Oznámenie č. 150/2015 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú kritériá a postup na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie

Čiastka 47/2015
Platnosť od 07.07.2015
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 15. júla 2015.

150

OZNÁMENIE


Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 5 ods. 9 zákona č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v znení zákona č. 72/2015 Z. z. (ďalej len „zákon“)

výnos z 22. júna 2015, ktorým sa ustanovujú kritériá a postup na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie.

Týmto výnosom sa ustanovujú kritériá a postup na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. Príloha č. 1 ustanovuje kritériá a postup na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie na účely výskumu a vývoja podľa § 2 ods. 1 písm. a) zákona. Príloha č. 2 ustanovuje kritériá a postup na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie na účely, ktoré sú taxatívne ustanovené v § 2 ods. 1 písm. b) až l) zákona.

Výnos nadobúda účinnosť 15. júla 2015.

Výnos je uverejnený v čiastke č. 6/2015 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.