č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. augusta 2015.


Robert Fico v. r.