Výnos č. 137/2015 Z. z.Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v znení výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 276/2014 Z. z.

Čiastka 41/2015
Platnosť od 19.06.2015
Účinnosť od 01.07.2016 do29.06.2020
Zrušený 179/2020 Z. z.
Redakčná poznámka

Tento výnos nadobúda účinnosť 1. júla 2015 okrem čl. I bodov 53, 57 a 58, ktoré nadobúdajú účinnosť 15. októbra 2015, a čl. I bodov 4, 8, 12, 13, 16 a 55 a prílohy č. 3 bodu 7.2.2 poslednej vety, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2016.

137

VÝNOS

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 8. júna 2015,

ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v znení výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 276/2014 Z. z.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 570/2009 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v znení výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 276/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 písm. i) sa za slovo „gestorom“ vkladajú slová „dátového prvku“ a za slovo „gestor“ vkladajú slová „dátového prvku“.

2. V § 2 písm. ak) sa slová „kontajnerom pre podpísané XML údaje“ nahrádzajú slovami „kontajnerom XML údajov“ a v druhom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „v prezentácii podľa prílohy č. 3 bodu 2.6.7”.

3. V § 10 sa za slová „Secure Sockets Layer (SSL)“ vkladajú slová „najmenej vo verzii 3.0“.

4. V § 11 písm. g) sa za slovo „zverejnenej“ vkladajú slová „po dohode s ministerstvom podľa § 4 ods. 1 písm. c) zákona“.

5. V § 13 písm. a) sa vypúšťajú slová „jazyka Extensible Markup Language (.xml) vo verzii 1.0 podľa World Wide Web Consortium (W3C) pri výmene dátových prvkov, pričom ak je cieľom automatizované spracovanie rozlišujúce význam obsahu dátových prvkov, je možné namiesto Extensible Markup Language použiť dátový model Resource Description Framework (RDF); pri otvorených údajoch je možné použiť aj formát CSV podľa § 23 písm. e) alebo formát JavaScript Object Notation (JSON),“.

6. V § 13 písm. b) sa za slová „pri výmene dátových prvkov,“ vkladajú slová „ a to s hodnotou atribútu pre deklaráciu menného priestoru spravidla v tvare referencovateľného identifikátora,“.

7. V poznámke pod čiarou k odkazu 3 sa za slovo „5b“ vkladajú slová „a § 14“.

8. V § 19 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová:

„primerane podľa požiadavky na úpravu“.

9. V § 20 sa slová „Portable Document Format (.pdf) minimálne vo verzii 1.3 a maximálne vo verzii 1.5“ nahrádzajú slovami „podľa § 19 písm. a) druhého bodu“.

10. V § 24 písm. b) sa za slová „technicky možné“ vkladajú slová „alebo pri poskytovaní informácií primerané“.

11. V § 24 písm. b) druhom bode sa za slová „písm. a)“ vkladajú slová „prvom a druhom bode“.

12. V § 24 písm. d) sa za slová „vizuálne zobrazený obsah“ vkladajú slová „s rovnakým zachovávaním aktívnych vzorcov a funkcií“.

13. § 24 sa dopĺňa písmenami i) a j), ktoré znejú:

i) spravidla poskytovanie možnosti lokálneho uloženia obsahu tabuľky v rovnakej štruktúre v jednom z formátov podľa § 24 písm. b) druhého bodu, ak sa poskytuje súbor obsahujúci tabuľky vo forme webovej stránky podľa písmena b), a to najmä vo formáte obsahujúceho tabuľky Comma Separated Values (CSV) alebo v oboch formátoch podľa § 24 písm. b) prvého bodu súčasne,

j) primerané zohľadňovanie podmienok podľa § 51 až 53 pri postupe podľa písmen b) až d).“.

14. V § 37 písm. d) sa slová „§ 3 ods. 1 písm. a)“ nahrádzajú slovami „§ 3 ods. 3 písm. a)“.

15. § 45 vrátane nadpisu znie:

㤠45

Výmena údajov medzi informačnými systémami verejnej správy

Štandardom pre výmenu údajov medzi informačnými systémami verejnej správy je

a) pri výmene obsahovo príslušných informácií použitie dátových prvkov uvedených v prílohe č. 2, pričom ak neexistujú obsahovo vhodné dátové prvky, použijú sa vlastné dátové prvky,

b) používanie technických parametrov dátových prvkov spravidla podľa dátových štruktúr vo formáte Extensible Markup Language Schema Definition (XSD) zverejnených na webovom sídle ministerstva pri tvorbe definície vlastných dátových štruktúr vo formáte Extensible Markup Language Schema Definition (XSD),

c) rozširovanie typov dátových prvkov na osobitné dátové typy podľa prílohy č. 2, ak je to potrebné.“.

16. § 47 sa dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

g) poskytovanie dokumentácie potrebnej pre používanie elektronických služieb poskytovaných cez aplikačné rozhrania, a to vrátane dokumentácie pre tieto aplikačné rozhrania.“.

17. V § 53 písm. e) sa slovo „§ 13“ nahrádza slovom „§ 11“.

18. Za § 60 sa vkladá § 60aa, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠60aa

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2015

(1) Katalóg dátových prvkov podľa prílohy č. 2 v znení účinnom do 30. júna 2015 možno uplatňovať do 1. júla 2016.

(2) Prílohu č. 3 bod 2.2.1 písm. f) v znení účinnom do 30. júna 2015 možno uplatňovať do 1. júla 2016.

(3) Prílohu č. 3 bod 2.6.8 v znení účinnom do 30. júna 2015 možno uplatňovať do 1. júla 2016.

(4) Prílohu č. 3 bod 3.1.5 v znení účinnom do 30. júna 2015 možno uplatňovať do 1. júla 2016.

(5) Prílohu č. 3 bod 7.5.3 v znení účinnom do 30. júna 2015 možno uplatňovať do 1. júla 2016.

(6) Prílohu č. 3 bod 7.12.3 v znení účinnom do 30. júna 2015 možno uplatňovať do 1. júla 2016.“.

19. Príloha č. 2 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 2 k výnosu č. 55/2014 Z. z.

Katalóg dátových prvkov

1. Dátové prvky na popis osoby

D.1 Údaje o osobe (PersonData)

Skrátená forma popisu súčastí dátového prvku Údaje o osobe (PersonData)

Slovensky
Verzia
Stav
Gestor
Anglicky XMLSpresňujúce informácie a podmienky
Údaje o osobe
(D.1)
1.1
Nepovinný
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
PersonDataZložený dátový prvok pre rôzne informácie o osobe.
[Má súčasti:
Fyzická osoba (D.1.1)
Právnická osoba (D.1.2)
Fyzická adresa (D.1.3)
Telefónna adresa (D.1.4)
Elektronická adresa (D.1.5)
Identifikátor (D.1.6)]
[Hodnoty: Neobsahuje.]
Fyzická osoba
(D.1.1)
PhysicalPersonZložený dátový prvok pre popis fyzickej osoby.
Právnická osoba
(D.1.2)
CorporateBodyZložený dátový prvok pre popis právnickej osoby alebo subjektu, ktorý nie je právnickou osobou ani fyzickou osobou podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.
[Poznámky: Ak má fyzická osoba aj právnu formu, ktorou je najmä podnikateľ, je možné využiť tento prvok na výmenu údajov, ktoré prvok Fyzická osoba neobsahuje (Právna forma a podobne).
Vzhľadom na množstvo rôznych zahraničných organizácií, nie je vždy možné ich jednoznačné označenie ako právnickej osoby. Tento prvok je určený aj na prenos takýchto údajov.]
Fyzická adresa
(D.1.3)
PhysicalAddressZložený dátový prvok pre určenie adresy.
[Pravidlá použitia: Môže byť použitý viackrát, najmä pri potrebe prenosu rôznych typov adries.]
Telefónna adresa
(D.1.4)
TelephoneAddressZložený dátový prvok pre telefonický kontakt.
[Pravidlá použitia: Môže byť použitý viackrát. Prvá adresa v poradí je prioritná.]
Elektronická adresa
(D.1.5)
ElectronicAddressZložený dátový prvok pre elektronický kontakt.
[Pravidlá použitia: Môže byť použitý viackrát. Prvá adresa v poradí je prioritná.]
Identifikátor
(D.1.6)
IDZložený dátový prvok pre rôzne identifikátory.

D.1.1 Fyzická osoba (PhysicalPerson)

Skrátená forma popisu súčastí dátového prvku Fyzická osoba (PhysicalPerson)

Slovensky
Verzia
Stav
Gestor
Anglicky XMLSpresňujúce informácie a podmienky
Fyzická osoba
(D.1.1)
2.0
Nepovinný
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
PhysicalPersonZložený dátový prvok pre rôzne informácie o fyzickej osobe.
[Má súčasti:
Identifikátor
Meno osoby
Alternatívne meno
Stav
Pohlavie
Narodenie
Úmrtie
Štátna príslušnosť
Národnosť
Náboženstvo
Povolanie
Obmedzenie právnej spôsobilosti
Zákaz pobytu
Zákaz vykonávania povolania
Príbuzná osoba
Bankové spojenie]
[Hodnoty: Neobsahuje.]
[Ontológia: person:Person]
Identifikátor
(D.1.6)
IDZložený dátový prvok pre rôzne identifikátory.
Meno osoby
(D.1.1.1)
PersonNameZložený dátový prvok pre rôzne súčasti mena fyzickej osoby.
Alternatívne meno
(D.1.1.2)
1.1
Nepovinný
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
AlternativeNamePopisuje iné meno ako to, ktoré fyzická osoba používa ako svoje súčasné oficiálne meno alebo priezvisko.
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 255 znakov.]
[Hodnoty: Uvádza sa predchádzajúce meno, umelecké meno, priezvisko z predchádzajúceho manželstva, prezývka a podobne. Obsah je obmedzený iba formou reprezentácie.]
[Pravidlá použitia: Môže byť použitý viackrát.]
Stav
(D.1.1.3)
1.1
Nepovinný
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
MaritalStatusZložený dátový prvok pre základný číselník, obsahujúci údaje o rodinnom stave fyzickej osoby.
[Formát reprezentácie: V podradených prvkoch sa uvádza textová informácia podľa použitého atribútu základného číselníka.]
[Hodnoty: Podradené prvky sa vypĺňajú v súlade so základným číselníkom CL004002 Rodinný stav. Vypĺňa sa príslušný gramatický tvar podľa pohlavia. Stav „registrované partnerstvo“ sa uvádza iba tam, kde to umožňuje účel a podmienky použitia, inak sa v tomto prípade uvádza stav „nezistené“.]
Pohlavie
(D.1.1.4)
1.1
Nepovinný
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
SexZložený dátový prvok pre základný číselník, obsahujúci údaje o pohlaví fyzickej osoby.
[Formát reprezentácie: V podradených prvkoch sa uvádza textová informácia podľa použitého atribútu základného číselníka.]
[Hodnoty: Podradené prvky sa vypĺňajú v súlade so základným číselníkom CL003003 Pohlavie.]
[Ontológia: schema:gender]
Narodenie
(D.1.1.5)
BirthZložený dátový prvok obsahujúci údaje o narodení.
Úmrtie
(D.1.1.6)
DeathZložený dátový prvok obsahujúci údaje o aktuálnom existenčnom stave fyzickej osoby.
Štátna príslušnosť
(D.1.1.7)
1.1
Nepovinný
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
CitizenshipZložený dátový prvok pre základný číselník, obsahujúci údaje o štátnej príslušnosti.
[Formát reprezentácie: V podradených prvkoch sa uvádza textová informácia podľa použitého atribútu základného číselníka.]
[Hodnoty: Podradené prvky sa vypĺňajú v súlade so základným číselníkom CL000086 Krajina OSN.]
[Založené na: Technická norma.11i)]
[Poznámky: Tento prvok je obsahovo totožný s prvkom Štát (D.1.3.2). Pri použití znakového kódu sa odporúča používať dvojznakovú podobu.]
Národnosť
(D.1.1.12)
1.0
Nepovinný
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
NationalityZložený dátový prvok pre základný číselník, obsahujúci údaje o národnosti.
[Formát reprezentácie: V podradených prvkoch sa uvádza textová informácia podľa použitého atribútu základného číselníka.]
[Hodnoty: Podradené prvky sa vypĺňajú v súlade so základným číselníkom CL010131 Národnosť.]
Náboženstvo
(D.1.1.8)
1.1
Nepovinný
Štatistický úrad Slovenskej republiky
ConfessionInformácia o náboženskom vyznaní.
[Formát reprezentácie: Textový reťazec.]
[Hodnoty: Prázdna množina.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 255 znakov.]
[Poznámky: Pre podmienky Slovenskej republiky sa spravidla nepoužíva alebo sa používa s prázdnym obsahom. Zavádza sa najmä z dôvodu kompatibility so zahraničím.]
Povolanie
(D.1.1.9)
1.1
Nepovinný
Štatistický úrad Slovenskej republiky
OccupationNázov povolania, ktoré osoba vykonáva.
[Formát reprezentácie: Textový reťazec.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 1023 znakov.]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.]
[Pravidlá použitia: Ak má osoba viaceré povolania, môže byť použitý viackrát.]
[Poznámky: Tento prvok nie je zložený dátový prvok pre základný číselník.]
Obmedzenie spôsobilosti na právne úkony
(D.1.1.13)
CivilDisabilityZložený dátový prvok pre popis obmedzení spôsobilosti fyzickej osoby na právne úkony najmä vzhľadom na jej občianske práva.
[Pravidlá použitia: Ak existujú rôzne obmedzenia, môže byť použitý viackrát.]
Zákaz pobytu
(D.1.1.14)
ResidenceBanZložený dátový prvok pre popis zákazu pobytu na príslušnom územnom celku.
Zákaz vykonávania povolania
(D.1.1.15)
1.0
Nepovinný
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
OccupationBanZložený dátový prvok pre základný číselník s históriou, obsahujúci údaje o údajoch o zákazoch fyzickej osoby vykonávať určené regulované povolania, vrátane iných obdobných rozhodnutí.
[Formát reprezentácie: V podradených prvkoch sa uvádza textová informácia podľa použitého atribútu základného číselníka.]
[Hodnoty: Podradené prvky sa vypĺňajú v súlade so základným číselníkom CL010134 Regulované povolania.]
[Pravidlá použitia: Atribúty EffectiveFrom a EffectiveTo sa používajú vo vzťahu k začiatku a koncu príslušného zákazu. Tento prvok môže byť použitý viackrát.]
[Poznámky: Regulované povolania sú také, ktoré podliehajú regulácii podľa osobitného predpisu, kde je spravidla potrebné členstvo v určitej komore a rôzne formy atestácií, prípadne splnenie ďalších podmienok. Zákaz vykonávania povolania môže vydať najmä súd alebo príslušná komora, pričom to zahŕňa aj iné obdobné rozhodnutia, kde nie je explicitne uvedené, že ide o zákaz vykonávania povolania.]
Príbuzná osoba
(D.1.1.10)
RelatedPersonZložený dátový prvok obsahujúci údaje o príbuzných.
[Poznámky: Môže byť použitý viackrát.]
Bankové spojenie
(D.1.1.11)
BankConnectionZložený dátový prvok obsahujúci údaje o bankovom spojení.
[Poznámky: Môže byť použitý viackrát.]

D.1.1.1 Meno osoby (PersonName)

Skrátená forma popisu súčastí dátového prvku Meno osoby (PersonName)

Slovensky
Verzia
Stav
Gestor
Anglicky XMLSpresňujúce informácie a podmienky
Meno osoby
(D.1.1.1)
1.1
Nepovinný
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
PersonNameZložený dátový prvok pre rôzne súčasti mena fyzickej osoby.
[Má súčasti:
Formátované meno
Právne meno
Meno
Preferované meno
Ďalšie meno
Priezvisko
Rodné priezvisko
Affix]
[Hodnoty: Neobsahuje.]
[Ontológia: person:Person]
Formátované meno
(D.1.1.1.1)
1.1
Nepovinný
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
FormattedNameFormátované meno vrátane predpony a prípony.
[Formát reprezentácie: Obsahuje celé meno v jednom reťazci, so všetkými časťami v správnom poradí, čo znamená na správnom mieste. Oddelenie častí sa uvádza pomocou prázdneho znaku.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 1023 znakov.]
[Ontológia: foaf:fullName]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.]
[Poznámky: Vhodné predovšetkým pre mená z iných jazykových oblastí. Takáto forma mena nedokáže byť jednoducho parsovaná.]
Právne meno
(D.1.1.1.2)
1.1
Nepovinný
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
LegalNamePoužíva sa na právne účely v niektorých štátoch.
[Formát reprezentácie: Obsah je rovnaký ako pri prvku Formátované meno.]
[Pravidlá použitia: Pre podmienky Slovenskej republiky sa nepoužíva.]
Meno
(D.1.1.1.3)
1.1
Nepovinný
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
GivenNameObsahuje rodné meno, ktorým je nededená časť mena fyzickej osoby. Známe aj ako prvé meno fyzickej osoby alebo v užšom význame krstné meno fyzickej osoby.
[Formát reprezentácie: Textový reťazec. Každé meno sa uzatvára do vlastnej značky.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 255 znakov.]
[Ontológia: foaf:givenName]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.]
[Pravidlá použitia: Môže byť použitý viackrát, v takom prípade je poradie použitia určujúce.]
[Založené na: Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov.]
Preferované meno
(D.1.1.1.4)
1.1
Nepovinný
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
PreferredGivenNameMeno, ktoré fyzická osoba uprednostňuje pri svojom oslovení v prípade viacerých rodných mien.
[Formát reprezentácie: Textový reťazec.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 255 znakov.]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.]
[Pravidlá použitia: Toto meno je spravidla obľúbené meno, vybrané z rodných mien. Ak by to mala byť prezývka, používa sa prvok Alternatívne meno (D.1.1.2).]
[Poznámky: V Slovenskej republike nie je zvykom mať viac rodných mien, ale v zahraničí, najmä v španielsky hovoriacich krajinách je to úplne bežné.]
Ďalšie meno
(D.1.1.1.5)
1.1
Nepovinný
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
OtherNameObsahuje stredné meno fyzickej osoby alebo iniciály.
[Formát reprezentácie: Textový reťazec.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 255 znakov.]
[Ontológia: dcterms:alternative]
[Pravidlá použitia: Nemá predpísaný obsah.]
[Pravidlá použitia: Pre podmienky Slovenskej republiky sa nepoužíva.]
[Založené na: Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov.]
[Poznámky: Originálne použitie najmä v Spojených štátoch amerických.]
Priezvisko
(D.1.1.1.6)
1.1
Nepovinný
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
FamilyNameObsahuje priezvisko.
[Formát reprezentácie: Textový reťazec. Každé priezvisko sa uzatvára do vlastnej značky, a to aj ak sa jedná iba o prázdny znak.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 255 znakov.]
[Ontológia: foaf:familyName]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.]
[Pravidlá použitia: Môže byť použitý viackrát, v takom prípade je poradie použitia určujúce.]
[Založené na: Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov.]
Atribúty: primary, prefix
primary[Hodnoty:
primary=”true”
Znamená, že tento výskyt priezviska je primárny. Odporúča sa uvádzať ako prvé v poradí použitých priezvísk.
primary=”false” Znamená, že tento výskyt sa nepovažuje za primárny. Odporúča sa uvádzať až po primárnom výskyte priezviska. Poradie priezvísk s atribútom „false“ je určujúce.
primary=”undefined” Znamená, že sa nepoužívajú viaceré priezviská, prípadne v ich viacnásobnom použití s týmto atribútom je určujúce iba ich poradie použitia.]
[Pravidlá použitia: Používa sa iba v prípade viacerých priezvísk. Pri použití viacerých priezvísk je poradie určujúce.]
prefixMôže obsahovať šľachtický alebo ekvivalentný titul. Ak existuje v priezvisku, vždy sa uvádza.
[Hodnoty: Príklady použitia: de (ako v „de Witt“), la (ako v „la Salle“); van (ako v „van der Voss“).]
Rodné priezvisko
(D.1.1.1.7)
1.1
Nepovinný
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
GivenFamilyNameObsahuje rodné priezvisko.
[Formát reprezentácie: Textový reťazec. Každé rodné priezvisko sa uzatvára do vlastnej značky, a to aj ak sa jedná iba o prázdny znak.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 255 znakov.]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.]
[Pravidlá použitia: Môže byť použitý viackrát, v takom prípade je poradie použitia určujúce. Používa sa rovnako ako prvok Priezvisko.]
[Založené na: Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov.]
Atribúty: primary, prefix
primary[Hodnoty:
primary=”true”
Znamená, že tento výskyt rodného priezviska je primárny. Odporúča sa uvádzať ako prvé v poradí použitých rodných priezvísk.
primary=”false” Znamená, že tento výskyt sa nepovažuje za primárny. Odporúča sa uvádzať až po primárnom výskyte rodného priezviska. Poradie rodných priezvísk s atribútom „false“ je určujúce.
primary=”undefined” Znamená, že sa nepoužívajú viaceré rodné priezviská, prípadne v ich viacnásobnom použití s týmto atribútom je určujúce iba ich poradie použitia.]
[Pravidlá použitia: Používa sa iba v prípade viacerých rodných priezvísk. Pri použití viacerých rodných priezvísk je poradie určujúce.]
prefixMôže obsahovať šľachtický alebo ekvivalentný titul. Ak existuje v rodnom priezvisku, vždy sa uvádza.
[Hodnoty: Príklady použitia: de (ako v „de Witt“), la (ako v „la Salle“); van (ako vo „van der Voss“).]
Affix
(D.1.1.1.8)
1.5
Nepovinný
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
AffixZložený dátový prvok pre základný číselník, ktorý obsahuje ostatné časti mena fyzickej osoby (predponu alebo príponu), tak ako ju definujú jednotlivé typy atribútov.
[Formát reprezentácie: V podradených prvkoch sa uvádza textová informácia podľa použitého atribútu základného číselníka.]
[Hodnoty: V prípade uvádzania slovenských akademických titulov a ich skratiek sa v podradených prvkoch používajú základné číselníky CL000062 Titul pred menom a CL000063 Titul za menom.]
[Pravidlá použitia: Môže byť použitý viackrát (ani použitie rovnakého typu nie je obmedzené), v takom prípade je poradie použitia určujúce.]
Atribúty: type, position
typeDefinuje kontext predpony alebo prípony.
[Hodnoty:
type=aristocraticTitle
Uvádza sa, ak hodnota Affix obsahuje šľachtický titul.
Príklady použitia: Barón, Graf, Earl, Vojvoda a podobne.
type=formOfAddress
Uvádza sa, ak hodnota Affix obsahuje oslovenie.
Príklady použitia: Pán, Pani., Hon., Dr., Major a podobne.
type=generation
Uvádza sa, ak hodnota Affix obsahuje generačný titul.
Príklady použitia: Sr., Jr., III (tretí) a podobne.
type=qualification
Uvádza sa, ak hodnota Affix obsahuje písmená, ktoré sa používajú na popis akademického titulu alebo iného typu kvalifikácie, ktoré osobe prináleží,
Príklady použitia: PhD., MD, CPA, MCSD, Ing., Mgr. a podobne.
positionUrčuje pozíciu ostatnej časti mena.
[Hodnoty:
position=prefix
Predpona – ak sa titul alebo oslovenie uvádza pred menom osoby.
position=postfix
Prípona – ak sa titul alebo oslovenie uvádza za menom osoby.]

D.1.1.5 Narodenie (Birth)

Skrátená forma popisu súčastí dátového prvku Narodenie (Birth)

Slovensky
Verzia
Stav
Gestor
Anglicky XMLSpresňujúce informácie a podmienky
Narodenie
(D.1.1.5)
2.0
Nepovinný
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
BirthZložený dátový prvok obsahujúci upresňujúce údaje ohľadom narodenia fyzickej osoby.
[Má súčasti:
Dátum narodenia
Rok narodenia
Rok a mesiac narodenia
Miesto narodenia]
[Hodnoty: Neobsahuje.]
Dátum narodenia
(D.1.1.5.1)
1.1
Povinný
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
DateOfBirthObsahuje dátum narodenia fyzickej osoby.
[Formát reprezentácie: Štandardný formát Date v jazyku Extensible Markup Language (XML).]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Podľa formátu Date.]
[Hodnoty: Podľa formátu Date.]
[Ontológia: schema:birthDate]
[Pravidlá použitia: Dátum narodenia má byť skorší ako dátum úmrtia, ak sú známe obidva dátumy.]
[Založené na: Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov,
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 302/1994 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o matrikách v znení vyhlášky č. 159/2006 Z. z.]
[Poznámky: Deň alebo mesiac nemusí byť známy, vtedy sa relevantne používa dátový prvok Rok narodenia alebo Rok a mesiac narodenia.]
Rok narodenia
(D.1.1.5.3)
1.0
Nepovinný
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
YearOfBirthObsahuje rok narodenia fyzickej osoby.
[Formát reprezentácie: Podľa formátu gYear v jazyku Extensible Markup Language (XML).]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Podľa formátu Date.]
[Hodnoty: V tvare RRRR.
Príklady použitia: 1991, 2014.]
[Poznámky: Používa sa najmä ak nie je možné určiť úplný dátum narodenia.]
Rok a mesiac narodenia
(D.1.1.5.4)
1.0
Nepovinný
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
YearAndMonthOfBirthObsahuje mesiac narodenia fyzickej osoby.
[Formát reprezentácie: Podľa formátu gYearMonth v jazyku Extensible Markup Language (XML).]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Podľa formátu gYearMonth.]
[Hodnoty: V tvare RRRR-MM.
Príklady použitia: 2015-09, 1994-12.]
[Poznámky: Používa sa najmä ak nie je možné určiť úplný dátum narodenia.]
Miesto narodenia
(D.1.1.5.2)
2.0
Nepovinný
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
PlaceOfBirthUvádza sa miesto narodenia v súlade s informáciou zapísanou na matrike pri narodení. Je to zložený dátový prvok vytvorený podľa dátového prvku Fyzická adresa, obsahujúci údaje o mieste narodenia.
[Formát reprezentácie: Dátový typ D.1.3 „Fyzická adresa“.]
[Ontológia: person:placeOfBirth]
[Hodnoty: Podradené prvky sa vypĺňajú v súlade s použitými údajmi.]
[Pravidlá použitia: Poradie podradených prvkov je súladné s podradenými prvkami dátového prvku Fyzická adresa.]
[Založené na: Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov,
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 302/1994 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o matrikách v znení vyhlášky č. 159/2006 Z. z.]

D.1.1.6 Úmrtie (Death)

Skrátená forma popisu súčastí dátového prvku Úmrtie (Death)

Slovensky
Verzia
Stav
Gestor
Anglicky XMLSpresňujúce informácie a podmienky
Úmrtie
(D.1.1.6)
2.0
Nepovinný
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
DeathZložený dátový prvok obsahujúci údaje o aktuálnom existenčnom stave fyzickej osoby a upresňujúce informácie ohľadne jej úmrtia.
[Má súčasti:
Stav fyzickej osoby
Dátum úmrtia
Rok úmrtia
Rok a mesiac úmrtia
Miesto úmrtia]
[Hodnoty: Neobsahuje.]
[Pravidlá použitia: Ostatné podradené prvky sa vypĺňajú iba ak je hodnota stavu fyzickej osoby iná ako „živý“.]
Stav fyzickej osoby
(D.1.1.6.5)
1.0
Nepovinný
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
PersonStatusZložený dátový prvok pre základný číselník pre opis aktuálneho existenčného stavu fyzickej osoby.
[Formát reprezentácie: V podradených prvkoch sa uvádza textová informácia podľa použitého atribútu základného číselníka.]
[Hodnoty: Podradené prvky sa vypĺňajú v súlade so základným číselníkom CL004003 Existenčný stav.]
Dátum úmrtia
(D.1.1.6.1)
1.1
Nepovinný
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
DateOfDeathDátový prvok pre prenos dátumu úmrtia fyzickej osoby, ak nastala jej smrť.
[Formát reprezentácie: Štandardný formát Date v jazyku Extensible Markup Language (XML).]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Podľa formátu Date.]
[Hodnoty: Podľa formátu Date.]
[Pravidlá použitia: Dátum úmrtia nemá byť skorší ako dátum narodenia osoby, ak sú známe obidva dátumy.]
[Založené na: Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov,
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 302/1994 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o matrikách v znení vyhlášky č. 159/2006 Z. z.]
[Poznámky: Vypĺňa sa, iba ak je hodnota atribútu „status“ prvku Úmrtie iná ako „Živý“. Deň alebo mesiac nemusí byť známy, vtedy sa relevantne používa dátový prvok Rok úmrtia alebo Rok a mesiac úmrtia.]
Rok úmrtia
(D.1.1.6.3)
1.0
Nepovinný
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
YearOfDeathObsahuje rok úmrtia fyzickej osoby.
[Formát reprezentácie: Podľa formátu gYear v jazyku Extensible Markup Language (XML).]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Podľa formátu gYear.]
[Hodnoty: V tvare RRRR.
Príklady použitia: 1991, 2014.]
[Poznámky: Používa sa najmä ak nie je možné určiť úplný dátum úmrtia.]
Rok a mesiac úmrtia
(D.1.1.6.4)
1.0
Nepovinný
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
YearAndMonthOfDeathObsahuje mesiac úmrtia fyzickej osoby.
[Formát reprezentácie: Podľa formátu gYearMonth v jazyku Extensible Markup Language (XML).]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Podľa formátu gYearMonth.]
[Hodnoty: V tvare RRRR-MM.
Príklady použitia: 2003-06, 2006-12.]
[Poznámky: Používa sa najmä ak nie je možné určiť úplný dátum úmrtia.]
Miesto úmrtia
(D.1.1.6.2)
2.0
Nepovinný
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
PlaceOfDeathAk nastala smrť fyzickej osoby, uvádza sa v súlade s informáciou zapísanou na matrike miesto úmrtia. Je to zložený dátový prvok vytvorený podľa dátového prvku Fyzická adresa, obsahujúci údaje o mieste úmrtia.
[Formát reprezentácie: Dátový typ D.1.3 „Fyzická adresa“.]
[Hodnoty: Podradené prvky sa vypĺňajú v súlade s použitými údajmi.]
[Pravidlá použitia: Vypĺňa sa, iba ak je hodnota atribútu „status“ prvku Úmrtie iná ako „Živý“. Poradie podradených prvkov je súladné s podradenými prvkami dátového prvku Fyzická adresa.]
[Založené na: Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov,
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 302/1994 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o matrikách v znení vyhlášky č. 159/2006 Z. z.]

D.1.1.10 Príbuzná osoba (RelatedPerson)

Skrátená forma popisu súčastí dátového prvku Príbuzná osoba (RelatedPerson)

Slovensky
Verzia
Stav
Gestor
Anglicky XMLSpresňujúce informácie a podmienky
Príbuzná osoba
(D.1.1.10)
2.0
Nepovinný
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
RelatedPersonZložený dátový prvok pre popis stupňa príbuznosti a príslušnej fyzickej osoby.
[Má súčasti:
Druh príbuzenstva
Fyzická osoba
Začiatok vzťahu
Ukončenie vzťahu]
[Hodnoty: Neobsahuje.]
[Poznámky: Je vhodné obmedziť vnorenie ďalších podradených prvkov Príbuzná osoba vzhľadom na prvok Fyzická osoba na vhodnú úroveň, prípadne úplne eliminovať, aby nevznikali prenosy údajov cez relatívne nekonečné vzťahové reťaze.]
Druh príbuzenstva
(D.1.1.10.1)
1.1
Nepovinný
Štatistický úrad Slovenskej republiky
TypeOfRelationZložený dátový prvok pre základný číselník, obsahujúci údaje o príbuzenskom vzťahu pre príbuznú osobu.
[Formát reprezentácie: V podradených prvkoch sa uvádza textová informácia podľa použitého atribútu základného číselníka.]
[Hodnoty: Podradené prvky sa vypĺňajú v súlade so základným číselníkom CL004004 Príbuzenský stav.]
Fyzická osoba
(D.1.1)
PhysicalPersonZložený dátový prvok pre popis fyzickej osoby.
[Poznámky: V tomto prípade je vhodné obmedziť vnorenie ďalších podprvkov Príbuzná osoba na potrebnú úroveň, prípadne ich úplne eliminovať.]
Začiatok vzťahu
(D.1.1.10.2)
1.0
Nepovinný
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
BeginningOfRelationDátum, kedy začal byť vzťah platný.
[Formát reprezentácie: Štandardný formát Date v jazyku Extensible Markup Language (XML).]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Podľa formátu Date.]
[Hodnoty: Podľa formátu Date.]
[Poznámky: Používa sa najmä v súvislosti so vzťahmi, ktoré vznikajú právnou formou, napríklad manželstvo alebo nevlastné príbuzenstvo.]
Ukončenie vzťahu
(D.1.1.10.3)
1.0
Nepovinný
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
TerminationOfRelationDátum, kedy bol vzťah ukončený.
[Formát reprezentácie: Štandardný formát Date v jazyku Extensible Markup Language (XML).]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Podľa formátu Date.]
[Hodnoty: Podľa formátu Date.]
[Poznámky: Používa sa najmä v súvislosti so vzťahmi, ktoré vznikajú právnou formou, napríklad manželstvo alebo nevlastné príbuzenstvo.]

D.1.1.11 Bankové spojenie (BankConnection)

Skrátená forma popisu súčastí dátového prvku Bankové spojenie (BankConnection)

Slovensky
Verzia
Stav
Gestor
Anglicky XMLSpresňujúce informácie a podmienky
Bankové spojenie
(D.1.1.11)
1.1
Nepovinný
Národná banka Slovenska
BankConnectionZložený dátový prvok obsahujúci údaje o bankovom spojení a ďalších sprievodných údajoch pre bankové spojenie.
[Má súčasti:
Majiteľ
Názov banky
Tuzemské bankové spojenie
Medzinárodné bankové spojenie]
[Hodnoty: Neobsahuje.]
Majiteľ
(D.1.1.11.1)
HolderZložený dátový prvok pre údaje o mene majiteľa (vlastníka) účtu.
Názov banky
(D.1.1.11.2)
1.1
Nepovinný
Národná banka Slovenska
BankNameObsahuje celé meno banky.
[Formát reprezentácie: Textový reťazec.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 1023 znakov.]
[Hodnoty: Pre tuzemské banky sa vypĺňa v súlade s aktuálnym Prevodníkom identifikačných kódov pre tuzemský platobný styk, ktorý zverejňuje Národná banka Slovenska, stĺpec Názov.]
[Pravidlá použitia: Obsahuje celé meno v jednom reťazci, so všetkými časťami v správnom poradí, čo znamená na správnom mieste.]
Tuzemské bankové spojenie
(D.1.1.11.3)
DomesticBankConnectionZložený dátový prvok popisujúci tuzemské číslo účtu a kód banky.
[Poznámky: Od 1. februára 2014 sa aj pre tuzemské platby v Slovenskej republike má používať formát medzinárodného bankového spojenia, ale do 31. januára 2016 je možné naďalej používať formát pôvodného tuzemského bankového spojenia, pričom konverzia do formátu medzinárodného bankového spojenia je zabezpečovaná príslušnou bankou.
Od 1. februára 2016 medzinárodné bankové spojenie plne nahradí aj tuzemské bankové spojenie, tento prvok sa preto bude používať už iba pre prenos historických údajov.]
Medzinárodné bankové spojenie
(D.1.1.11.4)
InternationalBankConnectionZložený dátový prvok popisujúci medzinárodné číslo účtu a kód banky.

D.1.1.11.1 Majiteľ (Holder)

Skrátená forma popisu súčastí dátového prvku Majiteľ (Holder)

Slovensky
Verzia
Stav
Gestor
Anglicky XMLSpresňujúce informácie a podmienky
Majiteľ
(D.1.1.11.1)
1.1
Nepovinný
Národná banka Slovenska
HolderZložený dátový prvok pre údaje o mene majiteľa (vlastníka) účtu.
[Má súčasti:
Meno osoby
Plné meno právnickej osoby]
[Hodnoty: Neobsahuje.]
Meno osoby
(D.1.1.1)
PersonNameZložený dátový prvok pre rôzne súčasti mena majiteľa.
Plné meno právnickej osoby
(D.1.2.1)
CorporateBodyFullNameUvádza sa plný názov právnickej osoby.
[Poznámky: Ak je držiteľom účtu fyzická osoba, ktorá má aj právnu formu, ktorou je najmä podnikateľ, je možné využiť obe súčasti dátového prvku Majiteľ.]

D.1.1.11.3 Tuzemské bankové spojenie (DomesticBankConnection)

Skrátená forma popisu súčastí dátového prvku Tuzemské bankové spojenie (NationalBankConnection)

Slovensky
Verzia
Stav
Gestor
Anglicky XMLSpresňujúce informácie a podmienky
Tuzemské bankové spojenie
(D.1.1.11.3)
1.1
Nepovinný
Národná banka Slovenska
DomesticBankConnectionZložený dátový prvok pre údaje o bankovom spojení tuzemskej banky.
[Má súčasti:
Formátované spojenie
Predčíslie účtu
Základné číslo účtu
Kód banky]
[Hodnoty: Neobsahuje.]
[Poznámky: Na účely tohto materiálu sa za tuzemské bankové spojenie považuje úplné číslo účtu a kód banky.]
Formátované spojenie
(D.1.1.11.3.1)
1.1
Nepovinný
Národná banka Slovenska
FormattedDomesticBankConnectionSpojené celé tuzemské číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky.
[Formát reprezentácie: Textový reťazec. Predčíslie sa oddeľuje pomlčkou. Kód banky sa oddeľuje lomítkom. Uvádza sa v súlade s opatrením Národnej banky Slovenskej republiky č. 8/2009, ktorým sa ustanovuje štruktúra bankového spojenia na účely tuzemských prevodov, štruktúra medzinárodného bankového čísla účtu na účely cezhraničných prevodov a podrobnosti o vydávaní prevodníka identifikačných kódov.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 50 znakov.]
[Hodnoty: Príklady použitia: 123456-0123456789/1111.]
[Pravidlá použitia: V prípade dekompozície na Predčíslie účtu, Číslo účtu a Kód banky sa nepoužíva.]
Predčíslie účtu
(D.1.1.11.3.2)
1.1
Nepovinný
Národná banka Slovenska
AccountNumberPrefixUvádza sa číslo pred samotným číslom účtu.
[Formát reprezentácie: Predčíslie účtu sa uvádza ako číslo v súlade s opatrením Národnej banky Slovenskej republiky č. 8/2009, ktorým sa ustanovuje štruktúra bankového spojenia na účely tuzemských prevodov, štruktúra medzinárodného bankového čísla účtu na účely cezhraničných prevodov a podrobnosti o vydávaní prevodníka identifikačných kódov.]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah. Uvádza sa, iba ak existuje, nakoľko jeho existencia nie je povinná.]
Základné číslo účtu
(D.1.1.11.3.3)
1.1
Nepovinný
Národná banka Slovenska
AccountNumberSamotné číslo účtu, pridelené osobe.
[Formát reprezentácie: Číslo účtu sa uvádza ako číslo v súlade s opatrením Národnej banky Slovenskej republiky č. 8/2009, ktorým sa ustanovuje štruktúra bankového spojenia na účely tuzemských prevodov, štruktúra medzinárodného bankového čísla účtu na účely cezhraničných prevodov a podrobnosti o vydávaní prevodníka identifikačných kódov.]
[Hodnoty: Hodnoty nie sú predpísané, závisia od hodnôt, ktoré prideľuje konkrétna banka.]
Kód banky
(D.1.1.11.3.4)
1.1
Nepovinný
Národná banka Slovenska
BankCodeUvádza sa kód, ktorý má konkrétna banka – každá banka má pridelené unikátne číslo.
[Formát reprezentácie: Kód banky sa uvádza ako číslo.]
[Hodnoty: Vypĺňa sa v súlade s aktuálnym Prevodníkom identifikačných kódov pre tuzemský platobný styk, ktorý zverejňuje Národná banka Slovenska.]

D.1.1.11.4 Medzinárodné bankové spojenie (InternationalBankConnection)

Skrátená forma popisu súčastí dátového prvku Medzinárodné bankové spojenie (InternationalBankConnection)

Slovensky
Verzia
Stav
Gestor
Anglicky XMLSpresňujúce informácie a podmienky
Medzinárodné bankové spojenie
(D.1.1.11.4)
1.1
Nepovinný
Národná banka Slovenska
InternationalBankConnectionZložený dátový prvok pre údaje o bankovom spojení medzinárodnej banky.
[Má súčasti:
IBAN
BIC]
[Hodnoty: Neobsahuje.]
[Poznámky: Na účely tohto materiálu sa za medzinárodné bankové spojenie považuje číslo účtu a kód banky.]
IBAN
(D.1.1.11.4.1)
1.1
Nepovinný
Národná banka Slovenska
IBANČíslo IBAN (International Bank Account Number) je celoeurópske jednoznačné číslo účtu.
[Forma reprezentácie: Textový reťazec. Vypĺňa sa v súlade s opatrením Národnej banky Slovenskej republiky č. 8/2009, ktorým sa ustanovuje štruktúra bankového spojenia na účely tuzemských prevodov, štruktúra medzinárodného bankového čísla účtu na účely cezhraničných prevodov a podrobnosti o vydávaní prevodníka identifikačných kódov.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 50 znakov.]
[Hodnoty: Hodnoty nie sú predpísané, závisia od hodnôt, ktoré prideľuje konkrétna banka.]
[Založené na: Technická norma.11j)]
BIC
(D.1.1.11.4.2)
1.1
Nepovinný
Národná banka Slovenska
BICBIC (Bank Identifier Code) znamená medzinárodný kód banky (SWIFT).
[Formát reprezentácie: Textový reťazec.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 11 znakov.]
[Hodnoty: Vypĺňa sa v súlade s technickou normou.11k)]
[Založené na: Technická norma.11k)]

D.1.1.13 Obmedzenie spôsobilosti na právne úkony (CivilDisability)

Skrátená forma popisu súčastí dátového prvku Obmedzenie spôsobilosti na právne úkony (CivilDisability)

Slovensky
Verzia
Stav
Gestor
Anglicky XMLSpresňujúce informácie a podmienky
Obmedzenie spôsobilosti na právne úkony
(D.1.1.13)
1.0
Nepovinný
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
CivilDisabilityZložený dátový prvok pre určenie aké obmedzenie spôsobilosti na právne úkony sa týka fyzickej osoby.
[Má súčasti:
Typ obmedzenia spôsobilosti na právne úkony
Začiatok obmedzenia spôsobilosti na právne úkony
Ukončenie obmedzenia spôsobilosti na právne úkony
Doplňujúce údaje]
[Hodnoty: Neobsahuje.]
Typ obmedzenia spôsobilosti na právne úkony
(D.1.1.13.1)
1.0
Nepovinný
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
TypeOfCivilDisabilityZložený dátový prvok pre základný číselník, klasifikujúci typ obmedzenia spôsobilosti na právne úkony.
[Formát reprezentácie: V podradených prvkoch sa uvádza textová informácia podľa použitého atribútu základného číselníka.]
[Hodnoty: Vypĺňa sa v súlade so základným číselníkom CL010136 Obmedzenie spôsobilosti na právne úkony.]
[Pravidlá použitia: Hodnota atribútu „EffectiveTo“ musí byť neskoršia ako hodnota atribútu „EffectiveFrom“.
Pri použití dátového prvku Obmedzenie spôsobilosti na právne úkony je povinný.]
Začiatok obmedzenia spôsobilosti na právne úkony
(D.1.1.13.2)
1.0
Nepovinný
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
BeginningOfCivilDisabilityDátum, odkedy bola spôsobilosť fyzickej osoby na právne úkony obmedzená.
[Formát reprezentácie: Štandardný formát Date v jazyku Extensible Markup Language (XML).]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Podľa formátu Date.]
[Hodnoty: Podľa formátu Date.]
[Pravidlá použitia: Musí byť skorší ako dátum ukončenia obmedzenia príslušnej spôsobilosti na právne úkony.]
Ukončenie obmedzenia spôsobilosti na právne úkony
(D.1.1.13.3)
1.0
Nepovinný
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
TerminationOfCivilDisabilityDátum, kedy bolo obmedzenie spôsobilosti fyzickej osoby na právne úkony ukončené.
[Formát reprezentácie: Štandardný formát Date v jazyku Extensible Markup Language (XML).]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Podľa formátu Date.]
[Hodnoty: Podľa formátu Date.]
[Pravidlá použitia: Povinný, ak existuje vyplnený dátový prvok Začiatok obmedzenia spôsobilosti na právne úkony. Musí byť neskorší ako dátum ukončenia obmedzenia relevantnej spôsobilosti na právne úkony. Môže byť aj prázdny.]
Doplňujúci obsah
(D.5.9.5)
1.0
Nepovinný
AdditionalContentDoplňujúce relevantné údaje.
[Poznámky: Uvádza sa napríklad slovný popis rozsahu obmedzenia podľa rozsudku súdu.]

D.1.1.14 Zákaz pobytu (ResidenceBan)

Skrátená forma popisu súčastí dátového prvku Zákaz pobytu (ResidenceBan)

Slovensky
Verzia
Stav
Gestor
Anglicky XMLSpresňujúce informácie a podmienky
Zákaz pobytu
(D.1.1.14)
1.0
Nepovinný
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
ResidenceBanZložený dátový prvok pre popísanie náležitostí zákazu pobytu.
[Má súčasti:
Začiatok zákazu pobytu
Ukončenie zákazu pobytu
Fyzická adresa]
[Hodnoty: Neobsahuje.]
Začiatok zákazu pobytu
(D.1.1.14.1)
1.0
Nepovinný
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
BeginningOfResidenceBanDátum, odkedy nastala účinnosť zákazu pobytu.
[Formát reprezentácie: Štandardný formát Date v jazyku Extensible Markup Language (XML).]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Podľa formátu Date.]
[Hodnoty: Podľa formátu Date.]
[Pravidlá použitia: Musí byť skorší ako ukončenie zákazu pobytu.]
Ukončenie zákazu pobytu
(D.1.1.14.2)
1.0
Nepovinný
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
TerminationOfResidenceBanDátum, kedy bol zákaz pobytu ukončený.
[Formát reprezentácie: Štandardný formát Date v jazyku Extensible Markup Language (XML).]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Podľa formátu Date.]
[Hodnoty: Podľa formátu Date.]
[Pravidlá použitia: Povinný, ak existuje vyplnený dátový prvok Začiatok zákazu pobytu. Musí byť neskorší ako začiatok zákazu pobytu. Môže byť aj prázdny.]
Fyzická adresa
(D.1.3)
1.0
Nepovinný
PhysicalAddressZložený dátový prvok pre určenie územného celku, ktorého sa zákaz pobytu týka.

D.1.2 Právnická osoba (CorporateBody)

Skrátená forma popisu súčastí dátového prvku Právnická osoba (CorporateBody)

Slovensky
Verzia
Stav
Gestor
Anglicky XMLSpresňujúce informácie a podmienky
Právnická osoba
(D.1.2)
2.0
Nepovinný
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
CorporateBodyZložený dátový prvok pre popis právnickej osoby alebo subjektu, ktorý nie je podľa právneho poriadku Slovenskej republiky právnickou osobou ani fyzickou osobou.
[Má súčasti:
Identifikátor
Plné meno právnickej osoby
Alternatívne meno právnickej osoby
Právna forma
Organizačná jednotka
Vznik
Zánik
Bankové spojenie
Predmet činnosti
Iné právne skutočnosti
Základné imanie
Akcie
Vklady
Právny stav
Štatutárny orgán
Oprávnenie konať
Zainteresovaná osoba]
[Ontológia: rov:RegisteredOrganization]
[Hodnoty: Neobsahuje.]
[Poznámky: Ak má fyzická osoba aj právnu formu, ktorou je najmä podnikateľ, je možné využiť tento prvok na výmenu údajov, ktoré prvok Fyzická osoba neobsahuje (Právna forma a podobne).
Vzhľadom na množstvo rôznych typov zahraničných organizácií nie je vždy možné zistiť či ide o právnickú osobu. Tento prvok je určený aj na prenos takýchto údajov.]
Identifikátor
(D.1.6)
IDZložený dátový prvok pre rôzne identifikátory.
Plné meno právnickej osoby
(D.1.2.1)
1.1
Nepovinný
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
CorporateBodyFullNameUvádza sa plný názov právnickej osoby.
[Formát reprezentácie: Obsahuje celý názov v jednom reťazci, so všetkými časťami v správnom poradí, čo znamená na správnom mieste. Oddelenie častí sa uvádza pomocou prázdneho znaku.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 1023 znakov.]
[Ontológia: rov:legalName]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.]
[Pravidlá použitia: Uvádza sa vrátane typových označení organizácie ako „a.s.“.]
Alternatívne meno právnickej osoby
(D.1.2.2)
1.1
Nepovinný
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
CorporateBodyAlternativeNameMôže obsahovať alternatívy k plným názvom, akými sú napríklad zaužívané synonymá, skratky a podobne.
[Formát reprezentácie: Textový reťazec.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 255 znakov.]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.]
[Pravidlá použitia: Môže byť použitý viackrát.]
Právna forma
(D.1.2.3)
1.1
Nepovinný
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
LegalFormZložený dátový prvok pre základný číselník, obsahujúci údaje o type právnickej osoby akou je akciová spoločnosť a podobne.
[Formát reprezentácie: V podradených prvkoch sa uvádza textová informácia podľa použitého atribútu základného číselníka.]
[Hodnoty: Podradené prvky sa vypĺňajú v súlade so základným číselníkom CL000056 Právna forma organizácie.]
[Poznámky: Používa sa na upresnenie typu alebo triedy právnickej osoby.
Pre rôzne typy právnických osôb existujú rôzni gestori.]
Organizačná jednotka
(D.1.2.4)
2.0
Nepovinný
OrganizationUnitZložený dátový prvok pre nižší útvar danej organizácie v prípade jej členenia, ktorý nie je samostatnou právnickou osobou.
[Pravidlá použitia: Môže byť použitý viackrát.]
Vznik
(D.1.2.5)
1.1
Nepovinný
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
EstablishmentUvádza sa dátum zriadenia právnickej osoby.
[Formát reprezentácie: Štandardný formát Date v jazyku Extensible Markup Language (XML). .]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Podľa formátu Date.]
[Hodnoty: Podľa formátu Date.]
[Pravidlá použitia: Dátum nemá byť neskorší ako dátum zániku, ak sú známe obidva dátumy. Ak deň alebo mesiac nie sú známe, uvádzajú sa s hodnotou 1 alebo sa neuvádzajú.]
Zánik
(D.1.2.6)
1.1
Nepovinný
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
TerminationUvádza sa dátum zániku alebo ukončenia činnosti právnickej osoby.
[Formát reprezentácie: Štandardný formát Date v jazyku Extensible Markup Language (XML).]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Podľa formátu Date.]
[Hodnoty: Podľa formátu Date.]
[Pravidlá použitia: Dátum nemá byť skorší ako dátum vzniku, ak sú známe obidva dátumy. Ak deň alebo mesiac nie sú známe, uvádzajú sa s hodnotou 1 alebo sa neuvádzajú.]
Bankové spojenie
(D.1.1.11)
BankConnectionZložený dátový prvok, obsahujúci údaje o bankovom spojení.
Predmet činnosti
(D.1.2.7)
2.0
Nepovinný
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
ActivitiesZložený dátový prvok, obsahujúci údaje o predmete činnosti právnickej osoby.
Iné právne skutočnosti
(D.1.2.8)
1.1
Nepovinný
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
OtherLegalFactsUvádza sa doplňujúca informácia v súvislosti s právnymi činnosťami týkajúcimi sa danej právnickej osoby.]
[Formát reprezentácie: Textový reťazec.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 2047 znakov.]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.]
[Pravidlá použitia: Je možné použiť viackrát.]
[Poznámky: Obsahuje informáciu v rozsahu právneho titulu zápisu, zmeny a výmazu zapísaných údajov a údajov o právnom nástupcovi právnickej osoby. Informácie týkajúce sa konkurzu, vyrovnania, likvidácie a nútenej správy sa tu nepoužívajú.]
Základné imanie
(D.1.2.9)
1.1
Nepovinný
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
EquityZložený dátový prvok, obsahujúci údaje o základnom imaní právnickej osoby.
Akcie
(D.1.2.11)
1.0
Nepovinný
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
SharesZložený dátový prvok, obsahujúci údaje o akciách právnickej osoby.
[Pravidlá použitia: Môže byť použitý viackrát.]
Vklady
(D.1.2.12)
1.0
Nepovinný
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
DepositsZložený dátový prvok, obsahujúci údaje o vkladoch právnickej osoby.
[Pravidlá použitia: Môže byť použitý viackrát.]
Právny stav
(D.1.2.13)
1.0
Nepovinný
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
LegalStatusZložený dátový prvok pre základný číselník s históriou, obsahujúci údaje o právnom stave právnickej osoby, najmä týkajúce sa konkurzu, vyrovnania, likvidácie, nútenej správy a podobne.
[Formát reprezentácie: Dátový typ „Dátový prvok s históriou“, pričom v podradených prvkoch sa uvádza textová informácia podľa použitého atribútu základného číselníka.]
[Hodnoty: Podradené prvky sa vypĺňajú v súlade so základným číselníkom CL010108 Právny stav organizácie.]
[Pravidlá použitia: Môže byť použitý viackrát.]
Oprávnenie konať
(D.1.2.14)
1.0
Nepovinný
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
AuthorizationToExecuteUvádza sa kto je oprávnený konať v mene právnickej osoby a akým spôsobom.
[Formát reprezentácie: Dátový typ „Dátový prvok s históriou“ vo formáte textového reťazca.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 1023 znakov.]
[Pravidlá použitia: Môže byť použitý viackrát.]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.
Príklady použitia: Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.]
Štatutárny orgán
(D.1.2.15)
1.0
Nepovinný
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
StatutoryBodyZložený dátový prvok, obsahujúci údaje o štatutárnom orgáne právnickej osoby.
[Pravidlá použitia: Môže byť použitý viackrát.]
Zainteresovaná osoba
(D.1.2.10)
1.1
Nepovinný
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
StakeholderZložený dátový prvok, obsahujúci údaje o inej zainteresovanej osobe ako štatutárnom orgáne.
[Pravidlá použitia: Môže byť použitý viackrát.]

1.2.4 Organizačná jednotka (OrganizationUnit)

Skrátená forma popisu súčastí dátového prvku Organizačná jednotka (OrganizationUnit)

Slovensky
Verzia
Stav
Gestor
Anglicky XMLSpresňujúce informácie a podmienky
Organizačná jednotka
(D.1.2.4)
1.0
Nepovinný
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
OrganizationUnitZložený dátový prvok pre nižší útvar danej organizácie v prípade jej členenia, ktorý nie je samostatnou právnickou osobou.
[Má súčasti:
Názov organizačnej jednotky
Typ organizačnej jednotky
Fyzická adresa
Vznik
Zánik
Predmet činnosti
Identifikátor
Zainteresovaná osoba]
[Hodnoty: Neobsahuje.]
Názov organizačnej jednotky
(D.1.2.4.1)
1.0
Nepovinný
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
OrganizationUnitNameOznačenie pre nižší útvar danej organizácie v prípade jej členenia, ktorý nie je samostatnou právnickou osobou.
[Formát reprezentácie: Textový reťazec.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 1023 znakov.]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.]
[Pravidlá použitia: Môže byť použitý viackrát, v takom prípade je použitie určujúce. V poradí sa uvádza najprv hierarchicky najvyššia organizačná jednotka, ďalšie nasledujú podľa toho istého princípu.
Ak je potrebné odlíšiť hierarchiu viacerých vnorených údajov, z ktorých niektoré sú na rovnakej úrovni, je na to možné použiť osobitný atribút „Hierarchy“ a číselnú hodnotu, pričom údaj s číslom s najnižšou hodnotou je hierarchicky najvyššie, napríklad sekcia má hodnotu 1, odbor hodnotu 2.]
Príklady použitia: Sekcia informatizácie spoločnosti, Odbor legislatívy, štandardov a bezpečnosti informačných systémov.]
Typ organizačnej jednotky
(D.1.2.4.2)
1.0
Nepovinný
Štatistický úrad Slovenskej republiky
OrganizationUnitTypeZložený dátový prvok pre základný číselník, obsahujúci typ organizačnej jednotky.
[Hodnoty: Podradené prvky sa vypĺňajú v súlade so základným číselníkom CL010110 Typ organizačnej jednotky.]
[Pravidlá použitia: Môže byť použitý viackrát.]
[Poznámky: Používa sa napr. na určenie, či sa jedná o závod, sekciu, odbor, oddelenie a podobne.]
Fyzická adresa
(D.1.3)
Nepovinný
PhysicalAddressZložený dátový prvok pre označenie adresy organizačnej jednotky, spravidla sídla.
Vznik
(D.1.2.5)
Nepovinný
EstablishmentUvádza sa dátum vzniku organizačnej jednotky.
Zánik
(D.1.2.6)
Nepovinný
TerminationUvádza sa dátum zániku alebo zrušenia organizačnej jednotky.
Predmet činnosti
(D.1.2.7)
Nepovinný
ActivitiesZložený dátový prvok, obsahujúci údaje o predmete činnosti organizačnej jednotky.
Identifikátor
(D.1.6)
Nepovinný
IDZložený dátový prvok pre rôzne identifikátory.
[Poznámky: Používa sa najmä pre osobitný identifikátor organizačnej jednotky, odlišujúci ju od príslušnej právnickej osoby, ak takýto identifikátor existuje.]
Zainteresovaná osoba
(D.1.2.10)
Nepovinný
StakeholderZložený dátový prvok, obsahujúci údaje o inej zainteresovanej osobe ako štatutárnom orgáne.
[Pravidlá použitia: Môže byť použitý viackrát.]

D.1.2.7 Predmet činnosti (Activities)

Skrátená forma popisu súčastí dátového prvku Predmet činnosti (Activities)

Slovensky
Verzia
Stav
Gestor
Anglicky XMLSpresňujúce informácie a podmienky
Predmet činnosti
(D.1.2.7)
1.0
Nepovinný
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
ActivitiesZložený dátový prvok, obsahujúci údaje o predmete činnosti právnickej osoby.
[Má súčasti:
Popis ekonomickej činnosti
Klasifikácia ekonomickej činnosti]
[Hodnoty: Neobsahuje.]
Popis ekonomickej činnosti
(D.1.2.7.1)
1.0
Nepovinný
Štatistický úrad Slovenskej republiky
EconomicActivityDescriptionObsahuje vecný popis predmetu činnosti právnickej osoby.
[Formát reprezentácie: Textový reťazec.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 4095 znakov.]
[Ontológia: rov:companyActivity]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.]
[Poznámky: Uvádza sa voľný popis predmetu činnosti podľa príslušnej evidencie.]
[Pravidlá použitia: Môže byť použitý viackrát.]
[Poznámky: Odporúča sa vhodne rozdeliť podľa rozdielnych činností, takisto aj v prípade príliš dlhého reťazca pre jednu činnosť.]
Klasifikácia ekonomickej činnosti
(D.1.2.7.2)
1.0
Nepovinný
Štatistický úrad Slovenskej republiky
EconomicActivityClassificationZložený dátový prvok pre základný číselník, obsahujúci klasifikáciu predmetu činnosti právnickej osoby, obsahujúci údaj o odvetví ekonomickej činnosti.
[Formát reprezentácie: V podradených prvkoch sa uvádza textová informácia podľa použitého atribútu základného číselníka.]
[Hodnoty: Podradené prvky sa vypĺňajú v súlade so základným číselníkom CL005205 Ekonomická činnosť.]
[Poznámky: Spravidla sa používa vo vzťahu k určeniu do akého odvetvia ekonomickej činnosti sa príslušný predmet činnosti zaraďuje.]

D.1.2.9 Základné imanie (Equity)

Skrátená forma popisu súčastí dátového prvku Základné imanie (Equity)

Slovensky
Verzia
Stav
Gestor
Anglicky XMLSpresňujúce informácie a podmienky
Základné imanie
(D.1.2.9)
1.1
Nepovinný
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
EquityZložený dátový prvok, obsahujúci údaje o základnom imaní právnickej osoby.
[Má súčasti:
Mena
Výška základného imania
Výška splateného základného imania
Schválená výška základného imania]
[Hodnoty: Neobsahuje.]
Mena
(D.1.2.9.1)
2.0
Neoovinný
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
CurrencyZložený dátový prvok pre základný číselník určujúci použitú menu.
[Formát reprezentácie: V podradených prvkoch sa uvádza textová informácia podľa použitého atribútu číselníka.]
[Hodnoty: Podradené prvky sa vypĺňajú v súlade so základným číselníkom CL010138 Jednotka meny.]
[Poznámky: Používa sa napríklad k určeniu v akej mene je základné imanie vedené.]
Výška základného imania
(D.1.2.9.2)
1.1
Nepovinný
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
EquityValueObsahuje výšku základného imania právnickej osoby.
[Formát reprezentácie: Číselná hodnota.]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.]
[Pravidlá použitia: Nepoužíva sa bez použitia dátového prvku Mena.]
Výška splateného základného imania
(D.1.2.9.3)
1.1
Nepovinný
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
EquityValuePaidObsahuje výšku splateného základného imania právnickej osoby.
[Formát reprezentácie: Číselná hodnota.]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.]
[Pravidlá použitia: Nepoužíva sa bez použitia dátového prvku Mena.]
Schválená výška základného imania
(D.1.2.9.4)
1.1
Nepovinný
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
EquityValueApprovedObsahuje výšku schváleného základného imania právnickej osoby.
[Formát reprezentácie: Číselná hodnota.]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.]
[Pravidlá použitia: Nepoužíva sa bez použitia dátového prvku Mena.]

D.1.2.10 Zainteresovaná osoba (Stakeholder)

Skrátená forma popisu súčastí dátového prvku Zainteresovaná osoba (Stakeholder)

Slovensky
Verzia
Stav
Gestor
Anglicky XMLSpresňujúce informácie a podmienky
Zainteresovaná osoba
(D.1.2.10)
1.5
Nepovinný
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
StakeholderZložený dátový prvok, obsahujúci údaje o zainteresovanej osobe vo vzťahu k právnickej osobe.
[Má súčasti:
Typ zainteresovanej osoby
Údaje o osobe]
[Hodnoty: Neobsahuje.]
Typ zainteresovanej osoby
(D.1.2.10.1)
1.1
Nepovinný
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
StakeholderTypeZložený dátový prvok pre základný číselník pre určenie typu zainteresovanej osoby.
[Formát reprezentácie: V podradených prvkoch sa uvádza textová informácia podľa použitého atribútu číselníka.]
[Hodnoty: Podradené prvky sa vypĺňajú v súlade so základným číselníkom CL010109 Typ zainteresovanej osoby.
Príklady použitia: manažér, dodávateľ, materská organizácia, dozorný orgán.]
[Pravidlá použitia: Povinné pri použití prvku Zainteresovaná osoba.]
Údaje o osobe
(D.1)
PersonDataZložený dátový prvok pre rôzne informácie o zainteresovanej osobe.

D.1.2.11 Akcie (Shares)

Skrátená forma popisu súčastí dátového prvku Akcie (Shares)

Slovensky
Verzia
Stav
Gestor
Anglicky XMLSpresňujúce informácie a podmienky
Akcie
(D.1.2.11)
1.0
Nepovinný
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
SharesZložený dátový prvok, obsahujúci údaje o akciách právnickej osoby.
[Má súčasti:
Druh akcie
Podoba akcie
Forma akcie
Mena
Menovitá hodnota akcie
Množstvo akcií
Prevoditeľnosť akcií]
[Formát reprezentácie: Dátový typ „Dátový prvok s históriou“.]
[Hodnoty: Neobsahuje.]
Druh akcie
(D.1.2.11.1)
1.0
Nepovinný
Štatistický úrad Slovenskej republiky
ShareTypeZložený dátový prvok pre základný číselník, obsahujúci klasifikáciu akcie.
[Formát reprezentácie: V podradených prvkoch sa uvádza textová informácia podľa použitého atribútu základného číselníka.]
[Hodnoty: Podradené prvky sa vypĺňajú v súlade so základným číselníkom CL010111 Druh akcie.]
Podoba akcie
(D.1.2.11.2)
1.0
Nepovinný
Štatistický úrad Slovenskej republiky
ShareStateObsahuje údaje o podobe akcie.
[Formát reprezentácie: Textový reťazec.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 255 znakov.]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.
Príklady použitia: listinné, zaknihované.]
Forma akcie
(D.1.2.11.3)
1.0
Nepovinný
Štatistický úrad Slovenskej republiky
ShareFormObsahuje údaje o forme akcie.
[Formát reprezentácie: Textový reťazec.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 255 znakov.]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.
Príklady použitia: na meno, na doručiteľa.]
Mena
(D.1.2.9.1)
Nepovinný
CurrencyZložený dátový prvok pre základný číselník určujúci použitú menu.
Menovitá hodnota akcie
(D.1.2.11.4)
1.0
Nepovinný
Štatistický úrad Slovenskej republiky
ShareNominalValueUvádza sa menovitá hodnota akcie.
[Formát reprezentácie: Číslo.]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.]
Množstvo akcií
(D.1.2.11.5)
1.0
Nepovinný
Štatistický úrad Slovenskej republiky
SharesAmountUvádza sa množstvo akcií.
[Formát reprezentácie: Číslo.]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.]
Prevoditeľnosť akcií
(D.1.2.11.6)
1.0
Nepovinný
Štatistický úrad Slovenskej republiky
SharesTransferabilityUvádza sa popis obmedzenia prevoditeľnosti akcií.
[Formát reprezentácie: Textový reťazec.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 255 znakov.]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.]

D.1.2.12 Vklady (Deposits)

Skrátená forma popisu súčastí dátového prvku Vklady (Deposits)

Slovensky
Verzia
Stav
Gestor
Anglicky XMLSpresňujúce informácie a podmienky
Vklady
(D.1.2.12)
1.0
Nepovinný
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
DepositsZložený dátový prvok, obsahujúci vklady právnickej osoby.
[Má súčasti:
Typ vkladu
Výška vkladu
Mena
Dátum splatnosti vkladu]
[Formát reprezentácie: Dátový typ „Dátový prvok s históriou“.]
[Hodnoty: Neobsahuje.]
Typ vkladu
(D.1.2.12.1)
1.0
Nepovinný
Štatistický úrad Slovenskej republiky
DepositTypeUvádza sa typ vkladu.
[Formát reprezentácie: Textový reťazec.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 255 znakov.]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.
Príklady použitia: peňažný vklad, nepeňažný vklad.]
Výška vkladu
(D.1.2.12.2)
1.0
Nepovinný
Štatistický úrad Slovenskej republiky
DepositValueObsahuje údaje o výške vkladu.
[Formát reprezentácie: Číslo.]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.]
Mena
(D.1.2.9.1)
Nepovinný
CurrencyZložený dátový prvok pre základný číselník určujúci použitú menu.
Dátum splatnosti vkladu
(D.1.2.12.3)
1.0
Nepovinný
Štatistický úrad Slovenskej republiky
DepositDueDateUvádza sa dátum splatnosti vkladu..
[Formát reprezentácie: Štandardný formát Date v jazyku Extensible Markup Language (XML).]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Podľa formátu Date.]
[Hodnoty: Podľa formátu Date. Presnosť je na úrovni dňa.]

D.1.2.15 Štatutárny orgán (StatutoryBody)

Skrátená forma popisu súčastí dátového prvku Akcie (Shares)

Slovensky
Verzia
Stav
Gestor
Anglicky XMLSpresňujúce informácie a podmienky
Štatutárny orgán
(D.1.2.15)
1.0
Nepovinný
Štatistický úrad Slovenskej republiky
StatutoryBodyZložený dátový prvok, obsahujúci údaje o štatutárnom orgáne právnickej osoby.
[Má súčasti:
Typ štatutárneho orgánu
Údaje o osobe]
[Hodnoty: Neobsahuje.]
Typ štatutárneho orgánu
(D.1.2.15.1)
1.0
Nepovinný
Štatistický úrad Slovenskej republiky
StatutoryBodyTypeZložený dátový prvok pre základný číselník, obsahujúci určenie typu štatutárneho orgánu.
[Formát reprezentácie: V podradených prvkoch sa uvádza textová informácia podľa použitého atribútu základného číselníka.]
[Hodnoty: Podradené prvky sa vypĺňajú v súlade so základným číselníkom CL010113 Typ štatutárneho orgánu.]
Údaje o osobe
(D.1)
PersonDataZložený dátový prvok pre rôzne informácie o osobe.

D.1.3 Fyzická adresa (PhysicalAddress)

Skrátená forma popisu súčastí dátového prvku Fyzická adresa (PhysicalAddress)

Slovensky
Verzia
Stav
Gestor
Anglicky XMLSpresňujúce informácie a podmienky
Fyzická adresa
(D.1.3)
2.0
Nepovinný
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Physical addressZložený dátový prvok pre určenie adresy.
[Má súčasti:
Formátovaná adresa
Štát
Región
Okres
Obec
Časť obce
Ulica
Doplňujúce údaje o ulici
Orientačné číslo
Súpisné číslo
Budova
Časť budovy
Adresný bod
Index domu
Doručovacia adresa
Typ adresy]
[Hodnoty: Neobsahuje.]
[Ontológia: locn:Address]
Formátovaná adresa
(D.1.3.1)
1.1
Nepovinný
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
AddressLineInformácia, ktorá obsahuje neštruktúrovanú adresu spojujúcu viaceré alebo bližšie nerozlíšené údaje (katastrálne územie, názov hospodárskej usadlosti a podobne).
[Formát reprezentácie: Obsahuje celú adresu v jednom reťazci, so všetkými časťami v správnom poradí. Oddelenie častí sa uvádza pomocou prázdneho znaku.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 2047 znakov.]
[Ontológia: locn:fullAddress]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah, neobsahuje však meno príjemcu, na to je určený podprvok Príjemca. Obsahuje ľubovoľné podprvky prvku Fyzická adresa.]
[Poznámky: Takáto forma adresy nedokáže byť jednoducho parsovaná. Pri dekompozícii na jednotlivé podradené prvky Fyzickej adresy sa tento dátový prvok spravidla nepoužíva. Z príslušných základných číselníkov, podľa ktorých sa vypĺňajú jednotlivé podradené prvky Fyzickej adresy obsahuje len textovú informáciu a nie kódové označenie a podobne. Prvok sa používa najmä na potreby jednoduchej tlače.]
Štát
(D.1.3.2)
1.1
Nepovinný
Štatistický úrad Slovenskej republiky
CountryZložený dátový prvok pre základný číselník, obsahujúci údaje o štáte.
[Formát reprezentácie: V podradených prvkoch sa uvádza textová informácia podľa použitého atribútu základného číselníka.]
[Ontológia: nuts:nutsRegion, nuts:level 2]
[Hodnoty: Podradené prvky sa vypĺňajú v súlade so základným číselníkom CL000086 Krajina OSN.]
[Založené na: Technická norma11i).]
[Poznámky: Pri použití znakového kódu sa odporúča používať dvojznakovú podobu.]
Región
(D.1.3.3)
1.5
Nepovinný
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
RegionZložený dátový prvok pre základný číselník, ktorý slúžiace pre uvedenie federatívneho štátu, provincie, kraja a/alebo šľachtického členenia území.
[Formát reprezentácie: V podradených prvkoch sa uvádza textová informácia podľa použitého atribútu základného číselníka .]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Pre podradené prvky Nečíselníkový údaj a Názov položky najmenej 100 znakov.]
[Ontológia: nuts:nutsRegion, nuts:level 3]
[Hodnoty: Podradené prvky sa vypĺňajú v súlade so základným číselníkom CL000023 Regionálna štatistická územná jednotka - kraj.]
[Pravidlá použitia: V Slovenskej republike sa používa pre uvedenie samosprávneho kraja.
Vo všeobecnosti môže byť použitý viackrát, v takom prípade je poradie použitia určujúce. Vojenské adresy sa používajú viackrát hierarchicky od najvyššieho po najnižší región – 1. región = armádny / letecký / námorný poštový úrad, 2. región (dvojznakové označenie časti sveta ako AE = Európa, AA = Južná Amerika a Severná Amerika súčasne a podobne).
V slovenskom prostredí sa úroveň priestorovej klasifikácie NUTS 2 nepoužíva, tento prvok je teda ekvivalentom pre úroveň NUTS 3.]
Okres
(D.1.3.4)
1.1
Nepovinný
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
CountyZložený dátový prvok pre základný číselník, obsahujúci údaje o okrese ako územnosprávnom členení.
[Formát reprezentácie: V podradených prvkoch sa uvádza textová informácia podľa použitého atribútu základného číselníka.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Pre podradené prvky Nečíselníkový údaj a Názov položky najmenej 100 znakov.]
[Ontológia: nuts:lauRegion, nuts:level 1]
[Hodnoty: V prípade Slovenskej republiky sa podradené prvky vypĺňajú v súlade so základným číselníkom CL000024 Lokálna štatistická územná jednotka 1 – okres.]
[Poznámky: V Slovenskej republike sa takéto členenie nezvykne pri zasielaní poštou používať.]
Obec
(D.1.3.5)
1.1
Nepovinný
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
MunicipalityZložený dátový prvok pre základný číselník, obsahujúci údaje o obci. Obcou je územnosprávna jednotka charakterizovaná súvislým domovým osídlením a vlastným názvom. Obcou je aj mesto.
[Formát reprezentácie: V podradených prvkoch sa uvádza textová informácia podľa použitého atribútu základného číselníka.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Pre podradené prvky Nečíselníkový údaj a Názov položky najmenej 100 znakov.]
[Ontológia: nuts:lauRegion, nuts:level 2]
[Hodnoty: Podradené prvky sa vypĺňajú v súlade so základným číselníkom CL000025 Lokálna štatistická územná jednotka 2 – obec.]
Časť obce
(D.1.3.6)
2.0
Nepovinný
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
DistrictZložený dátový prvok pre základný číselník, obsahujúci identifikáciu časti obce.
[Formát reprezentácie: V podradených prvkoch sa uvádza textová informácia podľa použitého atribútu základného číselníka.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Pre podradené prvky Nečíselníkový údaj a Názov položky najmenej 100 znakov.]
[Hodnoty: Podradené prvky sa vypĺňajú v súlade so základným číselníkom CL010141 Časť obce.]
[Ontológia: gn:P.PPLX]
UniqueNumberingÚdaj o tom, či má časť obce samostatné číslovanie budov súpisnými číslami.
[Hodnoty:
UniqueNumbering=”true”
Znamená, že časť obce má samostatné číslovanie budov.
UniqueNumbering=”false” Znamená, že časť obce nemá samostatné číslovanie budov.]
Ulica
(D.1.3.7)
1.1
Nepovinný
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
StreetNameObsahuje názov ulice. Ak obec nemá názov ulice, udáva sa tu názov obce.
[Formát reprezentácie: Textový reťazec.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 100 znakov.]
[Ontológia: gn:S.ST]
[Hodnoty: Ak má obec definovaný vlastný register, zoznam alebo základný číselník ulíc, vypĺňa sa v súlade s ním, ak nemá, štruktúra zápisu ulice sa nepredpisuje. Ak obec nemá ulice, nevypĺňa sa.]
[Založené na: Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb.]
[Poznámky: Údaje sa zadávajú z dôvodu porovnateľnosti v neskrátenej podobe. Mnohé ulice sú v zahraničí označované číselne – toto sa nepovažuje za číselný údaj za ulicou tak ako sa udáva v Slovenskej republike. Tento prvok nie je zložený dátový prvok pre základný číselník.
Príklady použitia: Lachova, Námestie P. O. Hviezdoslava, Nad humnom, 5223 W High Road.]
Doplňujúce údaje o ulici
(D.1.3.15)
1.0
Nepovinný
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
AdditionalStreetDataZložený dátový prvok obsahujúci doplňujúce údaje pre ulicu.
Orientačné číslo
(D.1.3.8)
1.1
Nepovinný
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
BuildingNumberObsahuje názov budovy alebo číslo domu.
[Formát reprezentácie: Textový reťazec.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 20 znakov.]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.]
[Poznámky: Môže obsahovať aj nečíselné znaky, preto je definovaný ako reťazec.
Príklady použitia: 10, 23A, 18/III, Berlaymont.]
Súpisné číslo
(D.1.3.9)
1.1
Nepovinný
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
PropertyRegistrationNumberObsahuje súpisné číslo budovy.
[Formát reprezentácie: Obsahuje číslo.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 10 znakov.]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.]
[Poznámky: Používa sa najmä pre obce, kde neexistujú ulice. Orientačné číslo a súpisné číslo nie sú totožné údaje, budova môže mať obe naraz.]
Budova
(D.1.3.16)
1.0
Nepovinný
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
BuildingZložený dátový prvok pre popis rôznych údajov o budove.
Časť budovy
(D.1.3.10)
2.0
Nepovinný
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
BuildingUnitTento prvok je určený na bližšie určenie miesta v rámci budovy, ak je to potrebné.
[Formát reprezentácie: Textový reťazec.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 255 znakov.]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah, pre príslušnú časť budovy sa však používa iba raz a preto spravidla obsahuje celú informáciu s výnimkou bytu, kde sa uvádza iba hodnota „byt“.]
[Pravidlá použitia: Môže byť použitý viackrát.]
[Poznámky: Príklady použitia: Blok D, dielňa, 4. poschodie vpravo, byt.]
Atribúty: UnitNumber, Floor
UnitNumberObsahuje osobitné označenie príslušnej časti budovy.
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 10 znakov.]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.
Príklady použitia: UnitNumber=“1“, UnitNumber=“D“.]
[Pravidlo použitia: Tento atribút je povinný ak má dátový prvok Časť budovy hodnotu „byt“.]
[Poznámky: Používa sa najmä pre uvedenie čísla bytu, ak je časťou budovy práve byt. Je vhodné, aby sa osobitné označenie neuvádzalo zároveň v obsahu prvku Časť budovy a v tomto atribúte, ale je možné aj také použitie.]
FloorObsahuje informáciu o umiestnení časti budovy na príslušnom podlaží budovy.
[Hodnoty: Číselná hodnota.
Príklady použitia: Floor=“1“, Floor=“-1“.]
[Pravidlá použitia: Podlažie sa označuje od prvého nadzemného podlažia (prízemia) číselným radom od čísla 1 a od prvého podzemného podlažia s číselným radom od čísla -1. Číslo 0 sa nepoužíva.]
Adresný bod
(D.1.3.12)
AddressPointZložený dátový prvok, ktorý je priamym priestorovým identifikátorom adresy v súradniciach záväzných súradnicových systémov.
[Ontológia: geo:Point]
[Poznámky: Používa sa najmä pre potrebu Global Positioning System (GPS) navigácie.
Používa rovinné súradnice x, y v systéme jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej (S-JTSK) a nadmorskú výšku h v systéme Bpv a priestorové súradnice BLH v súradnicovom systéme ETRS 89. K vzájomnému prevodu súradníc sa používa jednotný transformačný kľúč zverejnený vo vyhláške Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 300/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov.]
Index domu
(D.1.3.13)
1.1
Nepovinný
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
BuildingIndexTento prvok je identifikátorom adresy v informačnom systéme Registra adries a Registra obyvateľov.
[Formát reprezentácie: Číselný reťazec s maximálne desiatimi ciframi.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 10 znakov.]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.]
[Poznámky: Od dátumu účinnosti osobitného zákona upravujúceho register adries sa tento prvok napĺňa hodnotou Identifikátor adresy podľa tohto zákona, nakoľko od tohto dátumu sa na tento účel používa nový údaj identifikátor adresy. Pôvodne sa používal údaj index domu.]
Doručovacia adresa
(D.1.3.14)
DeliveryAddressZložený dátový prvok presnejšie určujúci adresu.
Typ adresy
(D.1.3.17)
1.0
Nepovinný
Ministersvo vnútra Slovenskej republiky
AddressTypeZložený dátový prvok klasifikujúci typ adresy.
[Pravidlá použitia: Môže byť použitý viackrát.]

D.1.3.12 Adresný bod (AddressPoint)

Skrátená forma popisu súčastí dátového prvku Adresný bod (AddressPoint)

Slovensky
Verzia
Stav
Gestor
Anglicky XMLSpresňujúce informácie a podmienky
Adresný bod
(D.1.3.12)
1.1
Nepovinný
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
AddressPointZložený dátový prvok, ktorý je priamym priestorovým identifikátorom adresy v súradniciach záväzných súradnicových systémov.
[Má súčasti:
xyh
BLH
Určenie bodu]
[Hodnoty: Neobsahuje.]
[Poznámky: Používa sa najmä pre potrebu Global Positioning System (GPS) navigácie.
Používa rovinné súradnice x, y v systéme jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej (S-JTSK) a nadmorskú výšku h v systéme Bpv a priestorové súradnice BLH v súradnicovom systéme ETRS 89. K vzájomnému prevodu súradníc sa používa jednotný transformačný kľúč zverejnený vo vyhláške Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 300/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov.]
xyh
(D.1.3.12.1)
1.1
Nepovinný
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
xyhZložený dátový prvok pre súradnicu v tvare x,y,h.
BLH
(D.1.3.12.2)
1.1
Nepovinný
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
BLHZložený dátový prvok pre súradnicu v tvare B,L,H.
Určenie bodu
(D.1.3.12.3)
1.1
Nepovinný
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
AddressPointIDPrvok určujúci presné umiestnenie objektu, odvodzuje sa od vchodu.
[Formát reprezentácie: Textový reťazec zložený z dvanástich cifier.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: 12 znakov.]
[Hodnoty: Prvých šesť cifier určuje katastrálne územie, ostatných šesť tvorí poradové pozície.]

D.1.3.12.1 xyh (xyh)

Skrátená forma popisu súčastí dátového prvku xyh (xyh)

Slovensky
Verzia
Stav
Gestor
Anglicky XMLSpresňujúce informácie a podmienky
xyh
(D.1.3.12.1)
1.1
Nepovinný
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
xyhZložený dátový prvok pre súradnicu v tvare x,y,h.
[Má súčasti:
x
y
h]
[Hodnoty: Neobsahuje.]
[Založené na: Súradnicový systém jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej (S-JTSK), výškový systém Bpv.]
[Poznámky: Principiálne určuje bežné použitie v súradnicovom systéme jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej a baltskom výškovom systéme.]
x
(D.1.3.12.1.1)
1.1
Nepovinný
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
AxisXObsahuje X-ovú súradnicu.
[Formát reprezentácie: Číslo.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: 20 znakov.]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.]
[Založené na: Norma S-JTSK.]
[Poznámky: Príklad použitia: 1279338,64]
y
(D.1.3.12.1.2)
1.1
Nepovinný
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
AxisYObsahuje Y-ovú súradnicu.
[Formát reprezentácie: Číslo.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: 20 znakov.]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.]
[Založené na: Norma S-JTSK.]
[Poznámky: Príklad použitia: 566986,96]
h
(D.1.3.12.1.3)
1.1
Nepovinný
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
HeightHObsahuje nadmorskú výšku h.
[Formát reprezentácie: Číslo.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: 20 znakov.]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.]
[Založené na: Bpv.]
[Poznámky: Príklad použitia: 123,96]

D.1.3.12.2 BLH (BLH)

Skrátená forma popisu súčastí dátového prvku BLH (BLH)

Slovensky
Verzia
Stav
Gestor
Anglicky XMLSpresňujúce informácie a podmienky
BLH
(D.1.3.12.2)
1.0
Nepovinný
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
BLHZložený dátový prvok pre súradnicu v tvare B,L,H.
[Má súčasti:
B
L
H]
[Hodnoty: Neobsahuje.]
[Založené na: Európsky terestrický referenčný systém 1989.]
B
(D.1.3.12.2.1)
1.1
Nepovinný
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
AxisBObsahuje B-ovú súradnicu.
[Formát reprezentácie: Číslo.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: 20 znakov.]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.]
[Založené na: ETRS-89.]
[Poznámky: Príklad použitia: 48,123456]
L
(D.1.3.12.2.2)
1.1
Nepovinný
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
AxisLObsahuje L-ovú súradnicu.
[Formát reprezentácie: Číslo.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: 20 znakov.]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.]
[Založené na: ETRS-89.]
[Poznámky: Príklad použitia: 18,123456]
H
(D.1.3.12.2.3)
1.1
Nepovinný
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
AxisHObsahuje H-ovú súradnicu.
[Formát reprezentácie: Číslo.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: 20 znakov.]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.]
[Založené na: ETRS-89.]
[Poznámky: Príklad použitia: 365,12]

D.1.3.14 Doručovacia adresa (DeliveryAddress)

Skrátená forma popisu súčastí dátového prvku Doručovania adresa (DeliveryAddress)

Slovensky
Verzia
Stav
Gestor
Anglicky XMLSpresňujúce informácie a podmienky
Doručovacia adresa
(D.1.3.14)
1.1
Nepovinný
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
DeliveryAddressZložený dátový prvok presnejšie určujúci adresu.
[Má súčasti:
Poštové smerovacie číslo
P.O.BOX
Príjemca]
[Hodnoty: Neobsahuje.]
Poštové smerovacie číslo
(D.1.3.14.1)
1.1
Nepovinný
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
PostalCodeObsahuje kód, ktorý ustanovili poštové autority za účelom doručovania pošty.
[Formát reprezentácie: Textový reťazec.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 10 znakov.]
[Ontológia: locn:postCode]
[Hodnoty: Pre slovenské adresy sa uvádza podľa platného zoznamu Slovenskej pošty, a.s..]
[Pravidlá použitia:Reťazec sa vždy uvádza spolu, čo znamená, že sa neoddeľuje medzerou.]
[Poznámky: Zahraničné poštové smerovacie čísla majú často krát nečíselný charakter.]
P.O.BOX
(D.1.3.14.2)
1.1
Nepovinný
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
PostOfficeBoxPoštový priečinok.
[Formát reprezentácie: Textový reťazec začínajúci definovanou hodnotou a končiaci číslom.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 50 znakov.]
[Hodnoty: Vždy sa uvádza aj text „P.O.BOX“.]
[Poznámky: Príklady použitia: P.O.BOX 32, P.O.BOX 311.]
Príjemca
(D.1.3.14.3)
RecipientZložený dátový prvok pre identifikáciu príjemcu.

D.1.3.14.3 Príjemca (Recipient)

Skrátená forma popisu súčastí dátového prvku Príjemca (Recipient)

Slovensky
Verzia
Stav
Gestor
Anglicky XMLSpresňujúce informácie a podmienky
Príjemca
(D.1.3.14.3)
1.1
Nepovinný
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
RecipientZložený dátový prvok pre identifikáciu príjemcu.
[Má súčasti:
Meno osoby
Ďalší text
Organizačná jednotka
Názov organizácie]
[Hodnoty: Neobsahuje.]
Meno osoby
(D.1.1.1)
PersonNameZložený dátový prvok pre meno fyzickej osoby.
[Pravidlá použitia: Nevypĺňa sa, ak je táto informácia vyplnená v prvku Fyzická osoba a tá je zároveň aj príjemcom (inak nastáva zbytočná duplicita).]
Ďalší text
(D.1.3.14.3.1)
1.1
Nepovinný
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
AdditionalTextMôže obsahovať ďalšie smerovacie informácie príjemcu. Zvyčajne udáva ďalšiu navigáciu po doručení poštovou službou.
[Formát reprezentácie: Textový reťazec.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 255 znakov.]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.]
[Pravidlá použitia: Môže byť použitý viackrát.
Príklady použitia: anketa, daňové priznanie.]
Názov organizačnej jednotky
(D.1.2.4.1)
OrganizationUnitNameOznačenie pre nižší útvar danej organizácie v prípade jej členenia, ktorý nie je samostatnou právnickou osobou.
Plné meno právnickej osoby
(D.1.2.1)
CorporateBodyFullNameUvádza sa plný názov právnickej osoby.
[Pravidlá použitia: Nevypĺňa sa, ak je táto informácia vyplnená v prvku Právnická osoba a tá je aj príjemcom.]

D.1.3.15 Doplňujúce údaje o ulici (AdditionalStreetData)

Skrátená forma popisu súčastí dátového prvku Doplňujúce údaje o ulici (AdditionalStreetData)

Slovensky
Verzia
Stav
Gestor
Anglicky XMLSpresňujúce informácie a podmienky
Doplňujúce údaje o ulici
(D.1.3.15)
1.0
Nepovinný
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
AdditionalStreetDataZložený dátový prvok obsahujúci doplňujúce údaje pre ulicu.
[Má súčasti:
Geografická os ulice]
[Hodnoty: Neobsahuje.]
[Poznámky: Používa sa ak je potrebné doplniť rôzne metaúdaje, týkajúce sa ulice.]
Geografická os ulice
(D.1.3.15.1)
1.0
Nepovinný
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
GeographicStreetAxisZložený dátový prvok pre priestorový údaj, vyjadrujúci geografickú os ulice.

D.1.3.15.1 Geografická os ulice (GeographicStreetAxis)

Skrátená forma popisu súčastí dátového prvku Geografická os ulice (GeographicStreetAxis)

Slovensky
Verzia
Stav
Gestor
Anglicky XMLSpresňujúce informácie a podmienky
Geografická os ulice
(D.1.3.15.1)
1.0
Nepovinný
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
GeographicStreetAxisZložený dátový prvok pre priestorový údaj vyjadrujúci geografickú os ulice.
[Má súčasti:
Identifikátor osi ulice
Začiatok osi ulice
Koniec osi ulice
Lomové body osi ulice]
[Hodnoty: Neobsahuje.]
Identifikátor osi ulice
(D.1.3.15.1.1)
1.0
Nepovinný
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
StreetAxisIDObsahuje identifikátor geografickej osi ulice.
[Formát reprezentácie: Textový reťazec.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 10 znakov.]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.]
[Založené na: Osobitný predpis, ktorým sa ustanovuje vzor zamerania adresného bodu, podrobnosti o vyjadrení adresného bodu a vyznačení polohy adresného bodu a geografickej osi ulice v registri adries.]
Začiatok osi ulice
(D.1.3.15.1.2)
StreetAxisStartZložený dátový prvok pre priestorový údaj vyjadrujúci bod začiatku geografickej osi ulice.
Koniec osi ulice
(D.1.3.15.1.3)
StreetAxisEndZložený dátový prvok pre priestorový údaj vyjadrujúci bod konca geografickej osi ulice.
Lomový bod osi ulice
(D.1.3.15.1.4)
StreetAxisNodeZložený dátový prvok pre priestorový údaj vyjadrujúci lomový bod geografickej osi ulice.

D.1.3.15.1.2 Začiatok osi ulice (StreetAxisStart)

Skrátená forma popisu súčastí dátového prvku Začiatok osi ulice (StreetAxisStart)

Slovensky
Verzia
Stav
Gestor
Anglicky XMLSpresňujúce informácie a podmienky
Začiatok osi ulice
(D.1.3.15.1.2)
1.0
Nepovinný
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
StreetAxisStartZložený dátový prvok pre priestorový údaj vyjadrujúci bod začiatku geografickej osi ulice.
[Má súčasti:
xyh
BLH]
[Hodnoty: Neobsahuje.]
[Pravidlá použitia: Vyjadruje sa v súradnici v tvare xyh a/alebo v tvare BLH.]
[Založené na: Súradnicový systém jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej (S-JTSK), výškový systém Bpv alebo Európsky terestrický referenčný systém 1989.]
xyh
(D.1.3.12.1)
xyhZložený dátový prvok pre súradnicu v tvare x,y,h.
BLH
(D.1.3.12.2)
BLHZložený dátový prvok pre súradnicu v tvare B,L,H.

D.1.3.15.1.3 Koniec osi ulice (StreetAxisEnd)

Skrátená forma popisu súčastí dátového prvku Koniec osi ulice (StreetAxisEnd)

Slovensky
Verzia
Stav
Gestor
Anglicky XMLSpresňujúce informácie a podmienky
Koniec osi ulice
(D.1.3.15.1.3)
1.0
Nepovinný
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
StreetAxisEndZložený dátový prvok pre priestorový údaj vyjadrujúci bod konca geografickej osi ulice.
[Má súčasti:
xyh
BLH]
[Hodnoty: Neobsahuje.]
[Pravidlá použitia: Vyjadruje sa v súradnici v tvare xyh a/alebo v tvare BLH.]
[Založené na: Súradnicový systém jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej (S-JTSK), výškový systém Bpv alebo Európsky terestrický referenčný systém 1989.]
xyh
(D.1.3.12.1)
xyhZložený dátový prvok pre súradnicu v tvare x,y,h.
BLH
(D.1.3.12.2)
BLHZložený dátový prvok pre súradnicu v tvare B,L,H.

D.1.3.15.1.4 Lomový bod osi ulice (StreetAxisNode)

Skrátená forma popisu súčastí dátového prvku Lomový bod osi ulice (StreetAxisNode)

Slovensky
Verzia
Stav
Gestor
Anglicky XMLSpresňujúce informácie a podmienky
Lomový bod osi ulice
(D.1.3.15.1.4)
1.0
Nepovinný
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
StreetAxisNodeZložený dátový prvok pre priestorový údaj vyjadrujúci lomový bod geografickej osi ulice.
[Má súčasti:
xyh
BLH]
[Hodnoty: Neobsahuje.]
[Pravidlá použitia: Vyjadruje sa v súradnici v tvare xyh a/alebo v tvare BLH.]
[Založené na: Súradnicový systém jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej (S-JTSK), výškový systém Bpv alebo Európsky terestrický referenčný systém 1989.]
xyh
(D.1.3.12.1)
xyhZložený dátový prvok pre súradnicu v tvare x,y,h.
BLH
(D.1.3.12.2)
BLHZložený dátový prvok pre súradnicu v tvare B,L,H.

D.1.3.16 Budova (Building)

Skrátená forma popisu súčastí dátového prvku Budova (Building)

Slovensky
Verzia
Stav
Gestor
Anglicky XMLSpresňujúce informácie a podmienky
Budova
(D.1.3.16)
1.0
Nepovinný
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
BuildingZložený dátový prvok pre popis rôznych údajov o budove.
[Má súčasti:
Názov budovy
Účel budovy
Kód druhu budovy]
[Hodnoty: Neobsahuje.]
[Poznámky: Používa sa na prenos osobitných doplňujúcich údajov, týkajúcich sa budovy.]
Atribúty: ContainsFlats
ContainsFlatsPopisuje, či sa v budove nachádzajú byty.
[Hodnoty: Môže nadobúdať nasledovné hodnoty:
„true“ – znamená, že v budove sa nachádzajú byty.
„false“ - znamená, že v budove sa byty nenachádzajú.]
[Poznámky: Aj budova, ktorá je prioritne nebytová, môže obsahovať byty, napríklad škola s bytom pre školníka.]
Názov budovy
(D.1.3.16.1)
1.0
Nepovinný
Ministersvo vnútra Slovenskej republiky
BuildingNameObsahuje názov budovy, ak má budova osobitný názov.
[Formát reprezentácie: Textový reťazec.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 255 znakov.]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.
Príklady použitia: Hypermarket Fresco, Apollo Business Center 4, Prezidentský palác, Pentagon.]
[Pravidlá použitia: Používa sa zaužívaný názov budovy.]
Účel budovy
(D.1.3.16.2)
1.0
Nepovinný
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
BuildingPurposeZložený dátový prvok pre základný číselník pre popis definovaného spôsobu využívania budovy.
[Formát reprezentácie: V podradených prvkoch sa uvádza textová informácia podľa použitého atribútu základného číselníka.]
[Hodnoty: Podradené prvky sa vypĺňajú v súlade so základným číselníkom CL010142 Účel budovy.]
Kód druhu budovy
(D.1.3.16.3)
1.0
Nepovinný
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
BuildingTypeCodeZložený dátový prvok pre základný číselník pre uvedenie kódu druhu budovy.
[Formát reprezentácie: V podradených prvkoch sa uvádza textová informácia podľa použitého atribútu základného číselníka.]
[Hodnoty: Podradené prvky sa vypĺňajú v súlade so základným číselníkom CL010143 Kód druhu stavby.]

D.1.3.17 Typ adresy (AddressType)

Skrátená forma popisu súčastí dátového prvku Typ adresy (AddressType)

Slovensky
Verzia
Stav
Gestor
Anglicky XMLSpresňujúce informácie a podmienky
Typ adresy
(D.1.3.17)
1.0
Nepovinný
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
AddressTypeZložený dátový prvok klasifikujúci účel použitia fyzickej adresy a príslušný časový rozsah.
[Má súčasti:
Druh adresy
Dátum evidencie adresy
Dátum ukončenia evidencie adresy]
[Hodnoty: Neobsahuje.]
[Poznámky: Používa sa najmä pre určenie druhu pobytu.]
Druh adresy
(D.1.3.17.1)
1.0
Nepovinný
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
AddressClassZložený dátový prvok pre základný číselník, určujúci druh adresy.
[Formát reprezentácie: Textový reťazec.]
[Hodnoty: Vypĺňa sa v súlade so základným číselníkom CL010139 Druh adresy.]
[Poznámky: Podľa uvedeného je možné určiť, či sa adresa používa ako sídlo, miesto trvalého pobytu, prevádzkáreň a podobne.]
Dátum evidencie adresy
(D.1.3.17.2)
1.0
Nepovinný
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
AddressRecordDateDátum, odkedy je príslušná konkrétna adresa v oficiálnej evidencii.
[Formát reprezentácie: Štandardný formát Date v jazyku Extensible Markup Language (XML).]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Podľa formátu Date.]
[Hodnoty: Podľa formátu Date.]
[Pravidlá použitia: Musí byť skorší ako dátum ukončenia evidencie adresy, ak je tento známy.]
[Poznámky: Uvádza sa vo vzťahu k evidencii v relevantnej evidencii resp. registri, napríklad pri prihlásení sa na pobyt.]
Dátum ukončenia evidencie adresy
(D.1.3.17.3)
1.0
Nepovinný
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
AddressRecordDateTerminationDátum, kedy bola evidencia príslušnej konkrétnej adresy v oficiálnej evidencii ukončená.
[Formát reprezentácie: Štandardný formát Date v jazyku Extensible Markup Language (XML).]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Podľa formátu Date.]
[Hodnoty: Podľa formátu Date.]
[Pravidlá použitia: Musí byť neskorší ako dátum evidencie adresy, ak je tento známy.]
[Poznámky: Uvádza sa vo vzťahu k evidencii v relevantnej evidencii resp. registri, napríklad pri prihlásení sa na pobyt. Pri prechodnom pobyte môže znamenať aj predpokladané ukončenie pobytu.]

D.1.4 Telefónna adresa (TelephoneAddress)

Skrátená forma popisu súčastí dátového prvku Telefónna adresa (TelephoneAddress)

Slovensky
Verzia
Stav
Gestor
Anglicky XMLSpresňujúce informácie a podmienky
Telefónna adresa
(D.1.4)
1.1
Nepovinný
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
TelephoneAddressZložený dátový prvok pre rôzne druhy telefónnych čísel.
[Má súčasti:
Typ telefónu
Číslo]
[Ontológia: foaf:phone]
[Hodnoty: Neobsahuje.]
Typ telefónu
(D.1.4.1)
1.1
Nepovinný
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
TelephoneTypeZložený dátový prvok pre základný číselník, obsahujúci údaje o type alebo kategórii telekomunikačného zariadenia.
[Formát reprezentácie: V podradených prvkoch sa uvádza textová informácia podľa použitého atribútu základného číselníka.]
[Hodnoty: Podradené prvky sa vypĺňajú v súlade so základným číselníkom CL004005 Typ telefónneho čísla.]
Číslo
(D.1.4.2)
NumberZložený dátový prvok pre štruktúrované telefónne číslo.

D.1.4.2 Číslo (Number)

Skrátená forma popisu súčastí dátového prvku Číslo (Number)

Slovensky
Verzia
Stav
Gestor
Anglicky XMLSpresňujúce informácie a podmienky
Číslo
(D.1.4.2)
1.1
Nepovinný
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
NumberZložený dátový prvok pre štruktúrované telefónne číslo.
[Má súčasti:
Formátované číslo
Medzinárodné smerové číslo
Národné číslo
Smerové číslo
Účastnícke číslo
Sublinka]
[Hodnoty: Neobsahuje.]
Formátované číslo
(D.1.4.2.1)
1.1
Nepovinný
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
FormattedNumberObsahuje reprezentáciu telekomunikačného číselného reťazca.
[Formát reprezentácie: Textový reťazec, tvorený tromi skupinami znakov, pričom prvá skupina začína znakom „+“ alebo znakmi „00“.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: 20 znakov.]
[Hodnoty: Vypĺňa sa v súlade s aktuálnym číslovacím plánom, ktorý svojim opatrením vydáva Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.]
[Založené na: Opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 8. decembra 2011 č. O–26/2011 o číslovacom pláne.]
[Poznámky: Takáto podoba sa ťažko parsuje. Ak je použité formátované číslo, nepoužíva sa neformátovaná podoba.
Príklad použitia: +421 48 4324134.]
Medzinárodné smerové číslo
(D.1.4.2.2)
1.1
Nepovinný
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
InternationalCountryCodeKód krajiny podľa ITU, ktorý identifikuje špecifickú krajinu, krajiny v integrovanom číselnom pláne alebo špecifickú geografickú oblasť.
[Formát reprezentácie: Textový reťazec, ktorý, začína znakom „+“ alebo znakmi „00“.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: 10 znakov.]
[Hodnoty: Vypĺňa sa v súlade s číslovacím plánom, ktoré svojim opatrením vydáva Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.]
[Založené na: Opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 8. decembra 2011 č. O–26/2011 o číslovacom pláne.]
Národné číslo
(D.1.4.2.3)
1.1
Nepovinný
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
NationalNumberNiektoré oblasti majú dve predvoľby – vnútroštátne a zahraničné medzimestské predvoľby, tento prvok obsahuje vnútroštátnu predvoľbu.
[Formát reprezentácie: Textový reťazec.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: 20 znakov.]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.]
[Poznámky: V Slovenskej republike sa nepoužíva.]
Smerové číslo
(D.1.4.2.4)
1.1
Nepovinný
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
AreaCityCodeDefinuje buď číslovanie v rámci jednej krajiny (alebo skupiny krajín či geografickej oblasti) alebo sieť – službu.
V Slovenskej republike je to ekvivalent národného cieľového kódu.]
[Formát reprezentácie: Textový reťazec.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: 10 znakov.]
[Hodnoty: Vypĺňa sa v súlade s číslovacím plánom, ktoré svojim opatrením vydáva Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.]
[Založené na: Opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 8. decembra 2011 č. O–26/2011 o číslovacom pláne.]
Účastnícke číslo
(D.1.4.2.5)
1.1
Nepovinný
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
SubscriberNumberČíslo, ktoré identifikuje užívateľa siete alebo číslovacej oblasti.
[Formát reprezentácie: Textový reťazec.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: 20 znakov.]
[Hodnoty: Pre čísla slovenských operátorov sa vypĺňa v súlade s číslovacím plánom, ktoré svojim opatrením vydáva Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb. Obsahuje aspoň jednu číslicu.]
[Pravidlá použitia: Okrem číslic môže najmä v údajoch zo zahraničia obsahovať medzery, spojovacie znamienka alebo periódy.]
[Založené na: Opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 8. decembra 2011 č. O–26/2011 o číslovacom pláne.]
Sublinka
(D.1.4.2.6)
1.1
Nepovinný
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
ExtensionMôže obsahovať PBX linku, PIN pagera, faxovú podadresu alebo ďalšie doplňujúce adresné informácie.
[Formát reprezentácie: Textový reťazec.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: 10 znakov.]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.]

D.1.5 Elektronická adresa (ElectronicAddress)

Skrátená forma popisu súčastí dátového prvku Elektronická adresa (ElectronicAddress)

Slovensky
Verzia
Stav
Gestor
Anglicky XMLSpresňujúce informácie a podmienky
Elektronická adresa
(D.1.5)
1.5
Nepovinný
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
ElectronicAddressZložený dátový prvok pre elektronický kontakt.
[Má súčasti:
Internetová adresa
dsig:KeyInfo]
[Ontológia: foaf:homepage]
[Hodnoty: Neobsahuje.]
[Poznámky: Používa sa pre rôzne súčasti elektronickej adresy ako napríklad e-mail alebo webová adresa.]
Internetová adresa
(D.1.5.1)
1.5
Nepovinný
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
InternetAddressUvádza sa kontakt pre rôzne typy elektronických adries v prostredí internetu.
[Formát reprezentácie: Uvádza sa v tvare URI ako „typ: adresa“. Adresa je v tvare textových reťazcov, oddelených bodkami. Za znakom „:“ spravidla nasleduje zdvojený znak „//”. V prípade emailovej adresy sa namiesto prvej bodky uvádza znak „@”]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 255 znakov.]
[Hodnoty: Rozoznávajú sa typy ako mailto (mailová adresa), http (webová adresa), ftp, ldap a podobne. Časť adresy vo väčšine prípadov dodržiava radenie textových reťazcov podľa podradenia doménových mien.]
dsig:KeyInfo
(D.1.5.2)
1.1
Nepovinný
Národný bezpečnostný úrad
Dsig:KeyInfoMedzinárodný štandard pre digitálne podpisy podľa W3C-XMLDSig.
[Formát reprezentácie: V súlade s definíciami k W3C-XMLD Sig.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 2047 znakov.]
[Hodnoty: V súlade s definíciami k W3C-XMLD Sig.]
[Založené na: Odporúčania W3C XML-Signature Syntax and Processing.]

D.1.6 Identifikátor (ID)

Skrátená forma popisu súčastí dátového prvku Identifikátor (ID)

Slovensky
Verzia
Stav
Gestor
Anglicky XMLSpresňujúce informácie a podmienky
Identifikátor
(D.1.6)
1.1
Nepovinný
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
IDZložený dátový prvok pre rôzne identifikátory.
[Má súčasti:
Typ identifikátora
Hodnota identifikátora]
[Hodnoty: Neobsahuje.]
[Ontológia: adms:Identifier]
Typ identifikátora
(D.1.6.1)
1.1
Nepovinný
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
IdentifierTypeZložený dátový prvok pre základný číselník, obsahujúci údaje o type použitého identifikátora.
[Formát reprezentácie: V podradených prvkoch sa uvádza textová informácia podľa použitého atribútu základného číselníka.]
[Hodnoty: Podradené prvky sa vypĺňajú v súlade so základným číselníkom CL004001 Identifikátor.]
[Pravidlá použitia: Uvádza sa vo dvojici s Hodnotou identifikátora. Je možné viacnásobné použitie, pričom každý typ sa spravidla používa práve raz.]
Hodnota identifikátora
(D.1.6.2)
1.1
Nepovinný
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
IdentifierValueObsahuje samotnú hodnotu použitého identifikátora.
[Formát reprezentácie: V závislosti od typu identifikátora, vo všeobecnosti je to reťazec znakov.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 50 znakov. Pri existujúcej presne definovanej dĺžke identifikátora, napríklad IČO, je možné zmenšiť na príslušný počet znakov.]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.]
[Pravidlá použitia: Uvádza sa vo dvojici s Typom identifikátora. Môže byť použitý viackrát, pričom pre každý typ identifikátora sa môže použiť práve raz.]

2. Osobitné dátové typy a samostatné dátové prvky

D.3 Osobitné dátové typy

D.3.1 Dátový prvok s históriou (DataElementWithHistory)

Skrátená forma popisu súčastí dátového typu Lokalizovaný dátový prvok (DataElementWithHistory)

Slovensky
Verzia
Stav
Gestor
Anglicky XMLSpresňujúce informácie a podmienky
Dátový prvok s históriou
(D.3.1)
1.1
Nepovinný
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
DataElementWithHistoryOsobitný dátový typ pre dátové prvky so sledovaním historických zmien ich obsahu.
[Formát reprezentácie: Podľa formátu pôvodného dátového prvku.]
[Hodnoty: Obsahuje vlastnú hodnotu príslušného dátového prvku v danom časovom období.]
[Pravidlá použitia: Tento dátový prvok sa nepoužije bez atribútu „Current“ a „EffectiveFrom“ a ak má dátový prvok ukončenú platnosť, tak ani bez atribútu „EffectiveTo“. Môže byť použitý viackrát.]
Atribúty: Current, EffectiveFrom, EffectiveTo
CurrentObsahuje označenie, či je príslušný dátový prvok historicky posledný aktuálny.
[Hodnoty:
„true“ – je aktuálne účinný,
„false“ – jeho účinnosť bola ukončená.]
[Poznámky: Je určený na zrýchlené vyhľadanie aktuálne účinných hodnôt.]
EffectiveFromDátum, od ktorého dátový prvok nadobudol účinnosť, to znamená, odkedy je relevantne použiteľný.
[Formát reprezentácie: Podľa štandardného formátu Date v jazyku Extensible Markup Language (XML).]
[Hodnoty: Podľa formátu Date. Presnosť je na úrovni dňa.]
EffectiveToDátum, kedy bola účinnosť dátového prvku ukončená, to znamená, dokedy je ešte relevantne použiteľný.
[Formát reprezentácie: Podľa štandardného formátu Date v jazyku Extensible Markup Language (XML).]
[Hodnoty: Podľa formátu Date. Presnosť je na úrovni dňa. Ak účinnosť nie je ukončená, neobsahuje žiadnu hodnotu.]
[Pravidlá použitia: Koniec účinnosti nemôže byť skorší ako začiatok účinnosti.]

D.3.2 Lokalizovaný dátový prvok (LocalizedDataElement)

Skrátená forma popisu súčastí dátového typu Lokalizovaný dátový prvok (LocalizedDataElement)

Slovensky
Verzia
Stav
Gestor
Anglicky XMLSpresňujúce informácie a podmienky
Lokalizovaný dátový prvok
(D.3.2)
1.1
Nepovinný
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
LocalizedDataElementOsobitný dátový typ pre jazykové verzie dátových prvkov.
[Formát reprezentácie: Podľa formátu pôvodného dátového prvku.]
[Hodnoty: Obsahuje vlastnú hodnotu príslušnej jazykovej verzie identifikovanej atribútom „Language“.]
[Pravidlá použitia: Tento dátový prvok sa nepoužije bez atribútu „Language“. Môže byť použitý viackrát, ale pre jednu jazykovú verziu iba jeden krát.]
Atribúty: Language
LanguageObsahuje identifikáciu použitého jazyka.
[Hodnoty: Vypĺňa sa v súlade s dátovým prvkom Kód položky podľa základného číselníka CL010076 Jazyky.]
[Založené na: RFC 5646: Značky pre identifikáciu jazykov. STN ISO 639-1 Kódy názvov jazykov. Časť 1: Dvojmiestne abecedné kódy (01 0400). STN ISO 639-2 Kódy názvov jazykov. Časť 2: Trojmiestne abecedné kódy (01 0400).]

D.3.3 Lokalizovaný dátový prvok s históriou (LocalizedDataElementWithHistory)

Skrátená forma popisu súčastí dátového typu Lokalizovaný dátový prvok s históriou (LocalizedDataElementWithHistory)

Slovensky
Verzia
Stav
Gestor
Anglicky XMLSpresňujúce informácie a podmienky
Lokalizovaný dátový prvok s históriou
(D.3.3)
1.1
Nepovinný
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
LocalizedDataElementWithHistoryOsobitný dátový typ pre jazykové verzie dátových prvkov so sledovaním historických zmien ich obsahu.
[Formát reprezentácie: Podľa formátu pôvodného dátového prvku.]
[Hodnoty: Obsahuje vlastnú hodnotu príslušnej jazykovej verzie identifikovanej atribútom „Language“ v danom časovom období.]
[Pravidlá použitia: Tento dátový prvok sa nepoužije bez atribútu „Language“, „Current“ a „EffectiveFrom“, a ak má dátový prvok ukončenú platnosť, tak ani bez atribútu „EffectiveTo“. Môže byť použitý viackrát, ale pre jednu jazykovú verziu v jednom čase iba jeden krát.]
Atribúty: Language, Current, EffectiveFrom, EffectiveTo
LanguageObsahuje identifikáciu použitého jazyka.
[Hodnoty: Vypĺňa sa v súlade s dátovým prvkom Kód položky podľa základného číselníka CL010076 Jazyky.]
[Založené na: Technické normy.11l)]
CurrentObsahuje označenie, či je príslušný dátový prvok historicky posledný aktuálny.
[Hodnoty:
„true“ – je aktuálne účinný,
„false“ – jeho účinnosť bola ukončená.]
[Poznámky: Je určený na zrýchlené vyhľadanie aktuálne účinných hodnôt.]
EffectiveFromDátum, od ktorého dátový prvok nadobudol účinnosť, to znamená, odkedy je relevantne použiteľný.
[Formát reprezentácie: Podľa štandardného formátu Date v jazyku Extensible Markup Language (XML).]
[Hodnoty: Podľa formátu Date. Presnosť je na úrovni dňa.]
EffectiveToDátum, kedy bola účinnosť dátového prvku ukončená, to znamená, dokedy je ešte relevantne použiteľný.
[Formát reprezentácie: Podľa štandardného formátu Date v jazyku Extensible Markup Language (XML).]
[Hodnoty: Podľa formátu Date. Presnosť je na úrovni dňa. Ak účinnosť nie je ukončená, neobsahuje žiadnu hodnotu.]
[Pravidlá použitia: Koniec účinnosti nemôže byť skorší ako začiatok účinnosti.]

D.3.4 Dátový prvok pre základný číselník (CodelistDataElement)

Skrátená forma popisu súčastí dátového typu Dátový prvok pre základný číselník (CodelistDataElement)

Slovensky
Verzia
Stav
Gestor
Anglicky XMLSpresňujúce informácie a podmienky
Dátový prvok pre základný číselník
(D.3.4)
1.0
Nepovinný
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
CodelistDataElementZložený dátový prvok používajúci údaje podľa základných číselníkov.
[Má súčasti:
Nečíselníkový údaj
Základný číselník]
[Hodnoty: Neobsahuje.]
Nečíselníkový údaj
(D.3.4.1)
1.0
Nepovinný
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
NonCodelistDataObsahuje voľnú nečíselníkovú hodnotu.
[Formát reprezentácie: Textový reťazec.]
[Pravidlá použitia: Používa sa ak hodnotu nie je možné nájsť v číselníku, pričom vtedy je povinný.]
[Poznámky: Hodnotu nie je spravidla možné nájsť ak ide o informáciu zo zahraničia, napríklad ak v súvislosti so slovenským číselníkom obcí ide o obec v zahraničí.]
Základný číselník
(D.5)
CodelistZložený dátový prvok, ktorý obsahuje položku zo základného číselníka.
[Pravidlá použitia: Pri prenose nepodpísaných údajov vychádzajúcich z údajov základného číselníka je povinné použitie tohto dátového prvku povinné.
Povinnou súčasťou tohto dátového prvku sú dátové prvky Kód číselníka, Položka číselníka, Kód položky a Názov položky v tomto poradí.
Atribúty Current, EffectiveFrom a EffectiveTo nie sú v jednotlivých podradených dátových prvkoch pri prenose údajov povinné.]

D.3.5 Dátový prvok pre základný číselník s históriou (CodelistDataElementWithHistory)

Skrátená forma popisu súčastí dátového typu Dátový prvok pre základný číselník s históriou (CodelistDataElementWithHistory)

Slovensky
Verzia
Stav
Gestor
Anglicky XMLSpresňujúce informácie a podmienky
Dátový prvok pre základný číselník s históriou
(D.3.5)
1.0
Nepovinný
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
CodelistDataElementWithHistoryZložený dátový prvok so sledovaním historických zmien obsahu, používajúci údaje podľa základných číselníkov.
[Formát reprezentácie: Dátový typ „Dátový prvok pre základný číselník“.]
[Hodnoty: Podradené prvky sa vypĺňajú v súlade s dátovým prvkom pre základný číselník.]
[Pravidlá použitia: Pri prenose nepodpísaných údajov vychádzajúcich z údajov základného číselníka je použitie tohto dátového prvku povinné.
Tento dátový prvok sa nepoužije bez atribútu „Current“ a „EffectiveFrom“ a ak má dátový prvok ukončenú platnosť, tak ani bez atribútu „EffectiveTo“.
Povinnou súčasťou tohto dátového prvku sú dátové prvky Kód číselníka, Položka číselníka, Kód položky a Názov položky v tomto poradí.
Atribúty Current, EffectiveFrom a EffectiveTo nie sú v jednotlivých podradených dátových prvkoch pri prenose údajov povinné]
Atribúty: Current, EffectiveFrom, EffectiveTo
CurrentObsahuje označenie, či je príslušný dátový prvok historicky posledný aktuálny.
[Hodnoty:
„true“ – je aktuálne účinný,
„false“ – jeho účinnosť bola ukončená.]
[Poznámky: Je určený na zrýchlené vyhľadanie aktuálne účinných hodnôt.]
EffectiveFromDátum, od ktorého dátový prvok nadobudol účinnosť, to znamená, odkedy je relevantne použiteľný.
[Formát reprezentácie: Podľa štandardného formátu Date v jazyku Extensible Markup Language (XML).]
[Hodnoty: Podľa formátu Date. Presnosť je na úrovni dňa.]
EffectiveToDátum, kedy bola účinnosť dátového prvku ukončená, to znamená, dokedy je ešte relevantne použiteľný.
[Formát reprezentácie: Podľa štandardného formátu Date v jazyku Extensible Markup Language (XML).]
[Hodnoty: Podľa formátu Date. Presnosť je na úrovni dňa. Ak účinnosť nie je ukončená, neobsahuje žiadnu hodnotu.]
[Pravidlá použitia: Koniec účinnosti nemôže byť skorší ako začiatok účinnosti.]
Nečíselníkový údaj
(D.3.4.1)
NonCodelistDataObsahuje voľnú nečíselníkovú hodnotu.
[Formát reprezentácie: Textový reťazec.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 2047 znakov.]
[Pravidlá použitia: Používa sa ak hodnotu nie je možné nájsť v číselníku, pričom vtedy je povinný.]
[Poznámky: Hodnotu nie je spravidla možné nájsť ak sa o zahraničnú informáciu zo zahraničia, napríklad ak sa v súvislosti so slovenským číselníkom obcí jedná o obec zo zahraničia.]
Základný číselník
(D.5)
CodelistZložený dátový prvok, ktorý obsahuje položku zo základného číselníka.
[Pravidlá použitia: Pri prenose nepodpísaných údajov vychádzajúcich z údajov základného číselníka je povinné použitie tohto dátového prvku povinné.
Povinnou súčasťou tohto dátového prvku sú dátové prvky Kód číselníka, Položka číselníka, Kód položky a Názov položky v tomto poradí.
Atribúty Current, EffectiveFrom a EffectiveTo nie sú v jednotlivých podradených dátových prvkoch pri prenose údajov povinné.]

D.6 Samostatné dátové prvky

D.6.1 Referencovateľný identifikátor

Slovensky
Verzia
Stav
Gestor
Anglicky XMLSpresňujúce informácie a podmienky
Referencovateľný identifikátor
(D.6.1)
1.0
Nepovinný
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
ReferenceIdentifierObsahuje referencovateľný identifikátor.
[Formát reprezentácie: Uniform Resource Identifier (URI).]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 2047 znakov.]
[Hodnoty: Podľa § 2 písm. t) a § 46.]

D.6.2 Zdroj (Source)

Slovensky
Verzia
Stav
Gestor
Anglicky XMLSpresňujúce informácie a podmienky
Zdroj
(D.6.2)
1.0
Nepovinný
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
SourceZložený dátový prvok pre určenie zdroja údaja.
[Má súčasti:
Zdrojový register
Registrátor
Registračné číslo]
[Hodnoty: Neobsahuje.]
Zdrojový register
(D.6.2.1)
1.0
Nepovinný
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
SourceRegisterZložený dátový prvok pre číselník, obsahujúci údaje o zdrojovom registri.
[Formát reprezentácie: V podradených prvkoch sa uvádza textová informácia podľa použitého atribútu základného číselníka.]
[Hodnoty: Podradené prvky sa vypĺňajú v súlade so základným číselníkom CL010112 Zdrojový register.]
Registrátor
(D.6.2.2)
1.0
Nepovinný
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
RegistrationOfficeUvádza sa názov registrátora, ktorý zapísal, zmenil alebo vymazal zdrojový údaj v zdrojovom registri.
[Formát reprezentácie: Textový reťazec.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 255 znakov.]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.
Príklady použitia: Okresný súd Nitra, Okresný úrad Topoľčany.]
Registračné číslo
(D.6.2.3)
1.0
Nepovinný
Štatistický úrad Slovenskej republiky
RegistrationNumberUvádza sa registračné číslo príslušného konania alebo činnosti, v rámci ktorého sa príslušný zdrojový údaj zapísal, zmenil alebo vymazal.
[Formát reprezentácie: Textový reťazec.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 255 znakov.]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.
Príklady použitia: 470-15214, 203/Na-96/507.]
[Poznámky: Spravidla sa uvádza príslušné číslo spisu. Obchodný register napríklad používa „oddiel“ a „vložka“ – reťazec, tvorený číslami oddelenými medzerou, Živnostenský register a registre, evidencie a zoznamy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zase „registračné číslo“.]

D.6.3 Párovací kód vyplnených údajov

Slovensky
Verzia
Stav
Gestor
Anglicky XMLSpresňujúce informácie a podmienky
Párovací kód vyplnených údajov
(D.6.3)
1.0
Nepovinný
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
SynchCodeFilledDataObsahuje údaj, ktorý slúži na priradenie vyplnených údajov elektronického formulára k príslušnému elektronickému formuláru vrátane príslušnej verzie.
[Formát reprezentácie: Uniform Resource Identifier (URI).]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: 1023 znakov.]
[Hodnoty: Jeho hodnota je tvorená identifikátorom elektronického formulára a jeho verzie v štruktúre referencovateľného identifikátora.]

“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 11i až 11l znejú:

11i) STN EN ISO 3166-1 Kódy názvov krajín a ich častí. Časť 1: Kódy krajín (ISO 3166-1: 2013) (01 0190).

11j) ISO 13616 Finančné služby. Medzinárodné bankové číslo účtu (IBAN).

11k) ISO 9362 Bankovníctvo. Bankové telekomunikačné správy. Bankové identifikačné kódy (BIC).

11l) RFC 5646: Značky pre identifikáciu jazykov. STN ISO 639-1 Kódy názvov jazykov. Časť 1: Dvojmiestne abecedné kódy (01 0400). STN ISO 639-2 Kódy názvov jazykov. Časť 2: Trojmiestne abecedné kódy (01 0400).“.

20. V prílohe č. 3 sa slová „gestor elektronického formulára“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „gestor elektronickej služby“ v príslušnom tvare.

21. V prílohe č. 3 bode 2.2.1 písm. f) sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „jazyk sa vypĺňa v súlade so základným číselníkom CL010076 Jazyky“.

22. V prílohe č. 3 sa bod 2.2 dopĺňa bodom 2.2.3, ktorý znie:

2.2.3 Identifikačné údaje elektronického formulára môžu byť podľa potreby rozšírené o ďalšie položky.“.

23. V prílohe č. 3 bode 2.3.2 sa slová „SynchCode- VyplneneData“ nahrádzajú slovami „SynchCodeFilledData“.

24. V prílohe č. 3 bode 2.6.8 prvá veta znie:

„Pri používaní značkovacieho jazyka XSL-FO alebo podpisových prezentácií vo formátoch HTML alebo XHTML sa vo vlastnostiach písma ako prvý font požadovaný pre zobrazenie uvádza Arial, Times New Roman alebo Courier New, pričom sa súčasne ako ďalší alebo ako druhý v poradí, ak ide o podpisovú prezentáciu, uvádza aj názov príslušného použitého generického fontu.“.

25. V prílohe č. 3 bode 2.6.9 sa slovo „Unified“ nahrádza slovom „Uniform“.

26. V prílohe č. 3 sa bod 2.6 dopĺňa bodom 2.6.11, ktorý znie:

2.6.11 K elektronickému formuláru sa spravidla poskytuje aj prezentácia na čítanie bez možnosti úprav dátových polí, a to vo formáte HTML alebo XHTML, pričom doplnkovo môžu byť poskytnuté ďalšie takéto prezentácie v iných formátoch. V príslušnej prezentačnej schéme sa pre transformáciu dátových prvkov do prezentácie vo formáte HTML alebo XHTML používa jazyk XSL Transformations 1.0 (XSLT). Požiadavky podľa tohto bodu a bodu 2.6.7 je možné splniť aj jednou spoločnou prezentačnou schémou a prezentáciou.“.

27. V prílohe č. 3 bode 3.1 sa slovo „vytvárania“ nahrádza slovom „publikovania“.

28. V prílohe č. 3 bode 3.1.1 sa na konci pripája táto veta: „Každá oprava alebo úprava publikovaného elektronického formulára vrátane doplnenia alebo úpravy jeho súčastí sa vykonáva vznikom novej verzie tohto formulára bez zmeny pôvodnej verzie.“.

29. V prílohe č. 3 bode 3.1.2 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pričom táto sa spravidla používa aj na publikovanie elektronického formulára na inom mieste.“.

30. V prílohe č. 3 bode 3.1.5 sa pred slová „funkčného priameho odkazu“ vkladá slovo „trvalo“.

31. V prílohe č. 3 sa bod 3.1.5 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

h) súbor „meta.xml“ podľa bodu 7.6.“.

32. V prílohe č. 3 bod 3.1.7 znie:

3.1.7 Priame odkazy podľa bodu 3.1.5 sa poskytujú v štruktúre referencovateľného identifikátora, pričom pre každý jedinečný súbor sa poskytujú v trvalo nezmenenej podobe, a tieto odkazy sa v elektronickom formulári uvádzajú v atribúte „full-path-url“ súboru „manifest.xml“ podľa bodu 7.5.“.

33. V prílohe č. 3 sa bod 3.1 dopĺňa bodmi 3.1.8 a 3.1.9, ktoré znejú:

3.1.8 Pre každý elektronický formulár publikovaný v module elektronických formulárov sa spolu s ním na rovnakom mieste publikuje aj digitálny odtlačok jeho kontajnera vytvorený podľa niektorých z hašovacích funkcií podľa osobitného predpisu.11g)

3.1.9 Miesto publikovania elektronického formulára zabezpečuje integritu elektronického formulára vrátane integrity s ním súvisiacich údajov, súborov a dokumentov.“.

34. V prílohe č. 3 bode 4.2.9 posledná veta znie:

„Ak sa používa rovnaká definícia dátovej štruktúry vo všetkých použitých jazykoch alebo ak nie je závažný dôvod vytvárať pre niektoré jazyky odlišnú definíciu dátovej štruktúry, spravidla sa pre každý jazyk vytvára samostatná prezentačná schéma ako súčasť jedného elektronického formulára, inak sa spravidla vytvára nový elektronický formulár.“.

35. V prílohe č. 3 bode 5.1.1 sa vypúšťajú slová „alebo môže existovať jedna spoločná prezentácia pre oba úkony“.

36. V prílohe č. 3 bode 5.1.2 sa slová „kontajneri pre podpisované XML údaje“ nahrádzajú slovami „kontajneri XML údajov“.

37. V prílohe č. 3 bode 6.3.3 sa vypúšťajú slová „alebo vloženú schému“.

38. V prílohe č. 3 bode 7.1.1 sa na konci pripájajú tieto slová: „, a to aj automatizovane“.

39. V prílohe č. 3 bode 7.1.2 sa na konci pripájajú tieto slová: „a v module elektronických formulárov sa správcom tohto modulu poskytuje na stiahnutie v oboch týchto formátoch“.

40. V prílohe č. 3 bode 7.2.1 písm. g) sa slová „transformačných schém“ nahrádzajú slovami „dokumentácie elektronického formulára“.

41. V prílohe č. 3 bode 7.2.2 sa vypúšťa slovo „a),“ a na konci sa pripája táto veta: „Ak je kontajner vo formáte ZIP archívu, časť kontajnera podľa písmena a) je povinná.“.

42. V prílohe č. 3 bode 7.3.1 prvom riadku tabuľky sa za slová „náhradná reprezentácia nie je potrebná“ dopĺňajú slová „, na účel identifikácie formátu sa používa deklarácia menného priestoru s hodnotou v tvare referencovateľného identifikátora v koreňovom dátovom prvku „e-form““.

43. V prílohe č. 3 bode 7.3.2 sa slová „full-path=“/e-form/meta:meta““ nahrádzajú slovami „full-path=“/e-form/meta:meta“ filename=“meta.xml““, slová „full-path=“/e-form/xs:schema““ sa nahrádzajú slovami „full-path=“/e-form/xs:schema“ filename=“schema.xsd““, slová „full-path=“/e-form/data:data““ sa nahrádzajú slovami „full-path=“/e-form/data:data“ filename=“data.xml““, slová „full-path=“/e-form/content:file1"“ sa nahrádzajú slovami „full-path=“/e-form/content:file[@id=’1’]"“, slová „media-destination-description“ sa nahrádzajú slovami „media-destination-type-description“, slová „full-path=“/e-form/content:file2"“ sa nahrádzajú slovami „full-path=“/e-form/content:file[@id=’2’]"“, slová „‹content:file1 xmlns:content=“urn:content:1.0“›“ sa nahrádzajú slovami „‹content:file id=“1“ xmlns:content=“urn:content:1.0“›“, slová „‹/content:file1›“ a „‹/content:file2›“ sa nahrádzajú slovami „‹/content:file›“ a slová „‹content:file2 xmlns:content=“urn:content:1.0“›“ sa nahrádzajú slovami „‹content:file id=“2“ xmlns:content=“urn:content:1.0“›“.

44. V prílohe č. 3 bod 7.5.2 znie:

7.5.2 Príkladná štruktúra obsahu súboru „manifest.xml“ je

<?xml version=„1.0“ encoding=„UTF-8“?>

<manifest:manifest xmlns:manifest=„urn:manifest:1.0“>

<manifest:file-entry media-type=„text/xml“ full-path=„meta.xml“ filename=“meta.xml“ />

<manifest:file-entry media-type=„text/xml“ full-path=„schema.xsd“ filename=“schema.xsd“ />

<manifest:file-entry media-type=„text/xml“ full-path=„data.xml“ filename=“data.xml“ />

<manifest:file-entry media-type=„text/xml“

media-destination=„screen“

media-destination-type=“application/xhtml+xml“

media-destination-type-description=“XHTML“

media-language=„sk“

full-path=„Content/filler-xhtml-sk.xml“

description=“transformácia do povinnej prezentácie pre vypĺňanie vo formáte XHTML v ÚPVS“

filename=“filler-xhtml-sk.xslt“ />

<manifest:file-entry media-type=“application/xslt+xml“

media-destination=“print“

media-destination-type=“application/xml“

media-destination-type-description=“XSLFO“

media-language=“sk“

full-path=“Content/print-pdf-sk.xslt“

description=“transformácia do povinnej prezentácie pre tlač vo formáte PDF v ÚPVS“

filename=“print-pdf.xslt“

xslfo-reference-procesor="Apache FOP 1.1"

xslfo-reference-procesor-url=“http://prislusna-adresa/.../fop-1.1-bin.zip“ />

<manifest:file-entry media-type=“application/xslt+xml“

media-destination=“sign“

media-destination-type=“application/xhtml+xml“

media-destination-type-description=“XHTML“

media-language=“sk“

full-path=“Content/sign-xhtml-upvs-sk.xslt“

full-path-url=“http://data.gov.sk/.../sign-xhtml-upvs-sk.xslt“

description=“transformácia do povinnej prezentácie pre podpisovanie vo formáte XHTML v ÚPVS“

filename=“sign-xhtml-upvs-sk.xslt“ />

<manifest:file-entry media-type=“application/xml“

media-destination=“screen“

media-destination-type=“text/html“

media-destination-type-description=“HTML“

media-language=“sk“

full-path=“http://data.gov.sk/.../nazov.xml“

description=“referencia na externý pomocný súbor uložený v inom e-formulári“

filename=“nazov.xml“

target-environment=“určený-názov“

reference-transform-algorithm=“http://www.w3.org/2006/12/xml-c14n11“

reference-digest-method-algorithm=“http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha384“

reference-digest-value=“dGhpcyBpcyBub3QgYSBzaWduYXR1cmUK...“

description=“referencia na externý súbor uložený v inom e-formulári“ />

<manifest:file-entry media-type=“text/xml“

media-destination=“screen“

media-destination-type=“application/xhtml+xml“

media-destination-type-description=“HTML“

media-language=“sk“

full-path=“Content/filler.xml“

target-environment=“určený-názov“

description=“pomocný súbor prezentačnej schémy XYZ pre vypĺňanie“

filename=“filler.xml“ />

<manifest:file-entry media-type=„application/pdf“

media-destination=„print“

media-language=„sk“

full-path=„Presentation/print-pdf.pdf“

description=“povinná prezentácia pre tlač bez vyplnených údajov“

filename=“print-pdf.pdf“ />

<manifest:file-entry media-type=„application/zip“

media-destination=„screen“

full-path=„Content/myfiller.bin“ description=“pomocný súbor prezentačnej schémy XYZ pre vypĺňanie“

filename=“myfiller.bin“

target-environment=“určený názov“ />

<manifest:file-entry media-type=„application/xml“

media-destination=„x-email-notify“

media-destination-type-description=“HTML“

full-path=„Content/email.xml“

filename=“email.xml“

tager-environment=“určený názov“ />

<manifest:file-entry media-type=„plain/text“

media-destination=„sign“

full-path=„Presentation/anotherfilleddatasigned.txt“

filename=“anotherfilleddatasigned.txt“

description=“uložená podpisová TXT prezentácia s vyplnenými údajmi“ />

<manifest:file-entry media-type=„image/png“

full-path=„Thumbnails/page_1.png“

filename=“page_1.png“ />

<manifest:file-entry media-type=“application/font-sfnt“

full-path=“http://prislusna-adresa/..../arial32.exe“

full-path-url=“http://prislusna-adresa/..../arial32.exe“

description=“font Arial pre povinnú tlačovú prezentáciu vo formáte PDF vytvorenú transformáciou v ÚPVS“

filename=“arial32.exe“

xslfo-reference-procesor="Apache FOP 1.1"

xslfo-reference-procesor-url=“ http://prislusna-adresa/.../fop-1.1-bin.zip“

reference-digest-method-algorithm=“http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha384“

reference-digest-value=“b69deb868b45e618be766c8252e03a5...“ />

<manifest:file-entry media-type=“application/font-sfnt“

media-destination=„print“

media-destination-type=“application/xml“

media-destination-type-description=“XSLFO“

media-language=“sk“

full-path=“Content/opens___.ttf“

full-path-url=“http://prislusna-adresa/..../opens___.ttf“

description=“font OpenSymbol“

filename=“opens___.ttf“

xslfo-reference-procesor="Apache FOP 1.1"

xslfo-reference-procesor-url=“ http://prislusna-adresa/.../fop-1.1-bin.zip“

reference-digest-method-algorithm=“http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha384“

reference-digest-value=“1b12500a113137719738c34a341b3...“ />

<manifest:file-entry media-type=“text/xml“ full-path=“attachments.xml“

filename=“attachments.xml“ />

<manifest:file-entry media-type=“text/xml“ full-path=“settings.xml“

filename=“settings.xml“ />

</manifest:manifest>

45. V prílohe č. 3 bode 7.5.3 sa vypúšťa slovo „Úplná“ a slová „‹xs:attribute type="xs:string" name="filename" use="optional"/›“ sa nahrádzajú slovami „‹xs:attribute type="xs:string" name="filename" use="required"/›“.

46. V prílohe č. 3 bodoch 7.5.5 a 7.5.6 sa slová „rozhranie FileEntry“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „prvok „file-entry“ v príslušnom tvare.

47. V prílohe č. 3 bode 7.5.6 písmen c) a d) znejú:

c) „media-destination-type“ pre opis mimetype súboru, ktorý je výsledkom transformácie definovanej v prezentačnej schéme; spravidla obsahuje hodnotu zaregistrovanú podľa osobitnej technickej normy,14a)

d) „media-destination-type-description“ pre jednoznačnú strojovo spracovateľnú identifikáciu výsledku transformácie, pričom predpísanou hodnotou pre príslušné povinné prezentačné schémy je „XSLFO“ pre tlač vo formáte PDF podľa bodu 2.6.6, „HTML“ a „XHTML“ pre podpisovanie a vypĺňanie podľa bodov 2.6.5 a 2.6.7, „TXT“ pre podpisovanie podľa bodu 2.6.7; pre iné ako povinné transformácie sa používajú iné identifikácie ako uvedené v tomto bode, a to po dohode s ministerstvom podľa § 4 ods. 1 písm. c) zákona zo skratky názvu použitého formátu alebo jeho prípony, pričom sa zabezpečuje, aby bola identifikácia jednoznačná a nekonfliktná s inými formátmi,“.

48. V prílohe č. 3 bode 7.5.6 písm. j) sa na konci pripájajú tieto slová: „, pričom sa nemusí používať, ak ide o prezentačnú schému určenú na vykonanie transformácie do prezentácie modulom elektronických formulárov“.

49. V prílohe č. 3 bode 7.5.6 písm. l) sa za slová „priameho odkazu“ vkladajú slová „na stiahnutie“.

50. V prílohe č. 3 bode 7.5.6 písm. m) sa za slovo „súborov“ vkladajú slová „vo formáte XML“.

51. V prílohe č. 3 bode 7.5.6 písm. n) sa slová „hašovaciu funkciu použitú“ nahrádzajú slovami „hašovacej funkcie použitej“.

52. V prílohe č. 3 bode 7.5.7 sa slová „e) a k)“ nahrádzajú slovami „e), j), k) a l)“.

53. V prílohe č. 3 sa bod 7.5 dopĺňa bodmi 7.5.8 a 7.5.9, ktoré znejú:

7.5.8 Podmienky vypĺňania atribútov podľa bodu 7.5.6 sú

a) atribúty „media-type“, „full-path“ a „filename“ sa vypĺňajú pre každý súbor elektronického formulára,

b) atribúty „reference-digest-method-algorithm“ a „reference-digest-value“ sa vypĺňajú pre každý externe uložený súbor elektronického formulára, a ak ide o súbor v jazyku XML, vypĺňa sa aj atribút „reference-transform-algorithm“,

c) atribúty „media-destination“, „media-destination-type“ a „media-destination-type-description“ sa vypĺňajú pre každú prezentačnú schému elektronického formulára,

d) atribúty „xslfo-reference-procesor“ a „xslfo-reference-procesor-url“ sa vypĺňajú pre každú prezentačnú schému elektronického formulára používajúcu referenčný XSL-FO procesor alebo správne spracovateľnú referenčným XSL-FO procesorom,

e) atribút „media-language“ sa vypĺňa podľa podmienky v bode 7.5.6 písm. e),

f) atribút „target-environment“ sa vypĺňa podľa podmienky v bode 7.5.6 písm. j),

g) atribút „full-path-url“ sa vypĺňa pre každú súčasť elektronického formulára, pre ktorú sa poskytuje funkčný priamy odkaz,

h) atribút „description“ sa vypĺňa podľa potreby.

7.5.9 Pre každú prezentačnú schému sa v elektronickom formulári vytvára jedinečná kombinácia hodnôt atribútov podľa bodu 7.5.6 písm. b), d), e) a j), a to aj vtedy, ak nie sú použité atribúty „target-environment“ alebo „media-language“.“.

54. V prílohe č. 3 bode 7.9.5 sa slová „poskytuje rozdielnu prezentačnú schému“ nahrádzajú slovami „obsahuje osobitné prezentačné schémy“ a slová „s technickými normami.16)“ sa nahrádzajú slovami „so základným číselníkom CL010076 Jazyky“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 16 sa vypúšťa.

55. V prílohe č. 3 bode 7.10.1 sa vypúšťa druhá veta a na konci sa pripája táto veta: „Používa sa najmä pre prezentáciu pre tlač bez vyplnených údajov podľa bodu 2.6.2.“.

56. V prílohe č. 3 bode 7.12.3 sa slová „‹xs:attribute type="xs:string" name="filename" use="optional"/›“ nahrádzajú slovami „‹xs:attribute type="xs:string" name="filename" use="required"/›“.

57. Príloha č. 11 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 11 k výnosu č. 55/2014 Z. z.

Štruktúra údajov pre kontajner XML údajov

1. Dátové prvky pre kontajner XML údajov

D.4 Kontajner XML údajov (XMLDataContainer)

Skrátená forma popisu súčastí dátového prvku Kontajner XML údajov (XMLDataContainer)

SlovenskyAnglicky XMLSpresňujúce informácie a podmienky
Kontajner XML údajov
(D.4)
1.0
Povinný
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
XMLDataContainerZložený dátový prvok pre prenos obsahu XML údajov vrátane elektronických formulárov.
[Má súčasti:
XML údaje
Vložené použité schémy
Referencie použitých schém]
[Hodnoty: Neobsahuje.]
[Poznámky: Ide o hlavný koreňový prvok.]
XML údaje
(D.4.1)
1.0
Povinný
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
XMLDataDátový obsah XML údajov, ktoré sú kontajnerom prenášané, spravidla vyplnených údajov elektronického formulára.
[Stav: Povinný.]
[Hodnoty: Dátový obsah vo formáte XML.]
[Atribúty: Identifier, Version, ContentType.]
IdentifierReťazec slúži ako identifikátor elektronického formulára, ku ktorému patria dané údaje.
[Stav: Povinný pre vyplnené údaje elektronického formulára, pre iné XML údaje nepovinný.]
[Formát reprezentácie: textový reťazec.]
[Hodnoty: Identifikátor elektronického formulára podľa bodu 2.2.1 písm. b).]
[Pravidlá použitia: Ak nejde o elektronický formulár, tento atribút sa nemusí použiť, ale je možné jeho využitie na interné potreby informačných systémov verejnej správy.]
[Poznámky: Cieľom použitia je previazanie údajov s elektronickým formulárom.]
VersionReťazec slúži ako jednoznačný identifikátor verzie elektronického formulára.
[Stav: Povinný pre vyplnené údaje elektronického formulára, pre iné XML údaje nepovinný.]
[Formát reprezentácie: textový reťazec.]
[Hodnoty: Hodnota podľa prílohy č. 3 bodu 2.2.1 písm. g).]
[Pravidlá použitia: Ak nejde o elektronický formulár, tento atribút sa nemusí použiť, ale je možné jeho využitie na interné potreby informačných systémov verejnej správy.]
ContentTypeUrčuje dátový obsah objektu pre ďalšie spracovanie informačnými systémami.
[Stav: Povinný.]
[Formát reprezentácie: Predpísaný textový reťazec.]
[Hodnoty: „application/xml; charset=UTF-8“.]
[Poznámky: Existuje iba jediná hodnota, ktorá je uvedená vyššie. Je neprípustné použiť ako XML údaje formáty, ktoré používajú alebo majú zaregistrovanú inú hodnotu alebo ktoré nemajú vo svojej dokumentácii ako obvyklý spôsob prezentácie definovaný ten, ktorý je použitý v dátovom prvku Použitá prezentačná schéma.]
Vložené použité schémy
(D.4.4)
UsedSchemasEmbeddedZložený dátový prvok obsahujúci priamo vložené schémy.
Referencované použité schémy
(D.4.5)
UsedSchemasReferencedZložený dátový prvok obsahujúci referencie použitých schém.

D.4.4 Vložené použité schémy

Skrátená forma popisu súčastí dátového prvku Vložené použité schémy (UsedSchemasEmbedded)

SlovenskyAnglicky XMLSpresňujúce informácie a podmienky
Vložené použité schémy
(D.4.4)
1.0
Povinný
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
UsedSchemasEmbeddedZložený dátový prvok obsahujúci priamo vložené schémy.
[Je súčasťou:
Kontajner XML údajov]
[Má súčasti:
Vložená použitá XSD schéma
Vložená použitá prezentačná schéma]
[Hodnoty: Neobsahuje.]
[Pravidlá použitia: Ak ide o prenos iných XML údajov, vyplnenie podradených prvkov tohto prvku je povinné. Pre prenos vyplnených údajov elektronického formulára sa nepoužíva.]
Vložená použitá XSD schéma
(D.4.2.2)
1.0
Povinný
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
UsedXSDEmbeddedJednoznačná identifikácia XSD schémy použitej pre XML údaje pri podpisovaní, ktorá obsahuje celú použitú XSD schému.
[Stav: Povinný pre XML údaje, ktoré nie sú vyplnenými údajmi elektronického formulára.]
[Formát reprezentácie: Textový reťazec.]
[Hodnoty: Pri prenose vyplnených údajov elektronického formulára sa nepoužíva, pri prenose iných XML údajov obsahuje vlastnú XSD schému vo forme priamej integrácie.]
[Pravidlá použitia: Používa sa len pre XML údaje, ktoré nie sú vyplnenými údajmi elektronického formulára.]
Vložená použitá prezentačná schéma
(D.4.3.2)
1.0
Povinný
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
UsedPresentationSchemaEmbeddedJednoznačná identifikácia prezentačnej schémy, použitej pre XML údaje pri podpisovaní, ktorá obsahuje celú použitú prezentačnú schému.
[Stav: Povinný pre XML údaje, ktoré nie sú vyplnenými údajmi elektronického formulára.]
[Formát reprezentácie: Textový reťazec.]
[Hodnoty: Pri prenose vyplnených údajov elektronického formulára sa nepoužíva, pri prenose iných XML obsahuje vlastnú schému vo forme priamej integrácie.]
[Pravidlá použitia: Používa sa len pre XML údaje, ktoré nie sú vyplnenými údajmi elektronického formulára.]
[Atribúty: ContentType, MediaDestinationTypeDescription, Language, TargetEnvironment.]
ContentTypePopisuje typ prezentačnej schémy najmä pre zahraničné použitie.
[Stav: Povinný.]
[Hodnoty: Pre vyplnené údaje elektronického formulára aj iné XML údaje sa uvádza „application/xslt+xml“.]
MediaDestinationTypeDescriptionSlúži na automatizovanú identifikáciu výstupu transformácie s cieľom, aby aplikácia dokázala identifikovať, či daný typ výstupu podporuje a bude ho vedieť zobraziť.
[Stav: Povinný.]
[Formát reprezentácie: Textový reťazec.]
[Hodnoty: Povolenou hodnotou pre povinné prezentačné schémy pre podpisovanie iných XML údajov je práve jedna z možností „TXT“, „HTML“ a „XHTML“ podľa príslušného výstupu. Pre iné ako povinné transformácie sa používajú iné identifikácie ako tie pre povinné prezentácie. Iné identifikácie sa používajú iba podľa § 57c písm. b) so zohľadnením možných následkov.]
LanguageJazyk použitej prezentačnej schémy.
[Stav: Nepovinný.]
[Formát reprezentácie: Textový reťazec.]
[Hodnoty: Podľa bodu 7.9.5 prílohy č. 3.]
[Poznámky: Používa sa pre identifikáciu jazyka prezentácie XML údajov.]
TargetEnvironmentSlúži na odlíšenie nástroja alebo prostredia, pre ktoré je prezentačná schéma určená.
[Stav: Nepovinný]
[Formát reprezentácie: Textový reťazec]

D.4.5 Referencované použité schémy

Skrátená forma popisu súčastí dátového prvku Referencované použité schémy (UsedSchemasReference)

SlovenskyAnglicky XMLSpresňujúce informácie a podmienky
Referencované použité schémy
(D.4.5)
1.0
Povinný
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
UsedSchemasReferencedZložený dátový prvok obsahujúci referencie použitých schém.
[Je súčasťou:
Kontajner XML údajov]
[Má súčasti:
Referencia použitej XSD schémy
Referencia použitej prezentačnej schémy]
[Hodnoty: Neobsahuje.]
[Pravidlá použitia: Ak ide o vyplnené údaje elektronického formulára, vyplnenie podradených dátových prvkov tohto prvku je povinné. Pre iné XML údaje sa nepoužíva.]
Referencia použitej XSD schémy
(D.4.2.1)
1.0
Povinný
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
UsedXSDReferenceJednoznačná identifikácia XSD schémy použitej pre XML údaje pri podpisovaní prostredníctvom referencie.
[Stav: Povinný pre vyplnené údaje elektronického formulára.]
[Hodnoty: Pri prenose vyplnených údajov elektronického formulára sa vypĺňa v tvare Uniform Resource Identifier (URI), pri prenose iných XML údajov sa nepoužíva.]
[Atribúty: TransformAlgorithm, DigestMethod, DigestValue.]
[Pravidlá použitia: Používa sa len pre vyplnené údaje elektronického formulára, pričom definícia dátovej štruktúry vo forme XSD schémy je pripojená ako jej referencia a digitálny odtlačok.]
TransformAlgorithmAtribút identifikuje použitý transformačný algoritmus.
[Stav: Nepovinný.]
[Formát reprezentácie: Uniform Resource Identifier (URI).]
[Hodnoty: Hodnotou je Uniform Resource Identifier (URI) podľa použitého kanonikalizačného algoritmu, a to v tvare:
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315“ pre Canonical XML vo verzii 1.0,
http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#“ pre Exclusive XML Canonicalization vo verzii 1.0 alebo
http://www.w3.org/2006/12/xml-c14n11“ pre Canonical XML 1.1.]
DigestMethodAtribút identifikuje hašovaciu funkciu, ktorá bola použitá na výpočet digitálneho odtlačku.
[Stav: Povinný.]
[Formát reprezentácie: Identifikátor z použitej podpisovej politiky v tvare Object Identifier (OID) vo forme Uniform Resource Name (URN) zápisu podľa technickej normy.21)]
[Hodnoty: Používa sa niektorá z hašovacích funkcií uvedených v podpisovej politike podľa osobitného predpisu,11g) na základe ktorej je vytvorený podpis kontajnera XML údajov. Ak je kontajner XML údajov používaný bez podpisu, používa sa niektorá z hašovacích funkcií podľa osobitného predpisu,11g) napríklad „urn:oid:2.16.840.1.101.3.4.2.3“ pre hašovaciu funkciu SHA-512.]
[Založené na: Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 135/2009 Z. z. o formáte a spôsobe vyhotovenia zaručeného elektronického podpisu, spôsobe zverejňovania verejného kľúča úradu, podmienkach platnosti pre zaručený elektronický podpis, postupe pri overovaní a podmienkach overovania zaručeného elektronického podpisu, formáte časovej pečiatky a spôsobe jej vyhotovenia, požiadavkách na zdroj časových údajov a požiadavkách na vedenie dokumentácie časových pečiatok (o vyhotovení a overovaní elektronického podpisu a časovej pečiatky) v znení neskorších predpisov.
ETSI TS 102 176-1 – Elektronické podpisy a infraštruktúry (ESI): Algoritmy a parametre pre bezpečné elektronické podpisy. Časť 1: Hašovacie funkcie a asymetrické algoritmy.]
[Poznámky: Ak hodnotou nie je niektorý z algoritmov podľa podpisovej politiky, nie je možné vytvoriť platný zaručený elektronický podpis.]
DigestValueUrčuje hodnotu digitálneho odtlačku referencovaného súboru.
[Stav: Povinný.]
[Formát reprezentácie: Textový reťazec vo formáte Base64.]
Referencia použitej prezentačnej schémy
(D.4.3.1)
1.0
Povinný
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
UsedPresentationSchemaReferenceJednoznačná identifikácia prezentačnej schémy použitej pre XML údaje pri podpisovaní prostredníctvom referencie.
[Stav: Povinný pre vyplnené údaje elektronického formulára.]
[Hodnoty: Pri prenose vyplnených údajov elektronického formulára sa vypĺňa v tvare Uniform Resource Identifier (URI), pri prenose iných XML údajov sa nepoužíva.]
[Atribúty: TransformAlgorithm, DigestMethod, DigestValue, ContentType, MediaDestinationTypeDescription, Language, TargetEnvironment.]
[Poznámky: Používa sa len pre vyplnené údaje elektronického formulára, pričom definícia dátovej štruktúry vo forme prezentačnej schémy je pripojená ako jej referencia a digitálny odtlačok.]
TransformAlgorithmAtribút identifikuje použitý transformačný algoritmus.
[Stav: Nepovinný.]
[Formát reprezentácie: Uniform Resource Identifier (URI).]
[Hodnoty: Hodnotou je Uniform Resource Identifier (URI) podľa použitého kanonikalizačného algoritmu, a to v tvare:
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315“ pre Canonical XML vo verzii 1.0,
http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#“ pre Exclusive XML Canonicalization vo verzii 1.0 alebo
http://www.w3.org/2006/12/xml-c14n11“ pre Canonical XML 1.1.]
DigestMethodAtribút identifikuje algoritmus použitý na výpočet digitálneho odtlačku.
[Stav: Povinný.]
[Formát reprezentácie: Identifikátor z použitej podpisovej politiky v tvare Object Identifier (OID) vo forme Uniform Resource Name (URN) zápisu podľa technickej normy.21).]
[Hodnoty: Používa sa niektorý z algoritmov uvedených v podpisovej politike podľa osobitného predpisu,11g) na základe ktorého je vytvorený podpis kontajnera XML údajov. Ak je kontajner XML údajov používaný bez podpisu, používa sa niektorá z hašovacích funkcií podľa osobitného predpisu,11g) napríklad „urn:oid:2.16.840.1.101.3.4.2.3“ pre hašovaciu funkciu SHA-512.]
[Založené na: Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 135/2009 Z. z. o formáte a spôsobe vyhotovenia zaručeného elektronického podpisu, spôsobe zverejňovania verejného kľúča úradu, podmienkach platnosti pre zaručený elektronický podpis, postupe pri overovaní a podmienkach overovania zaručeného elektronického podpisu, formáte časovej pečiatky a spôsobe jej vyhotovenia, požiadavkách na zdroj časových údajov a požiadavkách na vedenie dokumentácie časových pečiatok (o vyhotovení a overovaní elektronického podpisu a časovej pečiatky) v znení neskorších predpisov.
ETSI TS 102 176-1 – Elektronické podpisy a infraštruktúry (ESI): Algoritmy a parametre pre bezpečné elektronické podpisy. Časť 1: Hašovacie funkcie a asymetrické algoritmy.]
[Poznámky: Ak hodnotou nie je niektorý z algoritmov podľa podpisovej politiky, nie je možné vytvoriť platný zaručený elektronický podpis.]
DigestValueUrčuje hodnotu digitálneho odtlačku referencovaného súboru.
[Stav: Povinný.]
[Formát reprezentácie: Textový reťazec vo formáte Base64.]
ContentTypePopisuje typ prezentačnej schémy najmä pre zahraničné použitie.
[Stav: Povinný.]
[Hodnoty: Pre vyplnené údaje elektronického formulára aj iné XML údaje sa uvádza „application/xslt+xml“.]
MediaDestinationTypeDescriptionSlúži na automatizovanú identifikáciu výstupu transformácie s cieľom, aby aplikácia dokázala identifikovať, či daný typ výstupu podporuje a bude ho vedieť zobraziť.
[Stav: Povinný.]
[Formát reprezentácie: Textový reťazec.]
[Hodnoty: Povolenou hodnotou pre povinné prezentačné schémy pre podpisovanie vyplnených údajov elektronického formulára podľa bodu 2.6.7 je práve jedna z možností „TXT“, „HTML“ a „XHTML“ podľa príslušného výstupu. Pre iné ako povinné transformácie sa používajú iné identifikácie ako tie pre povinné prezentácie. Iné identifikácie sa používajú iba podľa § 57c písm. b) so zohľadnením možných následkov.]
LanguageJazyk použitej prezentačnej schémy.
[Stav: Nepovinný.]
[Formát reprezentácie: Textový reťazec.]
[Hodnoty: Podľa bodu 7.9.5 prílohy č. 3.]
[Poznámky: Používa sa, ak elektronický formulár poskytuje pre rôzne jazyky rozdielne prezentačné schémy.]
TargetEnvironmentSlúži na odlíšenie nástroja alebo prostredia, pre ktoré je prezentačná schéma určená.
[Stav: Nepovinný podľa pravidiel použitia]
[Formát reprezentácie: Textový reťazec]
[Hodnoty: Pre tieto údaje sa hodnota atribútu tvorí v súlade s číselníkom pre prostredia elektronických formulárov zverejneným v module elektronických formulárov.]
[Pravidlá použitia: Ak je prezentačná schéma určená na vykonanie transformácie do prezentácie modulom elektronických formulárov, použitie atribútu je pre vyplnené údaje elektronického formulára nepovinné.]

“.

58. Príloha č. 13 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 13 k výnosu č. 55/2014 Z. z.

Dátová štruktúra základného číselníka

1. Dátové prvky na popis základného číselníka

D.5 Základný číselník

Skrátená forma popisu súčastí dátového prvku Základný číselník (Codelist)

SlovenskyAnglicky XMLSpresňujúce informácie a podmienky
Základný číselník
(D.5)
1.0
Povinný
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
(1)
CodelistZložený dátový prvok na popis štruktúry základného číselníka.
[Má súčasti:
Kód číselníka
Názov číselníka
Gestor číselníka
Zdrojový číselník
Dátum platnosti
Začiatok účinnosti
Koniec účinnosti
Poznámka
Položka číselníka]
[Hodnoty: Neobsahuje.]
Kód číselníka
(D.5.1)
1.1
Povinný
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
(1)
CodelistCodeJedinečný kód základného číselníka.
[Formát reprezentácie: Textový reťazec tvorený alfanumerickými znakmi.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 100 znakov.]
[Hodnoty: V súlade s pridelenou hodnotou.]
[Poznámky: Textová štruktúra sa tvorí CLXXXXXX, pričom znaky X predstavujú cifry.]
Názov číselníka
(D.5.2)
1.1
Povinný
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
(1)
CodelistNameStručný a zrozumiteľný názov základného číselníka popisujúci jeho obsah.
[Formát reprezentácie: Dátový typ „Lokalizovaný dátový prvok s históriou“ vo formáte textového reťazca. Začína sa veľkým písmenom.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 255 znakov.]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.]
Gestor číselníka
(D.5.3)
1.1
Povinný
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
(1..N)
CodelistManagerCelý názov vecného gestora základného číselníka.
[Formát reprezentácie: Dátový typ „Lokalizovaný dátový prvok s históriou“ vo formáte textového reťazca. Začína sa veľkým písmenom.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 255 znakov.]
[Hodnoty: Príklady použitia: Ministerstvo financií Slovenskej republiky.]
[Pravidlá použitia: Ak má číselník aj podgestorov, používa sa viackrát. Poradie je v tomto prípade určujúce, pričom podgestori sa uvádzajú na druhom a ďalších miestach.]
Zdrojový číselník
(D.5.4)
1.1
Nepovinný
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
(0...N)
SourceCodelistAk základný číselník preberá údaje z iného číselníka, identifikuje sa zdrojový preberaný číselník.
[Formát reprezentácie: Textový reťazec.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 2047 znakov.]
[Hodnoty: Príklady použitia: Alpha-2: Kódy krajín. ISO 3166-1 - Kódy názvov krajín a ich častí. Časť 1: Kódy krajín.]
[Poznámky: Používa sa najmä, ak základný číselník vychádza z medzinárodne uznaného číselníka.]
Dátum platnosti
(D.5.5)
1.1
Povinný
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
(1)
ValidFromDátum, kedy bol základný číselník publikovaný.
[Formát reprezentácie: Podľa štandardného formátu Date v jazyku Extensible Markup Language (XML).]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Podľa formátu Date.][Hodnoty: Podľa formátu Date.]
Začiatok účinnosti
(D.5.6)
1.1
Povinný
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
(1)
EffectiveFromDátum, od ktorého základný číselník nadobudol účinnosť, to znamená, odkedy je možné ho používať.
[Formát reprezentácie: Podľa štandardného formátu Date v jazyku Extensible Markup Language (XML).]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Podľa formátu Date.]
[Hodnoty: Podľa formátu Date.]
[Pravidlá použitia: Vzhľadom na zachovanie kontinuity použiteľnosti príslušnej hodnoty sa zmenou bežného číselníka na základný číselník jeho účinnosť nemení. Uvedený fakt je možné uviesť do dátového prvku Poznámka.]
[Poznámky: Účinnosť je spravidla totožná s dátumom vytvorenia okrem prípadov, keď je účinnosť posunutá. Začiatok účinnosti nemôže byť skorší ako dátum vytvorenia.]
Koniec účinnosti
(D.5.7)
1.1
Povinný
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
(1)
EffectiveToDátum, od ktorého bola zrušená účinnosť základného číselníka.
[Formát reprezentácie: Podľa štandardného formátu Date v jazyku Extensible Markup Language (XML).]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Podľa formátu Date.]
[Hodnoty: Podľa formátu Date. Presnosť je na úrovni dňa. Ak nebola účinnosť ukončená, neobsahuje žiadnu hodnotu.]
[Pravidlá použitia: Koniec účinnosti nemôže byť skorší ako začiatok účinnosti.]
Poznámka
(D.5.8)
1.1
Nepovinný
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
(0...N)
NoteObsahuje doplňujúce informácie k základnému číselníku, ak je to potrebné.
[Formát reprezentácie: Dátový typ „Lokalizovaný dátový prvok“ vo formáte textového reťazca.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 4095 znakov.]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.]
[Pravidlá použitia: Môže byť použitý viackrát.]
Položka číselníka
(D.5.9)
1.1
Povinný
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
(1...N)
CodelistItemZložený dátový prvok pre jednotlivé položky číselníka.
[Pravidlá použitia: Môže byť použitý viackrát. Číselník musí obsahovať najmenej jednu položku číselníka.]

D.5.9 Položka číselníka

Skrátená forma popisu súčastí dátového prvku Položka číselníka (CodelistItem)

SlovenskyAnglicky XMLSpresňujúce informácie a podmienky
Položka číselníka
(D.5.9)
1.0
Povinný
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
(1..N)
CodelistItemZložený dátový prvok na popis dátovej štruktúry položky číselníka.
[Je súčasťou:
Základný číselník]
[Má súčasti:
Kód položky
Názov položky
Skrátený názov položky
Skratka názvu položky
Doplňujúci obsah
Merná jednotka
Poznámka
Zahŕňa
Tiež zahŕňa
Vylučuje
Dátum platnosti
Začiatok účinnosti
Koniec účinnosti
Logické poradie položky
Legislatívna uznateľnosť]
[Hodnoty: Neobsahuje.]
Kód položky
(D.5.9.1)
1.1
Povinný
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
(1)
ItemCodeJedinečný kód položky.
[Formát reprezentácie: Textový reťazec tvorený alfanumerickými znakmi.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 255 znakov.]
[Poznámky: Spravidla je tvorený desiatimi znakmi.]
Názov položky
(D.5.9.2)
1.1
Povinný
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
(1...N)
ItemNameÚplný názov položky.
[Formát reprezentácie: Dátový typ „Lokalizovaný dátový prvok s históriou“ vo formáte textového reťazca. Začína sa veľkým písmenom.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 2047 znakov.]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah. Na umožnenie spracovania problematických hodnôt sa poskytuje položka s názvom „Iné“ a podobne, pričom sa spravidla príslušnou obslužnou aplikáciou poskytuje možnosť voľne vypĺňateľného dátového poľa.
Príklady použitia: Slobodný, Ženatý, Iný stav, Spoločnosť s ručením obmedzeným, Riadiaci výbor exekutívneho orgánu.]
[Pravidlá použitia: Každá jazyková verzia sa k príslušnému dátumu účinnosti používa iba raz, pričom atribút „language“ slúži na určenie jazyka, v ktorom je položka vytvorená.]
Skrátený názov položky
(D.5.9.3)
1.1
Nepovinný
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
(0...N)
ItemShortenedNameZaužívaný názov položky najmä na účely zrýchleného automatizovaného spracovania.
[Formát reprezentácie: Dátový typ „Lokalizovaný dátový prvok s históriou“ vo formáte textového reťazca..]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej128 znakov.]
[Hodnoty: Príklady použitia: Veľká Británia, Riadiaci výbor.]
[Poznámky: Používa sa najmä, ak je názov položky veľmi dlhý, napríklad pre Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska.]
Skratka názvu položky
(D.5.9.4)
1.1
Nepovinný
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
(0...N)
ItemAbbreviatedNameZaužívaná skratka pre názov položky
[Formát reprezentácie: Dátový typ „Lokalizovaný dátový prvok s históriou“ vo formáte textového reťazca..]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 20 znakov.]
[Hodnoty: Príklady použitia: TANAP, RV.]
[Poznámky: Spravidla sa tvorí z prvých písmen jednotlivých slov názvu položky.]
Doplňujúci obsah
(D.5.9.5)
1.1
Nepovinný
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
(1...N)
AdditionalContentAtribút pre významové rozšírenie údajov číselníka, ak je to potrebné.
[Formát reprezentácie: Dátový typ „Lokalizovaný dátový prvok s históriou“ vo formáte textového reťazca.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 4095 znakov.]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.]
[Pravidlá použitia: Môže byť použitý viackrát.]
Merná jednotka
(D.5.9.6)
1.1
Nepovinný
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
(0...1)
UnitOfMeasurePoužitá merná jednotka.
[Formát reprezentácie: Dátový typ „Dátový prvok s históriou“ vo formáte textového reťazca.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 50 znakov.]
[Pravidlá použitia: Používa sa iba pri číselníkoch, v ktorých je takáto informácia relevantná, najmä ak je potrebné takéto odlíšenie viacerých položiek základného číselníka. Ak existuje, pre dané merné jednotky sa používa relevantný základný číselník.]
Poznámka
(D.5.8)
(0...N)
NoteĽubovoľné doplňujúce informácie k položke.
[Pravidlá použitia: Obsahuje buď doplňujúce informácie o položke, alebo všeobecný popis položky, pričom neopakuje obsah atribútov Zahŕňa, Tiež zahŕňa a Vylučuje, ak existujú.]
[Poznámky: Používa sa napríklad na zapísanie dôvodu zaradenia odporúčanej položky.]
Zahŕňa
(D.5.9.7)
1.1
Nepovinný
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
(0...1)
IncludesTematické prepojenie na vytváranie triedenia položiek a hierarchických vzťahov číselníkov, najmä ak to nie je zrejmé z názvu položky. Klasifikovaným spôsobom opisuje obsah položky, najmä s cieľom vytvárania tried.
[Formát reprezentácie: Dátový typ „Lokalizovaný dátový prvok s históriou“ vo formáte textového reťazca.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 4095 znakov.]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.]
[Poznámky: Spravidla používané pri štatistických číselníkoch, najmä ako kľúčové slová pre klasifikáciu položiek a ich triedenie.]
Tiež zahŕňa
(D.5.9.8)
1.1
Nepovinný
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
(0...1)
IncludesAlsoTematické prepojenie na vytváranie triedenia položiek a hierarchických vzťahov číselníkov osobitnej kategórie inej ako v atribúte Zahŕňa sa, najmä ak to nie je zrejmé z názvu položky. Klasifikovaným spôsobom opisuje hraničné hodnoty.
[Formát reprezentácie: Dátový typ „Lokalizovaný dátový prvok s históriou“ vo formáte textového reťazca.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 1023 znakov.]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.]
[Poznámky: Spravidla používané pri štatistických číselníkoch, najmä ako zoznam hraničných hodnôt klasifikácií pre jednoznačné zaradenie do atribútu Zahŕňa.]
Vylučuje
(D.5.9.9)
1.1
Nepovinný
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
(0...1)
ExcludesTematické prepojenie pre vytváranie hierarchických vzťahov číselníkov, najmä ak to nie je zrejmé z názvu položky. Klasifikovaným spôsobom opisuje vylúčené hodnoty.
[Formát reprezentácie: Dátový typ „Lokalizovaný dátový prvok s históriou“ vo formáte textového reťazca.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 2047 znakov.]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.]
[Poznámky: Spravidla používané pri štatistických číselníkoch pre klasifikáciu, do ktorej triedy položku určite nemožno zaradiť. Vylúčené kľúčové slová môžu obsahovať referencie na položky, do ktorých vylúčené kľúčové slová patria.]
Dátum platnosti
(D.5.5)
Povinný
(1)
ValidFromDátum, kedy bola položka publikovaná v číselníku.
[Formát reprezentácie: Podľa štandardného formátu Date v jazyku Extensible Markup Language (XML).]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Podľa formátu Date.]
[Hodnoty: Podľa formátu Date.]
[Pravidlá použitia: Vzhľadom na zachovanie kontinuity použiteľnosti príslušnej hodnoty sa zmenou bežného číselníka na základný číselník dátum platnosti nemení. Uvedený fakt je možné uviesť do dátového prvku Poznámka.]
Začiatok účinnosti
(D.5.6)
Povinný
(1)
EffectiveFromDátum, od ktorého položka nadobudla účinnosť, to znamená, odkedy je možné ju používať.
[Formát reprezentácie: Dátový typ „Dátový prvok s históriou“ v štandardnom formáte Date v jazyku Extensible Markup Language (XML).]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Podľa formátu Date.]
[Hodnoty: Podľa formátu Date. Presnosť je na úrovni dňa.]
[Pravidlá použitia: Vzhľadom na zachovanie kontinuity použiteľnosti príslušnej hodnoty sa zmenou bežného číselníka na základný číselník začiatok účinnosti nemení. Uvedený fakt je možné uviesť do dátového prvku Poznámka.]
[Poznámky: Účinnosť je spravidla totožná s dátumom vytvorenia okrem prípadov, keď je účinnosť posunutá.
Začiatok účinnosti položky číselníka sa mení, iba ak mala položka číselníka pozastavenú účinnosť. Historické zmeny hodnôt jednotlivých súčastí položky číselníka sa evidujú iba v príslušných súčastiach.]
Koniec účinnosti
(D.5.7)
Povinný
(1)
EffectiveToDátum, ktorým sa končí účinnosť položky.
[Formát reprezentácie: Dátový typ „Dátový prvok s históriou“ v štandardnom formáte Date v jazyku Extensible Markup Language (XML).]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Podľa formátu Date.]
[Hodnoty: Podľa formátu Date. Presnosť je na úrovni dňa. Ak nebola účinnosť ukončená, neobsahuje žiadnu hodnotu.]
[Pravidlá použitia: Koniec účinnosti nemôže byť skorší ako začiatok účinnosti.
Koniec účinnosti položky číselníka sa mení, iba ak sa položke číselníka pozastavuje účinnosť. Historické zmeny hodnôt jednotlivých súčastí položky číselníka sa evidujú iba v príslušných súčastiach okrem obdobia pozastavenej účinnosti celej položky číselníka, ktorá sa eviduje iba v tomto dátovom prvku.]
Logické poradie položky
(D.5.9.10)
1.1
Nepovinný
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
(0...1)
ItemLogicalOrderOdporúčané logické poradie položky pri používaní číselníka.
[Formát reprezentácie: Dátový typ „Lokalizovaný dátový prvok“ vo formáte prirodzeného čísla.]
[Poznámky: Pri zmene svojej hodnoty nevyvoláva vytvorenie novej položky.]
Legislatívna uznateľnosť
(D.5.9.11)
1.0
Povinný
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
(1)
LegislativeValidityDátový prvok slúžiaci na rozlíšenie legislatívnej uznateľnosti danej položky v podmienkach Slovenskej republiky.
[Hodnoty:
Dátový typ „Dátový prvok s históriou“ s hodnotami:
1 – uznateľná,
0 – neuznateľná.]
[Poznámky: Nie každá hodnota číselníka je uznateľná na úradné alebo právne konanie v Slovenskej republike. Pri typoch obchodných spoločností v Slovenskej republike, ako sú „Spoločnosť s ručením obmedzeným“ a „Akciová spoločnosť“, sú tieto legislatívne uznateľné, ale pri zahraničných obchodných spoločnostiach, ako sú napríklad „Unlimited“ a podobne, môže ísť iba o niektoré z nich, pri určitej činnosti sa však môžu používať aj tie neuznateľné, napríklad pri štatistickom zisťovaní na úrovni Európy.]

“.


Čl. II

Tento výnos nadobúda účinnosť 1. júla 2015 okrem čl. I bodov 53, 57 a 58, ktoré nadobúdajú účinnosť 15. októbra 2015, a čl. I bodov 4, 8, 12, 13, 16 a 55 a prílohy č. 3 bodu 7.2.2 poslednej vety, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2016.


Peter Kažimír v. r.

Poznámky pod čiarou

21) RFC 3061: Menný priestor vo formáte Uniform Resource Name (URN) pre identifikátory objektov.