Opatrenie č. 156/2015 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 415/2014 Z. z., ktorým sa ustanovuje vzor informácie o dôchodkoch zo starobného dôchodkového sporenia

Čiastka 49/2015
Platnosť od 10.07.2015
Účinnosť od 01.08.2015 do31.01.2018
Zrušený 195/2017 Z. z.

OBSAH

156

OPATRENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

z 30. júna 2015,

ktorým sa mení opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 415/2014 Z. z., ktorým sa ustanovuje vzor informácie o dôchodkoch zo starobného dôchodkového sporenia

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky po dohode s Národnou bankou Slovenska podľa § 94 ods. 14 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 415/2014 Z. z., ktorým sa ustanovuje vzor informácie o dôchodkoch zo starobného dôchodkového sporenia sa mení takto:

Príloha znie:

„Príloha k opatreniu č. 415/2014 Z. z.

VZOR

príloha

Vysvetlivky:

1) Uvádza sa webové sídlo inštitúcie, ktorá zostavila informáciu o dôchodkoch alebo webové sídlo Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

2) Uvádzajú sa kontaktné údaje, a to názov inštitúcie, telefónne číslo a webové sídlo Sociálnej poisťovne a dôchodkových správcovských spoločností, ktoré sú zaregistrované v centrálnom informačnom ponukovom systéme a ponúkajú výplatu dôchodkov zo starobného dôchodkového sporenia. Názvy dôchodkových správcovských spoločností sú v tabuľke uvedené v abecednom poradí.“.


Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. augusta 2015.


Ján Richter v. r.