Vyhláška č. 16/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 159/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah odbornej prípravy a požadovaných vedomostí pre skúšky odbornej spôsobilosti, podrobnosti o zriaďovaní a činnosti skúšobných komisií a obsah osvedčenia o odbornej spôsobilosti

Čiastka 5/2015
Platnosť od 12.02.2015
Účinnosť od 01.03.2015

OBSAH

16

VYHLÁŠKA

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

z 2. februára 2015,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 159/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah odbornej prípravy a požadovaných vedomostí pre skúšky odbornej spôsobilosti, podrobnosti o zriaďovaní a činnosti skúšobných komisií a obsah osvedčenia o odbornej spôsobilosti

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 6 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 100/2014 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 159/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah odbornej prípravy a požadovaných vedomostí pre skúšky odbornej spôsobilosti, podrobnosti o zriaďovaní a činnosti skúšobných komisií a obsah osvedčenia o odbornej spôsobilosti sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 sa odsek 3 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

f) poveruje člena komisie na zastupovanie počas jeho neprítomnosti.“.

2. V § 3 ods. 4 sa vypúšťa druhá veta.

3. Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠5a

Podrobnosti o aktualizačnej odbornej príprave

Aktualizačná odborná príprava sa vykonáva formou odborných prednášok v celkovom rozsahu najmenej 16 hodín so zameraním na

a) podrobnosti o zmenách

1. všeobecne záväzných právnych predpisov z oblasti tepelnej energetiky,

2. všeobecne záväzných právnych predpisov z oblasti regulácie sieťových odvetví,

3. technických predpisov z oblasti tepelnej energetiky,

b) odborné poznatky a skúsenosti najmä z oblasti

1. spaľovania a spaľovacích zariadení,

2. alternatívnych zdrojov tepla,

3. prevádzkovania rozvodov tepla,

4. ochrany ovzdušia.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2015.


Pavol Pavlis v. r.