Rozhodnutie č. 138/2015 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Čiastka 42/2015
Platnosť od 20.06.2015

OBSAH

138

ROZHODNUTIE

predsedu Národnej rady Slovenskej republiky

zo 17. júna 2015

o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Na vykonanie nových volieb do orgánov samosprávy obcí

1. v y h l a s u j e m


podľa § 48 ods. 1 písm. a), b) a d) zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov nové voľby do orgánov samosprávy v obciach Slovenskej republiky uvedených v prílohe č. 1 k tomuto rozhodnutiu;

2. u r č u j e m

a) podľa § 26 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. deň konania nových volieb uvedených pod bodom 1 tohto rozhodnutia na sobotu 24. októbra 2015,

b) podľa § 48 ods. 5 uvedeného zákona lehoty na nové voľby uvedené v prílohe č. 2 k tomuto rozhodnutiu.


Peter Pellegrini v. r.


Príloha č. 1 k rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 138/2015 Z. z.

ZOZNAM OBCÍ, v ktorých sa majú konať nové voľby do orgánov samosprávy obcí 24. októbra 2015

ObecVolí saOkresKraj
TrnávkastarostaDunajská StredaTrnavský kraj
SemerovostarostaNové ZámkyNitriansky kraj
ModrovkaposlanecNové mesto nad VáhomTrenčiansky kraj
BrežanystarostaPrešov

Prešovský kraj

Žipovstarosta
OndavkastarostaposlanciBardejov
Krajná PorúbkaposlanciSvidník

Roztokystarosta

Príloha č. 2 k rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 138/2015 Z. z.

LEHOTY na nové voľby do orgánov samosprávy obcí 24. októbra 2015

Lehota§ – ods.ÚlohaZabezpečíTermín
85 dní16 – 9Zverejnenie počtu obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia voliebobec31. 7. 2015
65 dní9 – 3Zverejnenie volebných obvodov a počtu poslancov, ktorý sa má v nich zvoliť pri voľbách do obecného zastupiteľstvaobecné zastupiteľstvo20. 8. 2015
55 dní16 – 2
21 – 1, 2
Podanie kandidátnych listínpolitické strany a nezávislí kandidáti30. 8. 2015
55 dní14 – 1Delegovanie jedného člena a jedného náhradníka do miestnej volebnej komisie pri voľbách do obecného zastupiteľstvapolitické strany30. 8. 2015
50 dní14 – 3Uskutočnenie prvého zasadania miestnej volebnej komisiemiestna
volebná komisia
4. 9. 2015
45 dní17 – 2
22 – 2
Zaregistrovanie kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva a na starostu obcemiestna
volebná komisia
9. 9. 2015
40 dní10 – 2Určenie volebných miestnostístarosta obce14. 9. 2015
35 dní18 a 23Uverejnenie zoznamu zaregistrovaných kandidátovmiestna
volebná komisia
19. 9. 2015
30 dní13 – 3Uskutočnenie prvého zasadania obvodnej volebnej komisieobvodná
volebná komisia
24. 9. 2015
25 dní27Informovanie voličov o zápise do zoznamu voličov a o čase a mieste konania voliebobec29. 9. 2015
20 dní15 – 1Delegovanie jedného člena a jedného náhradníka do okrskovej volebnej komisie pri voľbách do obecného zastupiteľstvapolitické strany4. 10. 2015
17 dní30 – 1Začiatok volebnej kampanepolitické strany a nezávislí kandidáti7. 10. 2015
15 dní15 – 3Uskutočnenie prvého zasadania okrskovej volebnej komisieokrsková
volebná komisia
9. 10. 2015
48 hodín30 – 3Ukončenie volebnej kampanepolitické strany a nezávislí kandidáti22. 10. 2015
26 – 1Volebný deňokrsková
volebná komisia
24. 10. 2015