Oznámenie č. 153/2015 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí zmien a doplnkov Dohody o medzinárodnej železničnej preprave tovaru (SMGS)

Čiastka 47/2015
Platnosť od 07.07.2015
Redakčná poznámka

Zmeny a doplnky Dohody o medzinárodnej železničnej preprave tovaru (SMGS) nadobudli platnosť 1. júla 2015 a týmto dňom nadobudli platnosť aj pre Slovenskú republiku.

153

OZNÁMENIE


Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že na 43. zasadaní Konferencie ministrov Organizácie pre spoluprácu železníc (OSŽD), ktoré sa konalo 2. – 5. júna 2015 v Ulanbátare, boli prijaté zmeny a doplnky Dohody o medzinárodnej železničnej preprave tovaru (SMGS) (oznámenie č. 1/2015 Z. z.).

Zmeny a doplnky Dohody o medzinárodnej železničnej preprave tovaru (SMGS) nadobudli platnosť 1. júla 2015 a týmto dňom nadobudli platnosť aj pre Slovenskú republiku.

Do textu zmien a doplnkov dohody možno nahliadnuť na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.