Vyhláška č. 159/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 475/2013 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, rýchlostných ciest, ciest I. triedy, ciest II. triedy a ciest III. triedy s výberom mýta v znení neskorších predpisov

Čiastka 50/2015
Platnosť od 15.07.2015
Účinnosť od 15.07.2015 do31.08.2020
Zrušený 228/2020 Z. z.

OBSAH

159

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

z 13. júla 2015,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 475/2013 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, rýchlostných ciest, ciest I. triedy, ciest II. triedy a ciest III. triedy s výberom mýta v znení neskorších predpisov

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa § 35 ods. 2 písm. a) zákona č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 475/2013 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, rýchlostných ciest, ciest I. triedy, ciest II. triedy a ciest III. triedy s výberom mýta v znení vyhlášky č. 57/2014 Z. z. a vyhlášky č. 21/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V prílohe č. 1 sa v prvom bode „Zoznam úsekov na diaľnici D1“ na konci dopĺňajú úseky D01-048 až D01-050, ktoré znejú:

D01-048Dubná SkalaD1, I/18MartinD15,700
D01-049MartinD1D1, I/181,690
D01-050MartinD1TuranyI/18, D110,700

“.

2. V prílohe č. 1 sa v druhom bode „Zoznam úsekov na ceste I/18“ za úsek 018-A018 vkladajú nové úseky 018-026b2 až 018-032m, ktoré znejú:

018-026b2Dubná SkalaI/18, D1Martin-severI/181,313
018-028aMartin-východI/18I/18, D10,360
018-028bI/18, D1PriekopaI/18, III/21370,501
018-029aMartinI/18, III/2137MK-a, I/180,257
018-029bMK-a, I/18MK-b, I/180,867
018-029cMK-b, I/18MK-c, I/180,263
018-029dMK-c, I/18MK-d, I/180,271
018-029eMK-d, I/18Sučany-západI/180,211
018-030eSučany-východI/18MK-b, I/180,770
018-030cMK-b, I/18MK-c, I/180,320
018-030dMK-c, I/18Turany 1III/2138, I/180,337
018-031aTurany 1III/2138, I/18MK-a, I/180,465
018-031bMK-a, I/18MK-b, I/180,733
018-031cMK-b, I/18Turany 2I/18, III/21380,516
018-032aTurany 2I/18, III/2138MK-a, I/180,477
018-032kMK-a, I/18MK-c, I/180,292
018-032dMK-c, I/18MK-d, I/180,708
018-032lMK-d, I/18MK-g, I/180,226
018-032mMK-g, I/18I/18, D10,850

“.

3. V prílohe č. 1 sa v treťom bode „Zoznam úsekov na ceste I/18“ vypúšťajú úseky:

018-026bMK-a, I/18Martin-severI/183,313
018-028Martin-východI/18PriekopaI/18, III/0182540,861
018-029aMartinI/18, III/018254MK-a, I/180,257
018-029bMK-a, I/18MK-b, I/180,867
018-029cMK-b, I/18MK-c, I/180,263
018-029dMK-c, I/18MK-d, I/180,271
018-029eMK-d, I/18Sučany-západI/180,211
018-030eSučany-východI/18MK-b, I/180,770
018-030cMK-b, I/18MK-c, I/180,320
018-030dMK-c, I/18Turany 1III/018255, I/180,337
018-031aTurany 1III/018255, I/18MK-a, I/180,465
018-031bMK-a, I/18MK-b, I/180,733
018-031cMK-b, I/18Turany 2I/18, III/0182550,516
018-032aTurany 2I/18, III/018255MK-a, I/180,477
018-032kMK-a, I/18MK-c, I/180,292
018-032dMK-c, I/18MK-d, I/180,708
018-032lMK-d, I/18MK-g, I/180,226
018-032mMK-g, I/18MK-i, I/181,018

“.

4. V prílohe č. 1 sa v treťom bode „Zoznam úsekov na ceste I/18“ za úsek 018-026a vkladá nový úsek 018-026b1, ktorý znie:

018-026b1MK-a, I/18Dubná SkalaI/18, D12,000

“.

5. V prílohe č. 1 treťom bode „Zoznam úsekov na ceste I/18“ úsek 018-032j znie:

018-032jI/18, D1KrpeľanyIII/2131, I/180,650

“.

6. V prílohe č. 1 treťom bode „Zoznam úsekov na ceste I/75“ úseky 075-002 a 075-005 znejú:

075-002Sládkovičovo-východI/75Galanta-západI/754,196
075-005Galanta 3I/75AI/751,075

“.

7. V prílohe č. 1 sa v treťom bode „Zoznam úsekov na ceste I/75“ na konci dopĺňajú úseky 075-078 až 075-080, ktoré znejú:

075-078Galanta-západI/75Galanta 1I/751,000
075-079Galanta 1I/75Galanta 2I/751,900
075-080Galanta 2I/75Galanta 3I/751,200

“.

8. V prílohe č. 1 štvrtom bode „Zoznam úsekov na ceste I/68“ úsek 068-i011 znie:

068-i011Mníšek nad Popradom-severI/68Mníšek nad Popradom-juhI/683,250

“.

9. V prílohe č. 1 štvrtom bode „Zoznam úsekov na ceste I/68“ sa vypúšťa úsek:

068-013Št. hr. SK/PLI/68Mníšek nad Popradom-severI/680,208

“.

10. V prílohe č. 1 štvrtom bode „Zoznam úsekov na ceste I/75“ úsek 075-i002 znie:

075-i002Galanta-západI/75Galanta-východI/753,611

“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. júla 2015.


Ján Počiatek v. r.